Közigazgatási szakmenedzsment

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási szakmenedzsment c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI518ML4

Közigazgatási mesterszak levelező tagozat

2014/2015. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Czékmann Zsolt, dr. Szabó Balázs

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI514ML3

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 10 óra/ félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

1.         A tantárgy feladata és célja

Az alapképzésben elsajátított és a közigazgatási menedzsmentre vonatkozó ismeretekre alapozva a közigazgatás-menedzsment szempontjából legfontosabbnak ítélt területek bemutatása, annak érdekében, hogy a hallgatók képessé váljanak a megszerzett ismeretek gyakorlati életben történő alkalmazására és ezzel a közigazgatás hatékonyságának javítására.

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. Közmenedzsment fogalma, a közmenedzsment reformok és a közigazgatási szakmenedzsment elméleti háttere, a közösségi választások („public choice”) elmélete, a neoinstitucionalizmus;
 2. A közszolgáltatási orientáció tana, a közigazgatási szakmenedzsment fogalmi köre, a közigazgatási szakmenedzsment reformok főbb modelljei, az új közintézményi menedzsment kiépülése Új-Zélandon, közigazgatási menedzsment reformok az Egyesült Királyságban;
 3. A német közigazgatás- menedzsment reformok, közigazgatási menedzsment reformok Franciaországban, a közigazgatási szakmenedzsment, mint kialakulóban lévő új tudomány egyes kiemelt területei, a közigazgatás személyi állományát, és különösen a közigazgatási vezetőket érintő etikai és jogi követelmények;
 4. Teljesítmény-menedzsment, szerződés-menedzsment, stratégiai-menedzsment, program-menedzsment, minőségbiztosítás a közszektorban.

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges.

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. Kollokviumot csak az a hallgató tehet, akinek a leckekönyvét a tárgy leckekönyvi jegyzője aláírta. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra.

5.         Kötelező tananyag

 1. Torma András: Közigazgatási szakmenedzsment (egyetemi jegyzet, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2010.) (+az előadáson elhangzottak)
 2. Jenei György: Közigazgatás-menedzsment (Századvég Kiadó, Budapest, 2005. Vonatkozó fejezeti.)
 3. Horváth M. Tamás: Közmenedzsment. Vonatkozó fejezetei (Dialóg Campus Kiadó Budapest- Pécs 2005. Vonatkozó fejezetei)
 4. Torma András: Fejezetek a szervezési és vezetési ismeretek állam- és jogtudományi alapjának köréből (Miskolci Egyetemi Kiadó, 2009. 71 old.)
 5. Frederick Winslow Taylor: The Principles of Scientific Management, Dover Publications (July 8, 1997), ISBN-10: 0486299880, ISBN-13: 978-0486299884

6.         Ajánlott irodalom

 1. Hajnal György: Teljesítményorientáció a közigazgatási reformokban (Magyar Közigazgatás, XLIX. évfolyam 1999. évi 6.7.8 szám)
 2. Vassné Varga Edit: Teljesítménymérés a közigazgatásban (Századvég Kiadó, Budapest, 2001.)
 3. Vadál Ildikó: Korszerű közigazgatás-avagy kényszer szülte megoldások a közszolgáltatások szervezésében (Magyar Közigazgatás L. évfolyam, 200. évi 1 szám)
 4. D. Osborne- T. Geabler: Új utak a közigazgatásban (Kossuth Kiadó Budapest, 1994.)
 5. Jenei György: Stratégiai szemlélet és új közintézmény menedzsment (Vezetéstudomány, 31. évfolyam 9. szám, 2000.)
 6. Torma András: Quo vadis európai regionális politika? Értekezés a magyar önkormányzatok közösségi fejlesztési forrásokhoz való hozzájutási lehetőségeiről. (In.: Publicationis Universitatis Miskolciensis. University Press Miskolc 2004.)
 7. Vass László: Az új közmenedzsment és a hatékonyság javítása a közigazgatásban (Magyar Közigazgatás XLVIII. Évfolyam 1998. évi 2. szám)
 8. Henri Fayol and Constance Storrs: General and Industrial Management, Martino Fine Books (August 7, 2013) ISBN-10: 1614274592, ISBN-13: 978-1614274599

Egyéb tudnivalók (felmentési kérelmek elbírálása):

A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

Miskolc, 2015. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza