Egészségügyi és orvosi jog

TANTÁRGYI TEMATIKA

 

2018/2019. tanév 1. félév

Egészségügyi és orvosi jog

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA szak

TB specializáció

nappali/levelező

Tantárgy neve:

Egészségügyi és orvosi jog

 

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali tagozat: AJPJT140MBATSL1

Levelező tagozat: AJPJT140MBATSL1

Tárgyfelelős intézet:

 

Civilisztikai Tudományok Intézete

Polgári Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező tárgy társadalombiztosítási igazgatási specializáción,

Tárgyfelelős:

Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Javasolt félév:

  1. félév- őszi

Előfeltétel:

-

Óraszám/hét:

nappali: 2 óra/hét,

levelező: 12 óra/félév

Számonkérés módja:

kollokvium

Kreditpont:

5 kredit

Munkarend:

nappali / levelező

Tantárgy feladata és célja:

A jogi kari tanulmányok alapvető részét képezi a betegek jogainak, illetve az egészségügyi dolgozók jogainak és kötelezettségeinek alapvető szabályaira vonatkozó legfontosabb rendelkezések megismerése, a gyakorlati problémák megoldása.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T13, T14

képesség: K2, K6

attitűd: A1

autonómia és felelősség: F6

Tantárgy tematikus leírása:

 

nappali: Szerda 14-16-ig – A/6. 216.

 

levelező:

2018. X. 05. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 228. – Dr. Barzó Tímea - 4 óra

2018. X. 19. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 309. – Dr. Barzó Tímea – 4 óra

2018. XI. 23. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 227. – Dr. Barzó Tímea – 4 óra

 

Előadás:

 

1. A betegjogok kialakulása. Emberi jogok – állampolgári jogok – szabadságjogok. A betegjogok nemzetközi szabályozása, dokumentumai.

2. Hazai szabályozás. Alaptörvény – Polgári Törvénykönyv (2013. évi. évi V. tv. - alapvető személyiségi jogok, és azok érvényesülésének polgári jogi eszközei) – Egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. tv.).

3. A betegjogok csoportosítása (társadalmi jogok és egyéni jogok). Megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog, az egészségügyi ellátás megtagadása.

4. Az egészségügyi ellátás minőségi követelményei. Szabad orvosválasztás. Emberi méltósághoz való jog. Kapcsolattartás joga

5. Az egészségügyi intézmény elhagyásának joga. Az orvosi tájékoztatási kötelezettségének esetei (terápiás privilégium, beszámolási kötelezettség, invazív beavatkozások stb.), módja.

6. A beteg önrendelkezési joga. A beleegyező nyilatkozat formája, a beteg nyilatkozati képessége, a tartós meghatalmazott jogintézménye.

7. Az egészségügyi ellátás visszautasítására vonatkozó legfontosabb rendelkezések. Élő végrendelet. Az egészségügyi adatok védelme. Alapfogalmak.

8. Az önkéntes adatszolgáltatás szabályai, a kötelező adatszolgáltatás esetei. Az egészségügyi adatok összekapcsolása, továbbítása.

9. Az adatvédelmi, orvosi titoktartási kötelezettség. A mentesülés egyes esetei és az azokra vonatkozó részletes szabályok.

10. A beteg (érintett) önrendelkezési joga az adatvédelem rendszerében. Más személyek jelenléte a betegek vizsgálata és kezelése során. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga (általános szabályok, az érintett halálát követően, az érintett felhatalmazása alapján stb.).

11. Nyilvántartások, adatok kötelező őrzése. A beteg panaszainak kivizsgálását szolgáló jogi keretek – a betegjogi képviselő jogállása, jogai és kötelezettségei.

12. A betegjogi panaszok polgári jogi vonatkozásai, az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségének általános szabályai

12. A betegjogi panaszok polgári jogi vonatkozásai, a sérelemdíj jellemzői és szabályai.

13. A betegjogi panaszok etikai vonatkozásai, a Magyar Orvosi Kamara keretében működő etikai bizottságok jogállása és eljárása

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben a hallgató 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból, a szorgalmi időszak utolsó hetében, írásbeli beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után. További pótlási lehetőséget a tanszék nem ad, ill. nem javasol. Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg.

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A vizsga értékelése ötfokozatú. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges, a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

Kötelező irodalom:

  1. Hidvéginé dr. Adorján Lívia – Sáriné dr. Simkó Ágnes: A betegek jogairól I. Orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben sorozat. Medicina Kiadó Budapest, 2012. 29-67.o., 173-182.o. és 231-309.o.
  2. Hídvéginé dr. Adorján Lívia - SÁRINÉ dr. Simkó Ágnes: Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben.  2. Medicina Kiadó Budapest, 2013. 13.-113. o. 
  3. Hídvéginé Adorján Lívia – Sáriné Simkó Ágnes (2018): Az egészségügyben dolgozók jogvédelme. Orvos – beteg jogviszonyok az egészségügyben sorozat 5. kötete. Budapest, Medicina Könyvkiadó.
  4. Medical Liability in Europe. A Comparison of Selected Jurisdictions. Bernard A Koch (ed) In: Tort and Insurance Law Vol 29 Boston, De Gruyter 2011.
  5. Malpractice and Medical Liability European State of the Art and Guidelines. Santo Davide Ferrara (ed) Rafael Boscolo-Berto – Guido Viel (Co-ed) Springer – Verlag Berlin Heidelberg 2013.

 

 

Ajánlott irodalom:

  1. Barzó Tímea: Jogok és kötelezettségek. A gyermekek jogai a gyermekvédelemben. A gyermekek jogai az egészségügyben. In: A gyermekvédelem nagy kézikönyve. MERITUM sorozat. Complex Kiadó Budapest, 2011. 183-227. p.
  2. Barzó Tímea: A gyermekek védelmének rendszeréhez kapcsolódó más ágazathoz tartozó alaptevékenységek. Egészségügyi rendszer. In: A gyermekvédelem nagy kézikönyve. MERITUM sorozat. Complex Kiadó Budapest, 2011. 442-458. p.
  3. Tamara K. Hervey & Jean V. McHale: Health Law and the European Union. Cambridge University Press 2004.

 

 

 

Vissza