Európai közigazgatás

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Európai közigazgatás. c. tantárgyból

Tárgykód: AJKOI515ML3

Közigazgatási mester szakos levelező tagozatos hallgatók részére

2014/2015. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár, Dr. Czékmann Zsolt, Dr. Szabó Balázs,

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI514ML2

Óraszám: 15/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 5

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek az európai integráció gyökereivel, az Európai Unió központi-, valamint területi-helyi közigazgatásával, az EU intézményrendszere igazgatástudományi szempontú működésével.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Hét

Témakör

Oktató

1.

Az EU kialakulásának és fejlődésének főbb közjogi elemei, Az EU központi közigazgatása, Az EU központi szerveinek személyzete,

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

2.

Az EU területi-helyi szervei, Az EU közig. igazgatástudományi működési modellje,

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

3.

Az EU jogrendszerének közigazgatási alapjai,

Az EU jogi aktusainak végrehajtási mechanizmusa,

Az EU központi szerveinek eljárása  

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

 

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban vagy írásban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

- Az előadáson elhangzottak

- Közigazgatási Jog IV. Európai Közigazgatás (Szerk.: Dr. Torma András, Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 2013.)

- A tanszék által elektronikus formában közzétett tananyag

-    Pollitt, Cristopher – Bouckaert, Gert: Public Management Reform. (Oxford, 2000. Oxford University Press)

 

6.    Ajánlott irodalom

- Torma András: Európai közigazgatás, régiók, önkormányzatok (Virtuóz Kiadó Budapest, 2001.)

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Október 3.

(péntek)

14.20 - 18.10

A1/309

Október 17.

(péntek)

10.00 - 13.45

A1/309

November 28.

(péntek)

14.20 - 18.10

A1/309

 

 

Miskolc, 2014. szeptember

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

 

Vissza