Magyar Alkotmányjog CV

Alkotmányjog CV/Magyar Alkotmányjog CV

igazságügyi igazgatási, MTB igazgatási és igazgatásszervező alapszakos hallgatóknak

2013/2014-es tanév 2. félév

 

  1.  Az alkotmány fogalma és jellemzői, az alkotmányok típusai.

  2.  Az alkotmányosság fogalma és kritériumai.

  3.  A hatalommegosztás elmélete (Locke, Montesquieu, Constant, Bibó).

  4.  Az államforma és a kormányforma fogalmának ismérvei. Egyes kormányformák: az alkotmányos monarchia, parlamentáris monarchia, parlamentáris köztársaság, prezidenciális köztársaság, félprezidenciális kormányforma.

  5.  A jogforrás fogalma. A jogforrási hierarchia rendező elvei. Jogszabályok érvényessége és hatálya.

  6. A hatályos magyar jogforrási rendszer. A jogszabályok. Közjogi szervezetszabályozó eszközök. A nemzetközi jogi normák és az EU jogforrásai.

  7. Szokásjogi jogalkotás, bíró alkotta jog. A jogalkotás törvényességének biztosítékai. A jogszabályok kihirdetése, nyilvántartása és jelölése.

  8. Választási alapfogalmak, alapelvek és rendszerek (modellek).

  9. A választói jogosultság, a választás eredményének megállapítása: az országgyűlési választások első és második fordulója, az időközi választás.

10. A választási szervek, a választási eljárás szabályai: kampány és jelöltállítás, szavazás és jogorvoslatok.

11. A népszavazás joga (a közvetlen és a közvetett demokrácia viszonya, a népszavazás fajtái, főbb korlátai).

12. Az Országgyűlés funkciói és hatásköre.

13. Az Országgyűlés megalakulása, megbízatási ideje.

14. Az Országgyűlés szervezete: a bizottságok fajtái, frakciók; tisztségviselői: elnök, alelnökök, jegyzők.

15. Az Országgyűlés működésének szabályai: ülésszakok; a törvényjavaslatok tárgyalási rendje: általános és részletes vita, kivételes és sürgős eljárás.

16. Kérdés és interpelláció.

17. Az országgyűlési képviselők jogállása, mentelmi joga.

18. A köztársasági elnök jogállása: megválasztása, a megbízatás megszűnése.

19. A köztársasági elnök hatásköre: ellenjegyzéssel és ellenjegyzés nélkül gyakorolható hatáskörei, a kinevezések megtagadásának joga, vétójoga.

20. A Kormány alkotmányos helyzete: a Kormány létrejötte, megszűnése; az ügyvivő kormány és miniszter­elnök.

21. A Kormány feladatai és hatásköre.

22. A Kormány és a Kormány tagjainak felelőssége; a bizalmatlansági indítvány.

23. Az alkotmánybírák jogállása.

24. Az Alkotmánybíróság hatásköre és eljárása.

25. Az alapvető jogok biztosa (a tisztség betöltése, hatásköre és eljárása).

26. Az alkotmányos alapjogok rendszere. Az alapjogok korlátozhatósága.

 

 

Miskolc, 2014. április

Alkotmányjogi Tanszék

Vissza