Gazdaság és közigazgatás

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Gazdaság és közigazgatás c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI513ML2

 

Közigazgatási mesterszakos levelező tagozatos hallgatók részére

2013/2014. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár, Dr. Turkovics István egyetemi adjunktus, dr. Czékmann Zsolt egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI511ML1

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 16 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 6

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Megismertetni a hallgatókat azzal, hogy melyek a gazdaság és a közigazgatás kapcsolatának legfontosabb elméleti összefüggései, továbbá hogyan alakul a közigazgatás szervezetrendszere a gazdaság igazgatása tekintetében. Az oktatás során külön tárgyaljuk a nemzetgazdaság egészére, valamint a gazdaság legfontosabb ágazataira vonatkozó összefüggéseket.

 

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1.A közigazgatás feladatai, A nemzetgazdaság igazgatása

2.Iparigazgatás, A kereskedelem igazgatása

3.A közlekedés igazgatása, A hírközlés igazgatása

4.Versenyfelügyelet

 

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban vagy írásban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

-     Czékmann – Kalas – Nyitrai – Torma – Turkovics: Gazdaság és közigazgatás c. oktatási segédlet (Szerk.: Torma András) Miskolc, 2009.

-     A konzultációk anyaga

-     Chandler, J.A. (ed): Comparative Public Administration. 1-st edition. London-New York, 2000.

 

 

6.    Ajánlott irodalom

-     A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008. (vonatkozó fejezetei)

-     Magyar Közigazgatási Jog Különös Rész. Európai Uniós kitekintéssel (vonatkozó fejezetei), szerk. Ficzere Lajos- Forgács Imre Osiris Kiadó Budapest, 2005.

-     Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról Magyar Országgyűlés 2006.(vonatkozó fejezetei)

-     Demmke, Cristoph- Moilanen, Timo: Civil services in the EU of 27. Reform outcomes and the future of civil services. Frankfurt am Main, 2010.

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

 

Miskolc, 2014. február

 

 

                                                                      Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza