Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

 

Elérhetőség:

  • 3515 Miskolc-Egyetemváros, A/6 épület, II. emelet
  • Telefon (36)(46) 565-111/2316, Fax: (36)(46) 565-186

 

A tanszék jelenlegi oktatói:

 

A tanszék története:

 

A Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék 1981. szeptember 1.-től a Jogtörténeti és Jogelméleti Tanszék tanszékcsoportjaként kezdte meg működését. A tanszékcsoport alapítója és első vezetője Bihari Mihály volt, akitől 1983-ban Samu Mihály vette át az irányítást. Önálló tanszékként 1991-ben alakult meg, Szabó Miklós vezetésével. A tanszékvezető-helyettesi tisztség fennállásig azt Szabadfalvi József töltötte be. 2006. novembere – a Karunkon lezajlott szervezeti átalakulás – óta változatlan névvel és vezetéssel intézeti tanszékként működik.

 

A tanszék a felfejlődésétől kezdve öt teljes munkaidős oktatóból  áll. Oktatóink az első, karunkon végzett évfolyamtól kezdődően saját volt hallgatóink közül kerültek ki. Így Szabadfalvi József ezen évfolyam tagjaként szerzett diplomát, s jutott el az egyetemi tanári kinevezésig 200-ben; 2007 óta a Debreceni Egyetem főállású alkalmazottja, nálunk csak részmunkaidős alkalmazásban maradt. Ugyanezen évfolyamon végzett Loss Sándor, aki néhány éven át, 2001-ig tanszékünk munkatársa volt; innen a Debreceni Egyetemre távozott. A második évfolyamon végzett 1987-ben H. Szilágyi István, aki 1996-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre kérte áthelyezését; később Ződi Zsolt adta fel oktatói pályafutását a gazdasági szféra kedvéért. A tanszék arculatát meghatározó kollégánk volt Győrfi Tamás 1994-től 2009. januárjáig, Bódig Mátyás pedig 1996-tól 2008. januárjáig, amikor mindketten az Aberdeen-i Egyetemre távoztak. A tanszék jelenlegi állománya a tanszékvezetőn kívül változatlanul volt hallgatóink közül került ki: Vinnai Edina 2001, Hegyi Szabolcs 2004, Tóth Balázs 2008, Hidasi Viktória pedig 2009 óta.

 

A tanszék feladatát mindvégig az elméleti és szociológiai tantárgycsoport oktatása, a tantárgyak gondozása és a tudományterület kutatása képezte. Változó összetételben és elnevezéssel, de ebbe a körbe bevezető tárgyak (bevezetés a jog- és államtudományokba, jogi alaptan, bevezetés a jogi tanok történetébe, jogi doktrína) mellett a jogi és társadalomtudományi alapozó tárgyak (filozófia, etika, logika, szociológia), a jogelmélet/jogbölcselet és államelmélet/állambölcselet, jogdogmatika, a szakszociológiai tárgyak: politikai szociológia és jogszociológia tartoznak. E tárgyak köre a képzési kínálat bővülésével kiegészül a más szakokon oktatott kommunikáció, interkulturális kommunikáció, közpolitika, államtan, jogfilozófia, jogtudományi alapismeretek című tárgyakkal, valamint az oktatóink szakmai specializációjához igazodó szabadon választható tárgyakkal. Tárgyaink oktatásával kisebb-nagyobb mértékben mindegyik szak képzési programjában részt veszünk.

 

Az oktatás mellett a másik fő tevékenységet a kutatás képezi. A kutatási területek jellemzően az egyéni szakmai érdeklődést követik, s ugyancsak jellemző módon első fő összegzésüket a tudományos fokozatszerzéshez vezető PhD (régebben kandidátusi) disszertációban nyerik el. E specifikus kutatási területek művelésén túl a tanszék közös erőfeszítései is eredményre vezetnek. Ilyen közös vállalkozás volt a magyar jogbölcseleti gondolkodás újraértékelésére irányuló OTKA-kutatás; a tudományterületünk európai sztenderdekhez igazítását szolgáló TEMPUS-projektek; s a jog és nyelv kapcsolatrendszerét feltérképező interdiszciplináris FKFP-kutatás. A szakmai közösség kapcsolatrendszerének ápolása érdekében azon túl, hogy oktatóink rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciákon, mi magunk is rendszeresen szervezünk országos konferenciákat (2001: Természetjog és jogpozitivizmus és magyar jogelmélet; 2003: Szabály és/vagy norma a jogelméletben; 2006: Jogdogmatika és jogelmélet; 2008: Jogosultságok).

 

Tanszékünk bázisán, a miskolci Bíbor Kiadó gondozásában 1995 óta jelentetjük meg a Prudentia Iuris nevet viselő tanszéki könyvsorozatot, amely immár a 27. köteténél tart. E sorozatban kapnak helyet a konferencia-köteteink, egyéni vagy közös kutatásaink eredményei, tananyagaink többsége, de a sorozat a nagy elődökről vagy kortársakról való megemlékezés keretéül is szolgál. Arra törekszünk, hogy a sorozat, s a tanszék általa bemutatott szakmai munkássága továbbra is magas színvonalon fennmaradjon.

 

 

A tanszék régi honlapja erre a linkre kattintva érhető el!

Vissza