Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutatóközpont

 

Tájékoztató

 

Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutatóközpont
létrejöttéről és működéséről

 

 

A Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutatóközpont hozott Kari Tanácsi határozat és kari szmsz módosítás nyomán jött létre, 2016 tavaszán

 

A kutatóközpont vezetője: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

 

A kutatóközpont feladata, hogy

[1]   elősegítse a hagyományos magyar polgári jogi dogmatika fejlesztését, a megváltozott társadalmi, gazdasági és szociális környezetben, különös tekintettel az egységesülő európai magánjogra;

[2]   támogassa a magyar magánjogi szabályoknak az egységesülő európai magánjogi fejlesztési törekvésekkel és az európai unió magánjogával harmonizáló kidolgozását, a régi magyar magánjogi hagyományokon nyugvó, sajátosan magyar polgári jogi dogmatikai megoldások lehetséges megőrzésével;

[3]   szervezzen, irányítson és támogasson minden olyan interdiszciplináris programot, amely a társadalmi jelenségeknek a komplex kutatását szolgálják, amely feltárja a magánjogon túli egyéb hatékony társadalomszervező és vitarendező eszközöket, és azoknak a joggal való kapcsolatát;

[4]   a célterületét lefedő jogterületeken szervezze a szociológiai, pszichológiai, történeti, etikai és jogtudományi kérdések kutatását;

[5]   tárja fel a magánjog területét érintő jogi túlszabályozás okait és megoldásait.

[6]   bővítse - elsősorban regionális szinten - a gazdasági élet szereplőinek hazai és határon túli szerződési jogi ismereteit, ezáltal csökkentse kiszolgáltatott helyzetüket, és növelje érdekérvényesítő képességeiket, esélyegyenlőségüket;

[7]   közvetítse a hallgatók irányába a kutatási területek elméleti ismereteit, tárja fel a modern magyar polgári jog és az európai magánjogi jogharmonizáció közötti ellentmondásokat, nehézségeket és gyakorlati problémákat;

[8]   segítse elő a gyakorlat-orinetált képzést.

 

 

A Kutatóközpont által ezidáig ellátott tevékenység:

 

            tudományos beszélgetések szervezése a hallgatók számára

            konferencia szervezés: Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója 2016. június 3. 

 

  

 

 

"... akár a gyakorlat, akár az elmélet, akár a törvényhozás szegletéből indulunk is ki, mindenképen és ma is felette sürgős szükségét érezzük a magyar dologi jog ... tüzetes, pragmatikus és kritikai feldolgozásának..." Almási Antal (1928)

 

POT XXIV.

Polgári Jogot Oktatók XXIV. Országos Találkozója

 

 

Időpont: 2018. június 8. péntek 9:00-16:00

Helyszín: Miskolci Egyetem ÁJK Dékáni Tanácsterem A6. fsz. 31.

 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke, a Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutató Központ és a Novotni Alapítvány 2018. június 8-án rendezi meg a polgári jogot oktatók soron következő országos találkozóját, immár huszonnegyedik alkalommal.

Az idei tanácskozás célja – híven a választott mottóhoz – a dologi jog területén észlelt újszerű jelenségek, problematikus kérdések megvitatása.

Felkért előadók: Juhász Ágnes (ME-ÁJK), Kőrös András (nyugalmazott bíró, Kúria, c. egyetemi docens, ELTE), Lenkovics Barnabás (SZE-DFK), Menyhárd Attila (ELTE-ÁJK), Papp Tekla (NKE – ÁKK), Szrogh Csaba (Miskolci Törvényszék, bíró).

A Tanszék e jeles eseményre tisztelettel meghívja a polgári jog, a magánjog oktatóit, a jogász szakma képviselőit, hogy a vitaindító előadásokat követően hozzászólásaikkal, véleményükkel, a tapasztalatuk megosztásával járuljanak hozzá a Polgári Törvénykönyvnek a  dologi jogi rendelkezéseit érintő, újonnan formálódó elméleti-didaktikai és gyakorlati gondolkodáshoz.

A konferencia véglegesített programja itt érhető el.

A konferencia-részvételi szándékot  az alábbi linken kérjük jelezni, 2018. május 31-ig : 

https://goo.gl/forms/QTiOzF9JeUvosgW63

A konferencián elhangzó előadásokat,továbbá a kapcsolódó tanulmányokat szerkesztett formában, 2018 végére a Novotni Alapítvány megjelentetni kívánja.

Amennyiben szállásigénye lenne, kérjük azt a reka.pusztahelyi@gmail.com címen jelezze és további tájékoztató információkat küldünk a konferencia helyszínéhez közeli szálláslehetőségekről.

 

 

Dr. Barzó Tímea

int. tszv. egyetemi docens
ME-ÁJK Polgári Jogi Tanszék

Dr. Gaál Zoltán

a Kuratórium elnöke
Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért

Dr. Leszkoven László

egyetemi docens
Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi
Kutató Központ

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Közreműködés a Civilisztikai Tudományok Intézetének az IM által támogatott kutatás- és oktatásfejlesztési projektjében:

"Új kihívások a XXI. század magánjogi felelősségében"

  

MEGHÍVÓ

 A konferencia előadások absztraktjainak gyűjteménye itt érhető el.

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Magyar Tudomány Ünnepe 2016 rendezvénysorozat keretében az MTA-MAB Állam- és Jogtudományi Szakbizottság által szervezett

Új kihívások a XXI. század magánjogi felelősségében 

c. tudományos és szakmai konferenciára.

 

A konferencia helyszíne és időpontja: 2016. november 11. (péntek) 9:00-16:00    Miskolci Egyetem, A6. épület fsz. XXI. előadó

 

A konferencia részletes programja:

8:55 Megnyitó

9:00    Dr. Leszkoven László egyetemi docens: A magánjogi felelősség határai, a felelősség funkciói

9:15     Dr. Olajos István egyetemi docens: A szerződés és a jognyilatkozatok érvénytelenségének kérdései a földforgalomban.

9:30    Dr. Juhász Ágnes PhD, egyetemi adjunktus: Tájékoztatási és együttműködési kötelezettség a szerződési jogban

9:45    Dr.Tóth Gergő József tudományos segédmunkatárs: A kárenyhítési kötelezettség megszegése mint a közös károkozás speciális esete ?

10:00   Dr.Pusztahelyi Réka PhD, egyetemi adjunktus: A veszélyes üzem mint objektív felelősségi tényállás és a károsulti közrehatás

10:15    Dr.Rácz Zoltán egyetemi docens  : A veszélyes üzemi felelősség és az üzemi balesetért való felelősség jogágakon átívelő szabályai

10:30   Dr.Tóth Hilda egyetemi docens: Az üzemi balesetek kártérítési jogának változásai

10:45   Dr.Mélypataki Gábor PhD, egyetemi tanársegéd: A veszélyes üzemek létesítésével és működtetésével összefüggő munkajogi és társadalombiztosítási felelősségi kérdések

11:00    Dr.Csák Csilla habilitált egyetemi docens, intézetvezető  - Dr.Hornyák Zsófia tudományos segédmunkatárs: A környezetjogi kárfelelősség elmélete és gyakorlati megoldásai

11:15     Dr.Szilágyi János Ede habilitált egyetemi docens -  Kocsis Bianka doktorandusz: Az atomenergia jogi szabályozása a felelősségi kérdések tükrében

11:30    vita – beszélgetés

12:00- 13:00 Ebédszünet

13:00   Prof. Dr. Prugberger Tamás professzor emeritus: A munkaviszony megszűnésének, megszüntetésének néhány újragondolást igénylő szabálya

13:15    Dr. Kenderes György egyetemi docens : A munkajogi felelősség ellentmondásai

13:30    Dr. Jakab Nóra egyetemi docens - Dr. Szekeres Bernadett doktorandusz: A gazdaságilag függő munkavégzőkre vonatkozó jogi szabályozás a felelősségi kérdések tükrében

13:45    Dr. Tóthné dr. Majoros Tünde doktorandusz: A gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelősségi kérdései

14:00   Dr. Barzó Tímea egyetemi docens, tanszékvezető: Felelősségi kérdések az egészségügyben

14:15    Dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs: Felelősségi viszonyok a szerzői jogi jogsértések esetén

14:30   Dr. Kriston Edit doktorandusz: A házastársak vagyona feletti rendelkezésből eredő aktuális felelősségi kérdések

14:45   Dr. Barta Judit egyetemi docens, tanszékvezető: Felelősségi kérdések a tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződések körében

15:00   Dr.Miskolczi-Bodnár Péterné  Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi docens: A közraktár custodia felelősségének egyes kérdései

15:15    vita, beszélgetés

16:00 A konferencia zárása

A konferencia az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés
 színvonalának emelését célzó programjai keretében valósul meg.

Miskolc, 2016. október

 

 

 

 

 

 

 

Vissza