Polgári és társasági jog

TANTÁRGYI TEMATIKA
Polgári és tárasági jog;

MTB MA (nappali-levelező)

2018/19/2.

 

 Tantárgy neve:

Polgári és tárasági jog

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali tagozat: AJPJT600MMAN4

Levelező tagozat: AJPJT600MMAL4

 

Tárgyfelelős intézet:

Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező tárgy

Tárgyfelelős: Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Közreműködő oktató(k): Dr. Barta Judit egyetemi docens, Dr. Pusztahelyi Réka adjunktus

Javasolt félév: 4. félév – tavaszi

Előfeltétel: -

Óraszám/hét (nappali): 2 óra

Óraszám/félév (levelező): 12 óra

Számonkérés módja:

kollokvium

Kreditpont:  2

Munkarend: nappali / levelező

Tantárgy feladata és célja:

A polgári jog alapfogalmaival és területeivel a hallgatók a civilisztikai tudományterület alapozása során az alapképzésben már megismerkedhettek. Az egy szemeszteren át tartó polgári és társasági jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismereteken túl a speciális kötelmi jogi, felelősségtani ismeretek megismerése és elsajátítása. A képzés elsősorban az elméleti alapozásra és a tételes joganyag elsajátítására fektet hangsúlyt, ugyanakkor érintjük a bírói gyakorlatot is. A speciális kötelmi jogi és felelősségtani területek körében a hallgatók részleteiben is megismerkednek a kötelmi jog alapvető jogintézményeivel, mint a képviselet, a jognyilatkozatok, a csonka kötelmek, a szerződési jog rendszerével, a szerződéskötés specifikumaival, a szerződés megerősítésével, a teljesítéssel, a szerződés érvénytelenségének eseteivel, azok jogkövetkezményeivel, a szerződésszegés fogalmával, fajtáival és jogkövetkezményeivel, a szerződés módosításával és megszüntetésével. A felelősségtan keretében az általános alakzaton túlmenően az egyes speciális felelősségi formák kerülnek bemutatásra.

A társasági jogi részben, a hallgatók alapképzésben elsajátított alapvető ismereteire építve, kerülnek bemutatásra a speciális, elmélyültebb tudást igénylő jogkérdések, mint a munkáltatói jogkör gyakorlása a gazdasági társaságok esetében, a munkaszerződés megkötésére és tartalmának kialakítására vonatkozó szabályok, a munkaszerződés hitelezői szempontból való vizsgálata. Részletesen átvesszük a vezető tisztségviselőre és cégvezetőre vonatkozó társasági jogi és a vezető állású munkavállalóra vonatkozó munkajogi szabályokat, annak érdekében, hogy a hallgatók megértsék, mi a viszonya a két törvénynek egymáshoz e körben. A fókuszban a felelősségi kérdések, az ellenőrzésre és számonkérésre irányuló szabályok, valamint az, hogy hogyan hat társasági jogi tisztség létesítése, megszűnése a vezető tisztségviselői feladatellátásra vonatkozó munkaviszonyra. Kitérünk a párhuzamosan futó összeférhetetlenségi szabályok értelmezésére és megszegésének következményeire. A tananyag részleteiben kitér a részvénytársaságok munkaviszonyban álló vezető tisztségviselőinek ún. nem független statusára, ennek társasági jogi jelentőségére, illetve a felügyelőbizottságok munkavállalói tagjainak különleges társasági jogi helyzetére. Az alapokra építve megismerkednek a hallgatók a munkavállalók helyzetével, jogaival a csődeljárásban, valamint jogaikkal, védelmükkel, hitelezői helyzetükkel a jogutód nélküli megszűnési eljárásokban.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T10, T19, T20

képesség: K2, K3, K9, K11, K12

attitűd: A1, A2, A11

autonómia és felelősség: F4, F5, F7

Tantárgy tematikus leírása:

 

Nappali tagozat: Egyéni tanulmányi renddel!

 

Levelező tagozat:

2019. II. 15. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 228. – 4 óra – Dr. Pusztahelyi Réka

2019. III. 01. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 12. – 4 óra – Dr. Pusztahelyi Réka

2019. III. 08. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 316. – 4 óra – Dr. Barta Judit

 

 1. A kötelem. A jognyilatkozatok. A képviselet. A képviselet általános szabályai. Ügyleti képviselet. A képviselet egyes sajátos esetei.
 2. A kötelem tárgya és tartalma, a szolgáltatás. A kötelem teljesítése. Csonka kötelmek. A kötelem megszűnése. Az elévülés.
 3. A szerződés. A szerződési jog alapelvei. A szerződés megkötése és értelmezése. A szerződés megerősítése és módosítása. A szerződés megszüntetése.
 4. Az érvénytelenség. Semmisség és megtámadhatóság. Az érvénytelenségi okok. Az érvénytelenségi okok. Az érvénytelenség jogkövetkezményei. A szerződés hatálya. Hatálytalanság.
 5. A szerződés teljesítése. A szerződésszegés általános szabályai. Szerződésszegésért fennálló kártérítési felelősség. A kötelezett késedelme. A jogosult átvételi késedelme.
 6. Hibás teljesítés. A hibás teljesítés általános szabályai. Kellékszavatosság. Jogszavatosság. A hibás teljesítés különös szabályai. A szerződésszegés egyéb esetei.
 7. Elhatárolási kérdések. Kontraktuális és deliktuális felelősség. A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai.
 8. A kár megtérítésére vonatkozó szabályok. Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért.
 9. Felelősség más személy által okozott kárért. Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért.
 10. Felelősség az épületkárokért. Felelősség az állatok károkozásáért. Kártalanítás jogszerű károkozásért.
 11. Munkáltatói jogkör gyakorlása a gazdasági társaságok esetében, különös figyelemmel a gazdasági társaság szervezetrendszerére. Munkaszerződés kötése az előtársasági létszakban. A jó erkölcsbe ütköző munkaszerződés társasági jogi aspektusból.
 12. A személyes közreműködés és a munkaviszony elhatárolása. A személyes közreműködés társadalombiztosítási vonatkozásai.
 13. A munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő társasági jogi és munkajogi helyzete. felelősségi kérdések, felelősségrevonási eljárások. A társasági jogi és munkajogi kötelem létrehozása, megszüntetése, ezek egymásra hatása. A részvénytársaságok ügyvezetése és a munkajogi kérdések. A cégvezető felelőssége és munkajogi helyzete.
 14. A felügyelőbizottság tagjainak jogviszonyai, a munkaviszony és fb. tagság. Felelősségi kérdések. A munkaviszony és fb. tagság összefüggései. A munkavállalók helyzete a csődeljárásban, a felszámolásban, a kényszertörlési eljárásban és végelszámolási eljárásban. Részletszabályok

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

A félév során egy prezentáció elkészítése szükséges, a tárgy előadójával egyeztetett tématerületen.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Írásbeli vizsga, amelynek az eredménye ötfokozatú értékeléssel történik.

Elégtelen: 50% vagy annál kevesebb

Elégséges: 51 – 63 %

Közepes: 64 – 76 %

Jó: 75 – 87 %

Jeles: 88 – 100 %

A sikeres prezentáció 10%-os mértékben számítható be az értékelésbe.

Kötelező irodalom:

-        Barta Judit - Barzó Tímea – Fézer Tamás – Juhász Ágnes – Keserű Barna Arnold – Kőhidi Ákos – Leszkoven László – Papp Tekla – Pusztahelyi Réka – Ujváriné Antal Edit: Civilisztika II. Dologi jog. Felelősségtan. (Szerk. Barzó Tímea – Papp Tekla) Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. (megjelenés alatt)

-        -Barta Judit – Harsányi Gyöngyi – Majoros Tünde – Ujváriné dr. Antal Edit: Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben, Patrocínium Kiadó, Budapest, 2016. Tanszék által kijelölt oldalak.

 

Ajánlott irodalom:

-        Nochta Tibor: Kártérítési Jog. Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2016.

-        Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I-VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2013.

-        -Barta Judit-Ujváriné dr. Antal Edit: A “Janus-arcú” gazdasági társasági vezető tisztségviselői jogviszony (egyes jogi kérdések). In: Gazdaság és Jog, 2016. április, 3-9. pp.

-        -Barta Judit-Prugberger Tamás: Kérdések a gazdasági társaság munkaviszonyban álló vezető tisztségviselőjének „kettős jogi statusáról. In: Homoki-Nagy Mária (főszerk.), Hajdú József (szerk.): Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára, Szeged, 2016., 61-83. pp

 

 

 Letöltés

Vissza