Nappali tagozat - Általános és szakmai lélektan - AJBKR130MTN2

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

 Általános és szakmai lélektan tantárgyból

 

 tárgykód: AJBKR130MTN2

 

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak, nappali tagozat

 

2014/2015. tanév 2. félév

 

Az előadások időpontja, helyszíne: szerda, 10-12 óra, A/1 307.

 Tematika a 2014/2015. tanév 2. félévben

 

Tárgyfelelős: Dr. Lubinszki Mária, egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: BTI, Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Gilányi Eszter, tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3 kredit

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja hozzájárulni a korszerű emberkép kialakításához, a személyközpontú megközelítés szemléletének formálásához, valamint az elsajátított ismeretek integratív és kreatív alkalmazásához. A hallgatók ismerjék meg a pszichológia helyét a tudományok rendszerében, szerepét az olyan szakemberek képzésében, akiknek feladatkörét jórészt meghatározza a más emberekkel való kapcsolatba kerülés. Rendelkezzenek megbízható alapismeretekkel a pszichikus működésekről, ismerjék az alapvető szociálpszichológiai vonatkozásokat. Legyenek tájékozottak a legfontosabb személyiséglélektani iskolákban. Képesek legyenek véleményt megfogalmazni, álláspontot kialakítani és képviselni a mindennapi életben felmerülő pszichológiai problémákkal kapcsolatban. Legyenek felkészültek, alkalmazzák kreatív módon tudásukat a konkrét, munkájukat érintő feladatok megoldásában.

 

2.  A tantárgy tematikus leírása

1. A pszichológia tárgya, feladata, helye a tudományok rendszerében. A pszichológia módszerei.

2. Az általános pszichológia egyes kérdései (észlelés, érzékelés, tanulás, emlékezet, motiváció, érzelmek)

3. A fejlődés, a fejlődés elméletei. A filo- és az ontogenetikus fejlődés sajátosságai, fejlődéstörvények.  Az egyedfejlődést meghatározó tényezők.

4. Az életkori és az egyéni sajátosságok a fejlődésben. A fejlődés eltérő üteme és iránya. Életkori periodizáció.

5. A személyiség mint rendszer. A személyiség alkotóelemei, determináltsága, stabilitása és szabadsága.

6. A személyiség szerkezete, működése (Freud, Jung, Rogers). Freud, Erikson és Maslow fejlődésmodellje.

7. Szocializáció, szocializálódás. A szociális deficitek hatása a személyiség fejlődésére a korai gyermekkorban.

8. Az én fejlődésének szakaszai, jellemzői. Énkép, önértékelés, énképvédő mechanizmusok.

9. A csoport szerepe az ember mindennapjaiban. (Személypercepció; a csoportok észlelése; előítéletek, sztereotípiák

10. Csoportfejlődés, csoportdinamika. A szociometria módszere.

11. Stressz, stresszreakciók. A stresszel való megküzdés és mechanizmusai. A stresszelmélet mai vonatkozásai.

12. A pszichikus károsodások fajtáinak áttekintése.

13. Munkapszichológiai alapismeretek. A munkapszichológia tárgya, feladata, területei.

14. Vezetés- és szervezetpszichológiai alapismeretek

15. Mentálhigiéné, empátia, altruizmus, kiégés

 

 3. Aláírás feltétele

Az előadásokon való jelenlét.

 

4. Számonkérés követelményei

Az aláírás megszerzése, valamint egy írásbeli kollokvium megírása (az írásbeli tananyag, illetve az előadásokon elhangzottak alapján). (Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy)

 

5. Kötelező tananyag

 • az előadások anyaga
 • Keményné dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
 • Szabó István: Bevezetés a szociálpszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.
 • Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Hungary, Budapest, 2001.

 

6. Ajánlott irodalom

 • Atkinson, R.L. – Atkinson, R. C.: Pszichológia. Osiris, Bp., 1995.
 • Hebb, D. O.: A pszichológia alapkérdései, Gondolat, Bp., 1995.
 • Séra László: Általános pszichológia. Comenius Bt. Pécs, 1998.
 • Aronson, E.: A társas lény. KJK. Bp, 1987.
 • Forgách József: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Bp., 1993.
 • Klein Sándor: Munka- és szervezetpszichológia. SHL Hungary, Budapest, 1998.
 • Fekete M. - Grád A.: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak HVG Orac, Budapest,  2002.
 • Muchinsky, Paul M.: Psychology applied to work: An introduction to industrial and organizational psychology. Dorsey Press, Chicago, 1987.

 

Egyéb tudnivalók:

A vizsgára való sikeres felkészülést a tantárgy oktatói a Miskolci Egyetem honlapján a hallgatók számára elérhetővé tett segédanyaggal támogatják.

A tantárggyal kapcsolatos kérdéseivel keresse dr. Gilányi Eszter tanársegédet e-mailben vagy fogadóóráján személyesen.

 A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A tanulmányi ügyintéző: Budainé Zilai Éva (13-49-es mellék), email: jogbzeva@uni-miskolc.hu A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2015. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

Vázlatok

A pszichológia tárgya, feladata, módszerei

Az általános pszichológia egyes kérdései

A fejlődéslélektan kérdései

A személyiséglélektan kérdései

Énkép, énvédelem

 Szocializáció

 A csoport

A stressz

A pszichopatológia egyes kérdései

A munkalélektan egyes kérdései

A szervezetpszichológia egyes kérdései

 Mentálhigiéné, empátia, altruizmus, kiégés

 

Ajánlott videók:

Ames szobaPillecukor-tesztPiaget-féle feladatok a mennyiség- és anyagállandóság kialakulásának vizsgálatára
Asch konformitással kapcsolatos kísérlete 1.
Asch konformitással kapcsolatos kísérlete 2.
Lewin-féle vezetési stílusok

 

Vissza