Egészségügyi és orvosi jog

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Egészségügyi és orvosi jog c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT132MTN5

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak nappali tagozat

2014/2015. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU138MTN4 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A jogi kari tanulmányok alapvető részét képezi a betegek jogainak, illetve az egészségügyi dolgozók jogainak és kötelezettségeinek alapvető szabályaira vonatkozó legfontosabb rendelkezések megismerése, a gyakorlati problémák megoldása.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

       Az előadások ideje és helye: Csütörtök 10-12-ig – A/6. 117/A.

 

2014. IX. 11.

-         A betegjogok kialakulása. Emberi jogok – állampolgári jogok – szabadságjogok. A betegjogok nemzetközi szabályozása, dokumentumai.

2014. IX. 18.

-         Hazai szabályozás. Alaptörvény – Polgári Törvénykönyv (2013. évi. évi V. tv. - alapvető személyiségi jogok, és azok érvényesülésének polgári jogi eszközei) – Egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. tv.).

2014. IX. 25.

-         A betegjogok csoportosítása (társadalmi jogok és egyéni jogok). Megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog, az egészségügyi ellátás megtagadása.

2014. X. 2.

-         Az egészségügyi ellátás minőségi követelményei.

-         Szabad orvosválasztás. Emberi méltósághoz való jog. Kapcsolattartás joga

2014. X. 9.

-         Az egészségügyi intézmény elhagyásának joga. Az orvosi tájékoztatási kötelezettségének esetei (terápiás privilégium, beszámolási kötelezettség, invazív beavatkozások stb.), módja.

2014. X. 16.

-         A beteg önrendelkezési joga. A beleegyező nyilatkozat formája, a beteg nyilatkozati képessége, a tartós meghatalmazott jogintézménye.

2014. X. 23. – Ünnepnap

2014. X. 30.

-         Az egészségügyi ellátás visszautasítására vonatkozó legfontosabb rendelkezések. Élő végrendelet.

-         Az egészségügyi adatok védelme. Alapfogalmak.

2014. XI. 6.

-         Az önkéntes adatszolgáltatás szabályai, a kötelező adatszolgáltatás esetei. Az egészségügyi adatok összekapcsolása, továbbítása. Az adatvédelmi, orvosi titoktartási kötelezettség. A mentesülés egyes esetei és az azokra vonatkozó részletes szabályok.

2014. XI. 13.

-         A beteg (érintett) önrendelkezési joga az adatvédelem rendszerében. Más személyek jelenléte a betegek vizsgálata és kezelése során.

-         Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga (általános szabályok, az érintett halálát követően, az érintett felhatalmazása alapján stb.).

2014. XI. 20.

-         Nyilvántartások, adatok kötelező őrzése. A beteg panaszainak kivizsgálását szolgáló jogi keretek – a betegjogi képviselő jogállása, jogai és kötelezettségei.

2014. XI. 27.

-          A betegjogi panaszok polgári jogi vonatkozásai, az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségének általános szabályai

2014. XII. 4.

-          A betegjogi panaszok polgári jogi vonatkozásai, a sérelemdíj jellemzői és szabályai.

2014. XII. 11.

-          A betegjogi panaszok etikai vonatkozásai, a Magyar Orvosi Kamara keretében működő etikai bizottságok jogállása és eljárása.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben a hallgató 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból, a szorgalmi időszak utolsó hetében, írásbeli beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után. További pótlási lehetőséget a tanszék nem ad, ill. nem javasol. Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A vizsga értékelése ötfokozatú. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok a tanszéki hirdetőtáblán és a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges, a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

5.    Kötelező tananyag

  • Az előadások anyaga
  • Hidvéginé dr. Adorján Lívia – Sáriné dr. Simkó Ágnes: A betegek jogairól I. Orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben sorozat. Medicina Kiadó Budapest, 2012. 29-67.o., 173-182.o. és 231-309.o.
  • A vállalkozó orvosok nagy kézikönyve. (Szerk. Dr. Dósa Ágnes – Dr. Kovácsy Zsombor) MERITUM sorozat. Complex Kiadó Budapest 2011. 539-705.o.

 

6.    Ajánlott irodalom

  • BARZÓ Tímea: Jogok és kötelezettségek. A gyermekek jogai a gyermekvédelemben. A gyermekek jogai az egészségügyben. In: A gyermekvédelem nagy kézikönyve. MERITUM sorozat. Complex Kiadó Budapest, 2011. 183-227. p.
  • BARZÓ Tímea: A gyermekek védelmének rendszeréhez kapcsolódó más ágazathoz tartozó alaptevékenységek. Egészségügyi rendszer. In: A gyermekvédelem nagy kézikönyve. MERITUM sorozat. Complex Kiadó Budapest, 2011. 442-458. p.
  • Tamara K. Hervey & Jean V. McHale: Health Law and the European Union. Cambridge University Press 2004.

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2014. augusztus 26.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                               Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea

 

Letöltés

 

 

Vissza