Elektronikus közigazgatás

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Elektronikus közigazgatás c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI516ML4

Közigazgatási mesterszak,

levelező tagozatos hallgatók részére

2014/2015. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Czékmann Zsolt tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 15 óra/ félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 5

1.         A tantárgy feladata és célja

A tantárgy három kompetenciát fed le, melyek a következők: adatbázis kezelés és informatikai védelem a közigazgatásban, dokumentumkezelés és tájékoztató rendszerek a közigazgatásban, valamint elektronikus és mobil igazgatásszervezés. Az adatbázis kezelés oktatásának célja egyfelől az, hogy a közigazgatási szakemberek elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek a már működő adatbázisok felépítéséről, adattartalmáról, hasznosítási lehetőségeiről, másfelől azokról az ismeretekről, melyek újonnan felállítandó adatbázisok kiépítéséhez szükségesek. Az informatikai védelem oktatásának célja, hogy informatikai, adatvédelmi és adatbiztonsággal kapcsolatos ismereteket szerezzenek a közigazgatásban dolgozók, hiszen az informatikai eszközök és adathordozók megbízható működése valamint maga az adatkezelés jogszerűsége meghatározó fontosságú. A dokumentum-kezelés és tájékoztató rendszerek oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a közigazgatásban megjelenő dokumentumok integrált módon való kezelésének módszereit, valamint a tájékoztató-rendszerekkel szemben támasztott azon követelményeket, melyek segítségével az ügyintézők munkája hatékonyabbá tehető. Az elektronikus és mobil igazgatásszervezés témaköre kiterjed minden olyan ismeret-tömegre, amelyek az igazgatási tevékenység elektronikus eszközökkel történő racionalizálásával, ügyfélközpontúvá-tételével kapcsolatos, valamint mindazon szervezési ismeretekre, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a közigazgatás megfeleljen az információs társadalom által támasztott követelményeknek.

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. Informatika és közigazgatás
 2. E-kapcsolatok rendszere
 3. Az e-kormányzat fogalma, jelentősége
 4. A közigazgatási szervek közötti elektronikus viszonyrendszer
 5. A közigazgatási szervek és az ügyfelek közötti elektronikus kapcsolat
 6. Azonosítás az e-eljárásokban
 7. SZEÜSZ szerepe a hatósági jogalkalmazásban
 8. Az Európai Unió tagállamai közötti adatcsere
 9. Infokommunikációs jog a mindennapokban (B2C, C2C kapcsolatok)
 10. E-aláírás fogalma, E-aláírás technológiája
 11. Számítógépes nyilvántartások

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges.

 

4.         Vizsgakövetelmények leírása

A hallgatók a félév végén kollokviumot tesznek. Az előadásokon való részvétel kötelező.

5.         Kötelező tananyag

 1. Veszprémi Bernadett - Czékmann Zsolt: Az e-közigazgatás szakigazgatási alapjai In.: Közigazgatási jog Fejezetek szakigazgatásunk köréből szerk.: Lapsánszky András COMPLEX Kiadó Budapest, 2013 ISBN: 978 963 295 319 9
 2. TORMA András – CSÁKI Gyula Balázs – CZÉKMANN Zsolt: E-kormányzati szolgáltatások a gazdasági szférában Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest 2011. (e-tananyag letölthető a Kari honlapról)
 3. CSÁKI Gyula Balázs: Az elektronikus közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010.
 4. Frank WEBSTER: Theories of the Information Society. London: Routledge 20026.

6.         Ajánlott irodalom

 1. TORMA András: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban, Virtuóz Kiadó, Budapest 2002.
 2. BUDAI Balázs Benjámin - Sükösd Miklós: M-kormányzat M-demokrácia. Akadémiai Kiadó, Budapest 2005.
 3. PINTÉR Róbert (szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum Budapest, 2007.
 4. Daniel BELL: The Coming of Post-Industrial Society. New York, Basic Books, 1976

7.         Egyéb tudnivalók: -

 

Miskolc, 2015. február

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza