Közigazgatási jogági jogalkalmazói ismeretek (záróvizsga felkészítő)

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jogági jogalkalmazói ismeretek (záróvizsga felkészítő) c. tantárgyból

tárgykód: AJKOI512ML1 

Közigazgatási mesterszak, levelező tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Turkovics István e. adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel:

Óraszám: 8 óra/szemeszter

Számonkérés módja: záróvizsga

Kreditpont: 0

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, a hallgatók záróvizsgára való felkészítése. A tantárgy feladata a hallgatók által, a közigazgatási jog tantárgyak keretében szerzett ismereteinek a záróvizsga követelményéhez (záróvizsga tételsor) való igazítása, rendszerezése.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1. A hatósági eljárás alapintézményei

2. Alapeljárás a hatósági eljárásban

3. Jogorvoslati és döntés-felülvizsgálati eljárások

4. Végrehajtás a hatósági eljárásban

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. A tantárgy bármiféle elfogadáshoz (aláírás stb.) nem kötött.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A félév végén a hallgatók záróvizsgát tesznek, ennek megfelelően a záróvizsgára bocsátás feltételei az irányadóak.

 

5.    Kötelező irodalom

       Közigazgatási hatósági eljárás (Szerk: Kalas Tibor) Miskolc, 2011.

 

6.    Ajánlott irodalom

       A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008. (vonatkozó fejezetei)

       Paulovics Anita: Az általános és különös eljárási szabályok a közigazgatásban, Miskolc, Bíbor kiadó 2003

       Walter Robert-Mayer Heinz: Grundriss des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts. Wien, 2003 verlag Manz.

 

Miskolc, 2015. február

 

 

                                                                      Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza