Szakigazgatási ismeretek 1.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Szakigazgatási ismeretek 1. c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI514ML3 

Közigazgatási mester szakos levelező tagozatos hallgatók részére

2014/2015. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Nyitrai Péter

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI1514ML1

Egyidejű felvétel:

Óraszám: 14 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a magyar közigazgatás főbb igazgatási ágaival annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a közi­gaz­ga­tási jogalkalmazás kérdéseinek megoldásához.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1. Az állami nyilvántartások a közigazgatási jogban, elméleti megalapozás és Európai Uniós kitekintés

2. Állami népesség-nyilvántartás, Európai Uniós kitekintés

3. Anyakönyvi nyilvántartások, Európai Uniós kitekintés

4. Az okmányirodák tevékenysége

5. Egészségügyi igazgatás, Európai Uniós kitekintés

6. Az oktatás igazgatása, Európai Uniós kitekintés

7. Kulturális igazgatás, Európai Uniós kitekintés

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban vagy írásban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

-  Szakigazgatási ismeretek (szerk.: Nyitrai Péter, Miskolci Egyetemi Kiadó 2014. megjelenés alatt)

-  Magyar Közigazgatási Jog Különös rész (Szerk.: Ficzere Lajos) OSIRIS Kiadó, 2006. (vonatkozó fejezetei)

- Kovácsy Zsombor: Egészségügyi jog Semmelweis Kiadó Budapest, 2008. (vonatkozó fejezetei)

- Herger Csabáné: A nővételtől az állami anyakönyvvezetőig  Dialóg Campus Kiadó Budapest, 2007.

 

 

6.    Ajánlott irodalom

- Fejezetek szakigazgatásaink köréből (Szerk.: Lapsánszky András) Complex Kiadó Budapest,  2013. (vonatkozó fejezetei)

- Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (Szerk.: Szamel – Balázs – Gajduschek – Koi) Complex Kiadó Budapest, 2011.

-  Udo Schäfer: Die Novellierung des Personenstandsgesetz Düsseldorf, 2006.

- Heinrich Bohnhofer – Heribert Schmitz: Personenstandsgesetz 2013.

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Szeptember 19.

(péntek)

14.20 - 17.30

A1/309

Október 18.

(szombat)

8.30 - 11.50

A1/309

November 21.

(péntek)

14.20 - 17.30

A1/309

December 6.

(szombat)

8.40 - 10.10

A1/326

 

 

Miskolc, 2014. szeptember

  Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza