Egészségügyi és orvosi jog (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Egészségügyi és orvosi jog c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT132MTL5

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak levelező tagozat

2018/2019. tanév 1. félév

Egyéni tanulmányi renddel!

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A jogi kari tanulmányok alapvető részét képezi a betegek jogainak, illetve az egészségügyi dolgozók jogainak és kötelezettségeinek alapvető szabályaira vonatkozó legfontosabb rendelkezések megismerése, a gyakorlati problémák megoldása.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

-          A betegjogok kialakulása. Emberi jogok – állampolgári jogok – szabadságjogok. A betegjogok nemzetközi szabályozása, dokumentumai.

-          Hazai szabályozás. Alaptörvény – Polgári Törvénykönyv (2013. évi. évi V. tv. - alapvető személyiségi jogok, és azok érvényesülésének polgári jogi eszközei) – Egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. tv.).

-          A betegjogok csoportosítása (társadalmi jogok és egyéni jogok). Megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog, az egészségügyi ellátás megtagadása.

-          Az egészségügyi ellátás minőségi követelményei.

-          Szabad orvosválasztás. Emberi méltósághoz való jog. Kapcsolattartás joga

-          Az egészségügyi intézmény elhagyásának joga. Az orvosi tájékoztatási kötelezettségének esetei (terápiás privilégium, beszámolási kötelezettség, invazív beavatkozások stb.), módja.

-          A beteg önrendelkezési joga. A beleegyező nyilatkozat formája, a beteg nyilatkozati képessége, a tartós meghatalmazott jogintézménye.

-          Az egészségügyi ellátás visszautasítására vonatkozó legfontosabb rendelkezések. Élő végrendelet.

-          Az egészségügyi adatok védelme. Alapfogalmak.

-          Az önkéntes adatszolgáltatás szabályai, a kötelező adatszolgáltatás esetei. Az egészségügyi adatok összekapcsolása, továbbítása. Az adatvédelmi, orvosi titoktartási kötelezettség. A mentesülés egyes esetei és az azokra vonatkozó részletes szabályok.

-          A beteg (érintett) önrendelkezési joga az adatvédelem rendszerében. Más személyek jelenléte a betegek vizsgálata és kezelése során.

-          Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga (általános szabályok, az érintett halálát követően, az érintett felhatalmazása alapján stb.). Nyilvántartások, adatok kötelező őrzése.

-          A beteg panaszainak kivizsgálását szolgáló jogi keretek – a betegjogi képviselő jogállása, jogai és kötelezettségei.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben a hallgató 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból, a szorgalmi időszak utolsó hetében, írásbeli beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után. További pótlási lehetőséget a tanszék nem ad, ill. nem javasol. Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A vizsga értékelése ötfokozatú. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok a tanszéki hirdetőtáblán és a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges, a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

5.    Kötelező tananyag

  • Az előadások anyaga.

6.    Ajánlott irodalom

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2018. szeptember 5.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                             Dr. Barzó Tímea

                                                                                   intézeti tszv. egyetemi docens

Vissza