Modern magyar igazságszolgáltatás története

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A modern magyar igazságszolgáltatás és közigazgatás története c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOT138IÜ1

Igazságügyi igazgatási szak levelező tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: -

Óraszám 14 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A modern magyar igazságszolgáltatás és közigazgatás története című tárgy a jogi alapműveltséget kiegészítő jellege mellett segítséget kíván nyújtani az ítélkezéssel összefüggő alapfogalmak megértéséhez. A stúdium a magyar történeti fejlődés során felhalmozódott tapasztalatok leglényegesebb elemeinek ismertetésével elősegíti az igazságügyi normák jobb megértését, a végrehajtó hatalom szervezeti rendszerének felépítését, a jogalkalmazást befolyásoló eszmék, intézmények megismerését. A tárgynak jogi kultúrát megalapozó és továbbfejlesztő szerepet is szánunk. Belső rendszerét a hazai történelem kronológiai rendje szerint alakítottuk ki. A tantárgy keretében foglalkozunk az államalapítás előtti igazságtételi szervezettel, a törzsi, nemzetségi szervezet kialakulásával, a rendi korszak igazságszolgáltatásával és a kir4ályi hatalommal, a polgári kori törvénykezés történetével, a hatalmi ágak szétválasztásával és a 20. századi jogszolgáltatás főbb tendenciáival, valamint a modern közigazgatás alapjainak létrejöttével.

 

 1. 2.        A tantárgy tematikus leírása

I. konzultáció:

 1. 1.      Fogalmak, elméleti felvetések
 2. 2.      A végrehajtó hatalom szervezeti rendszere a forradalom és szabadságharc időszakában (1848:III.tc.)
 3. 3.      Bírósági szervezet a jogi forradalom és a szabadságharc időszakában
 4. 4.      1867. évi XII. törvénycikk a Kiegyezésről

II. konzultáció:

 1. 5.      1869. évi IV. törvénycikk a hatalmi ágak megosztásáról a polgári korszak Magyarországán. A modern közigazgatás kiépítése
 2. 6.      Központi és helyi közigazgatási szervek a Dualizmus időszakában

III. konzultáció:

 1. 7.      Rendes bíróságok a dualizmus idején
 2. 8.      Az esküdtbírósági rendszer Magyarországon

A pénzügyi és általános közigazgatási bíráskodás magyarországi története

 1. 9.      A dualizmuskori különbíróságok

IV. konzultáció:

 1. 10.  A Horthy-korszak bírósági szervezete. A végrehajtó hatalom szervezeti változásai
 2. 11.  A koalíciós korszak bírósági rendszere
 3. 12.  Félévzárás

3.    Félévközi számonkérés módja (az aláírás, a félév elfogadásának feltételei)

 

A tárgy oktatása a tankönyvre, a konzultációkra, az oktató által megjelölt irodalomra és a konzultációkon kiadott segédanyagokra épül. A konzultáción való részvétel kötelező és célszerű, mert a félévvégi kollokvium letételéhez az itt elhangzott ismeretanyag nem mellőzhető, valamint olyan, a tárgy teljesítésére vonatkozó aktuális információk közlésére is sor kerülhet, amelyek nélkül a hallgató nem tudja a követelményeket teljesíteni. A konzultációkon való részvétel kötelező. Az aláírás feltétele a konzultációkon való részvétel. A tárgy teljesítése kollokvium formájában történik, amelyen 5 fokozatú értékelést alkalmazunk.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása (Vizsgára bocsátás feltételei. Számonkérés követelményei)

 

Tankönyvi vizsgatételek:

 1. Hajnóczy József, Martinovics Ignác és Berzeviczy Gergely reformterve az igazságszolgáltatás átalakításáról (TK.207-210.o.)
 2. Bírósági szervezet a jogi forradalom és a szabadságharc időszakában (TK.108-112.o.)
 3. Az osztrák neoabszolutizmus bírósági rendszere (TK.113-117.o.)
 4. Ausztria és Magyarország közjogi kapcsolata 1867 és 1918 között. [At. 264-267. o.]
 5. Bírósági reformok 1861 és 1869 között és az 1869:IV. tc. (TK.119-124.o.)
 6. Rendes bíróságok a dualizmus idején (TK.126-133.o.)
 7. Az esküdtbírósági rendszer Magyarországon (TK.133-138.o.)
 8. A pénzügyi és általános közigazgatási bíráskodás magyarországi története (TK.146-153.o.)
 9. A dualizmuskori különbíróságok (TK.153-159.o.)

10.A törvényhatóságok, azok típusai és a főispán jogállása a kiegyezés után. [At. 411-412. o.]

11.A vármegye a polgári korban. [At. 412-417. o.]

12.A törvényhatósági jogú városok és Budapest székesfőváros. [At. 418-419. o.]

13.A községi közigazgatás a polgári korban. [At. 419-421. o.]

14.A közigazgatási szervek jogszolgáltató tevékenysége, valamint az attól független közigazgatási bíráskodás megteremtése. [At. 425-427. o.]

15.Az első Népköztársaság idején hozott bírósági reformok (TK.161-163.és 211-212.o.)

16.Az alkotmányosság helyreállítása 1920-ban. [At. 362-364. o.]

17.A kormányzó jogkörei 1920 és 1944 között. [At. 365-369. o.]

18.Az Országos Honvédelmi Bizottmány és a kormányzó elnök. [At. 370-375. o.]

19.A köztársasági elnök jogállásának típusai; a népköztársaság elnöke. [At. 369-370. o.]

20.Az államfői hatalom gyakorlása 1945 és 1949 között. [At. 377-381. o.]

21.A tanácskormány időszakának törvénykezési rendszere (TK.163-166.o.)

22.A Horthy-korszak bírósági szervezete (TK.166-167.o.)

23.A koalíciós korszak bírósági rendszere (TK.167-168. o.)

24.A bírósági szervezet változásai az 1949-es Alkotmány nyomán (TK.168-169.és 213.o.)

A fenti tételeken túl a félévi kollokviumon minden hallgató kap kérdést az előadások anyagából.

25.A kormányzó jogkörei 1920 és 1944 között. [At. 365-369. o.]

26.Az Országos Honvédelmi Bizottmány és a kormányzó elnök. [At. 370-375. o.]

27.A köztársasági elnök jogállásának típusai; a népköztársaság elnöke. [At. 369-370. o.]

28.Az államfői hatalom gyakorlása 1945 és 1949 között. [At. 377-381. o.]

29.A tanácskormány időszakának törvénykezési rendszere (TK.163-166.o.)

30.A Horthy-korszak bírósági szervezete (TK.166-167.o.)

31.A koalíciós korszak bírósági rendszere (TK.167-168. o.)

32.A bírósági szervezet változásai az 1949-es Alkotmány nyomán (TK.168-169.és 213.o.)

A fenti tételeken túl a félévi kollokviumon minden hallgató kap kérdést a konzultáció anyagából.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Stipta István: A magyar bírósági rendszer története. Multiplex Media-Debrecen University Press. Debrecen, 1998. ( a tételsorban Tk rövidítéssel)
 2. Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Bp. 1976.
 3. Magyar alkotmánytörténet (szerk.: Mezey Barna) 5. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó Bp. 2003. [a tételsorban At. rövidítéssel]
 4. István Stipta: Die Herausbildung und die Wirkung der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit auf den ungarischen Verwaltungsrechtsschutz. Bp., ELTE Lehrstuhl f.Ung.Rechtsg., 2006.

6.    Ajánlott irodalom

 1. István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung. Gondolat, Budapest, 2005.
 2. Trócsányi László (ifj.): Milyen közigazgatási bíráskodást? Bp., 1992.
 3. Bónis György-Degré Alajos-Varga Endre: A magyar bírósági szervezet és perjog története 2. bővített kiadás. A kiegészítő jegyzeteket írta:Béli Gábor.

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Oktatói ügyelet (személyesen, illetőleg telefonon):

Dr. Koncz Ibolya Katalin        A/6-os épület 219-es szoba     Tel: 06-46/565-111/23-39

e-mail: jogkatka@uni-miskolc.hu

Az ügyelet időpontjait az első konzultáción ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella              A/6.épület 222. szoba             Tel: 06-46/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

Miskolc, 2017. szeptember 05.

Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin

Jogtörténeti Tanszék

Vissza