Polgári jogi alapismeretek (nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jogi alapismeretek c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT131MTN1

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak nappali tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sápi Edit tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. Az egy szemeszteren át tartó polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. A képzés elsősorban az elméleti alapozásra és a tételes joganyag elsajátítására fektet hangsúlyt, ugyanakkor érintjük a bírói gyakorlatot is. A polgári jog alapjai körében a hallgatók megismerkednek a személyek jogával, a szerzői jogot és az iparjogvédelem joganyagát átfogó szellemi alkotások jogával, továbbá a dologi joggal és az öröklési joggal. Ezt követi a kötelmekre, különösen pedig a szerződésekre vonatkozó szabályozás elsajátítása, valamint a legfontosabb szerződéstípusok megismertetése. A polgári jogi ismeretek heti 2 órában kerülnek előadásra. A számonkérés módja kollokvium, a tantárgyi követelmények teljesítése 4 kreditet eredményez.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

       Az előadások ideje és helye: Kedd 14-16-ig – A/1. 314.

 

- Általános rész. A polgári jog tárgyköre, rendszere. A polgári jog alapelvei. A jogviszony alanya, tárgya és tartalma (alanyi jog, igény, hatalmasság, stb.). A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. Emberi és társadalmi körülmények. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények. A külső körülmények.

- Személyek joga. A polgári jogviszony alanyai: a természetes és mesterséges jogalanyok. A jogképesség kezdete és megszűnése. A cselekvőképességre vonatkozó szabályok (a korlátozottan cselekvőképesek és cselekvőképtelenek köre, jognyilatkozataik).

- A jogi személy mibenléte, kritériumai. Egyes jogi személyek. Az egyesület és a társadalmi szervezetek (pártok). Az alapítvány és a közalapítvány jogi személyiségének sajátosságai. A jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező gazdasági társaságok jogalanyisága, jogképessége.

- A személyiség polgári jogi védelme. Általános és nevesített személyiségi jogok. Jogvédelmi eszközök. A jogi személyek személyiségvédelme.

- Dologi jog. A kötelmi és a dologi jogviszony jellemzői (statika, dinamika). A tulajdonjog megszerzése és megszűnése. Eredeti és származékos szerzésmódok.

- A közös tulajdon. A korlátolt dologi jogok. A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei. Birtok és birtokvédelem.

- Öröklési jog. Az öröklés feltételei. A törvényes öröklés alapvető szabályai. A végintézkedésen alapuló öröklés. A hagyatéki eljárás. Az örökösök jogállása.

- Kötelmi jog: A kötelem fogalma, helye a jogrendszerben. Kötelem-keletkeztető tényállások. Csonka kötelmek (naturalis obligatio, elévülés, beszámítás). A kötelem alanyai: képviselet és álképviselet, egyidejű és egymást követő többalanyúság.

- A kötelem tárgya: a szolgáltatás; pénzszolgáltatás és kamatszabályok. A szerződéstan általános kérdései, szerződési alapelvek. A szolgáltatás-ellenszolgáltatás kérdése. A szolgáltatás fajai.

- A szerződés létrehozása (általános szabályok és speciális módozatok, az előszerződés). A szerződés hatályosulása, szerződési jogkövetkezmények.

- A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága. A részleges érvénytelenség. Az érvénytelenség formái; semmisségi és megtámadhatósági okok. Az érvénytelenség jogkövetkezményei. A szerződés módosulása, illetve módosítása.

- Felelősség a szerződések megszegése körében és szerződésen kívül. A károkozásért fennálló felelősség elemei és mértéke. Speciális felelősségi alakzatok.

- A szerződési alaptípusok tagolása a szolgáltatást nyújtó kötelezett magatartása szerint (dare, non facere, facere, praestare). Az adásvételi szerződés. Bérleti, lakásbérleti szerződés.

- Az eredménykötelmek és gondossági kötelmek sajátosságai. A vállalkozás, fuvarozás. A megbízási szerződés. Speciális megbízások. A letét. A tartási szerződés. A praestare szerződések (a hitelszerződések és a biztosítás) alapvonásai.

- Családjogi alapismeretek: Házasság fogalma, megkötése, érvénytelensége. Házastársak jogai és kötelezettségei. Házassági vagyonjog.

Házasság felbontása és egyes járulékos kérdések. Rokontartás. Gyermektartás. Örökbefogadás. Szülői felügyeleti jog. Gyámság.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben a hallgató legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból, a szorgalmi időszak utolsó hetében, írásbeli beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok a tanszéki hirdetőtáblán és a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges, a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

5.    Kötelező tananyag

– Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2015. ősze 2. kiadás)

 

6.    Ajánlott irodalom

1. Az előadások anyaga, valamint jegyzetként az alábbi könyvek előadáson

     megjelölt részei:

¾    Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: Dologi Jog (ideiglenes jegyzet), Bíró György (sorozatszerk.):Új magyar polgári jog sorozat II. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)

¾    Barzó-Juhász–Pusztahelyi-Sápi: Öröklési Jog (Novotni Kiadó, Miskolc, 2016.)

¾    Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Új magyar polgári jog sorozat III. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)

¾    Barzó Tímea Családjog. (Novotni Kiadó, Miskolc 2015., megjelenés alatt.)

2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 26.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                             Dr. Juhász Ágnes

                                                                                              egyetemi adjunktus

 A tematika letölthető itt.

Vissza