Közigazgatási jogági jogalkalmazói ismeretek

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jogági jogalkalmazói ismeretek c. tantárgyból

Tárgykód: AJKOI512ML1

Közigazgatási mester szakos levelező tagozatos hallgatók részére

2013/2014. tanév 1. félév

 

1.  Az oktatás célja

     A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a közigazgatási szervek cselekvéseit, azok elméleti hátterét, továbbá az ily módon megalapozott ismeretek birtokában megismerjék a cselekvések általános szabályait és mindezek alapján elmélyüljön a jogesetmegoldó képességük.

 

 

2.  A félév elfogadásának feltételei

     A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá a leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. Kollokviumot csak az a hall­­­ga­tó tehet, akinek a lec­ke­könyvét a tárgy leckekönyvi jegyzője aláírta. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra.

 

3.    Az előzetesen megszerzett tudás elismerése

     A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

4.  Kötelező tananyag

  -  A konzultációk anyaga

  -  Kötelező jegyzet: Közigazgatási hatósági eljárás (Szerk: Kalas Tibor) Miskolc, 2011.

 

5. Ajánlott irodalom

-    A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008. (vonatkozó fejezetei)

 

6.  A tananyag témakörei

     A közigazgatási cselekvések (aktustan)

     A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai, EU-s kitekintéssel

 

7.  Tárgyfelelős: Dr. Nyitrai Péter

         

Miskolc, 2013. szeptember

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza