Polgári jog (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog c. tantárgyból

tárgykód: AJPJT510MML1

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási Mester szak levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Tóth Gergő tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására.

 

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2016. XI. 4. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 225. – Dr. Tóth Gergő

 1. Általános rész. A polgári jog tárgyköre, rendszere. A polgári jog alapelvei. A jogviszony alanya, tárgya és tartalma. A jogi tények mibenléte és csoportjai
 2. Személyek joga. A polgári jogviszony alanyai. A jogképességre és a cselekvőképességre vonatkozó szabályok
 3. A jogi személy mibenléte, kritériumai. Egyes jogi személyek. A személyiség polgári jogi védelme. Általános és nevesített személyiségi jogok. Jogvédelmi eszközök.
 4. Dologi jog. A tulajdonjog megszerzése és megszűnése. Eredeti és származékos szerzésmódok.
 5. A közös tulajdon. A korlátolt dologi jogok. A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei. Birtok és birtokvédelem.

 

2016. XI. 11. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 319. – Dr. Tóth Gergő

 1. Öröklési jog. Az öröklés feltételei. A törvényes öröklés alapvető szabályai. A végintézkedésen alapuló öröklés. A hagyatéki eljárás. Az örökösök jogállása.
 2. Kötelmi jog: A kötelem fogalma, helye a jogrendszerben. Kötelem-keletkeztető tényállások. Képviselet és álképviselet.
 3. A kötelem tárgya: a szolgáltatás; pénzszolgáltatás és kamatszabályok. Szerződési alapelvek. A szolgáltatás fajai.
 4. A szerződés létrehozása. A szerződés hatályosulása, szerződési jogkövetkezmények.
 5. A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága.
 6. Felelősség a szerződések megszegése körében és szerződésen kívül. A károkozásért fennálló felelősség elemei és mértéke. Speciális felelősségi alakzatok.
 7. A szerződési alaptípusok tagolása a szolgáltatást nyújtó kötelezett magatartása szerint (dare, non facere, facere, praestare). Az adásvételi szerződés. Bérleti, lakásbérleti szerződés.
 8. Az eredménykötelmek és gondossági kötelmek sajátosságai. A vállalkozás, fuvarozás. A megbízási szerződés. Speciális megbízások. A letét. A tartási szerződés. A praestare szerződések (a hitelszerződések és a biztosítás) alapvonásai.

 

2016. XI. 18. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 225. – Dr. Tóth Gergő

 1. A társasági jog alapelvei. A társaság keletkezése. A létesítő okirat tartalma, érvényessége, módosítása. Előtársaság. A gazdasági társaság legfőbb szerve. Vezető tisztségviselők. A társaság képviselete. A gazdasági társaság tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése. (FB és a könyvvizsgáló).Társasági határozatok bírósági felülvizsgálata.Tagkizárás. Kisebbségi jogok védelme.
 1. Közkereseti társaság, betéti társaság,
 1. Korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben a hallgató legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból, a szorgalmi időszak utolsó hetében, írásbeli beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok a tanszéki hirdetőtáblán és a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges, a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

5.    Kötelező tananyag

– Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2016.)

 

6.    Ajánlott irodalom

1. Az előadások anyaga, valamint jegyzetként az alábbi könyvek előadáson

     megjelölt részei:

¾    Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: Dologi Jog (ideiglenes jegyzet), Bíró György (sorozatszerk.):Új magyar polgári jog sorozat II. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)

¾    Barzó-Juhász–Pusztahelyi-Sápi: Öröklési Jog (Novotni Kiadó, Miskolc, 2016.)

¾    Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Új magyar polgári jog sorozat III. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)

¾    Barzó Tímea: Családjog. (Novotni Kiadó, Miskolc 2015., megjelenés alatt.)

2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 26.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                             Dr. Barzó Tímea

                                                                                              egyetemi docens

 A tematika letölthető itt.

Vissza