Közigazgatási jog 1.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 1. c. tantárgyból

tárgykód: AJKOI133MTL2 

Munkaügyi és társadalombiztosítási alapszakos

levelezős tagozatos hallgatók részére

2016/2017. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovics István adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: AJALK131MTL1

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 14 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja megismertetni a hallgatókat a közigazgatás és a közigazgatási jog főbb elméleti kérdéseivel, a közigazgatás szervezetére vonatkozó joganyaggal, valamint a magyar közigazgatás főbb igazgatási ágaival annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a közigazgatási jogalkalmazás kérdéseinek megoldásához.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1.  Az igazgatás

2.  A közigazgatás fogalma

3.  A közigazgatási jog alapfogalmai 

4.  A közigazgatás személyzete I.

5.  A közigazgatás személyzete II.

6.  A közigazgatási szerv I.

7. A közigazgatási szerv II.

8.  A közigazgatás szervezeti rendszere I.

9.  A közigazgatás szervezeti rendszere II.

10.  A közigazgatás központi szervei I.

11.  A közigazgatás központi szervei II.

12.  A közigazgatás területi és helyi szervei I.

13. A közigazgatás területi és helyi szervei II.

14.  A közigazgatási anyagi jog egyes területei I.

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

-    A közigazgatási jog alapjai (megjelenés alatt)

-    Közigazgatási jog 1. – Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1. 2015

-    Kötelező jogszabályok: a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Kormányhatározat

-   A tanszék által elektronikus formában közzétett tananyag

-    Pollitt, Cristopher – Bouckaert, Gert: Public Management Reform. (Oxford, 2000. Oxford University Press)

 

6.    Ajánlott irodalom

-    Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó, 2006.

-    A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008.

-    Torma András: A közigazgatási szervek közötti kapcsolatrendszer, különös tekintettel az irányításra és a felügyeletre Magyar Közigazgatás 2004. évi 8. szám

-    White,Jay D. and Guy B. Adams. Research in public administration: reflections on theory and practice.1994.

-    Haroon A. Khan. Introduction to Public Administration. University Press of America,2008 p. 

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Miskolc, 2017. február

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza