Közigazgatási informatikai ismeretek

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási informatikai ismeretek c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI517ML4

Közigazgatási mesterszak,

levelező tagozatos hallgatók részére

2014/2015. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Czékmann Zsolt tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 10 óra/ félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 5

1.         A tantárgy feladata és célja

A témakör alapvetően olyan ismeretanyagot fed le, amely az elektronikus hatósági eljárással, az elektronikus adózással, valamint minden, az Európai Unió által közzétett úgynevezett Common List-ben (Common List of Basic Public Services) fellelhető eljárásokkal kapcsolatos. A hallgatók megismerik mindezen szolgáltatások alapjául szolgáló Információs társadalom stratégiákat, illetve magának az információs társadalom mibenlétének alapvető kérdéseit.

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. Az információs fogalma és jelentősége
 2. Az információs társadalom I. (fogalma, kialakulása)
 3. Az információs társadalom II.(mintaállamok bemutatása)
 4. Európai Unió IT stratégiái (Bangemann-jelentéstől az i2010-ig)
 5. EU2020 célkitűzések és tervek
 6. CLBPS (a 8+12 lista)
 7. IDA, IDA II, IDAbc és az ISA
 8. Magyar információs stratégia (1990-2012)
 9. Informatika és közigazgatás

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges.

 

4.         Vizsgakövetelmények leírása

A hallgatók a félév végén kollokviumot tesznek. Az előadásokon való részvétel kötelező.

 

5.         Kötelező tananyag

 

 1. Veszprémi Bernadett - Czékmann Zsolt: Az e-közigazgatás szakigazgatási alapjai In.: Közigazgatási jog Fejezetek szakigazgatásunk köréből szerk.: Lapsánszky András COMPLEX Kiadó Budapest, 2013 ISBN: 978 963 295 319 9
 2. TORMA András – CSÁKI Gyula Balázs – CZÉKMANN Zsolt: E-kormányzati szolgáltatások a gazdasági szférában Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest 2011. (e-tananyag letölthető a Kari honlapról)
 3. CSÁKI Gyula Balázs: Az elektronikus közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010.
 4. Frank WEBSTER: Theories of the Information Society. London: Routledge 20026.

 

6.         Ajánlott irodalom

 1. TORMA András: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban, Virtuóz Kiadó, Budapest 2002.
 2. BUDAI Balázs Benjámin - Sükösd Miklós: M-kormányzat M-demokrácia. Akadémiai Kiadó, Budapest 2005.
 3. PINTÉR Róbert (szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum Budapest, 2007.
 4. Daniel BELL: The Coming of Post-Industrial Society. New York, Basic Books, 1976

7.         Egyéb tudnivalók: -

Miskolc, 2015. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza