Polgári jogi alapismeretek gyakorlat (nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jogi alapismeretek gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT133MTN1

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak nappali tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A gyakorlati foglalkozások célja olyan módszertani ismeretek nyújtása, amely segíti a hallgatókat abban, hogy jogeseteken keresztül betekintést nyerjenek a polgári anyagi jogi ítélkezési gyakorlatba, illetve jogalkalmazási, jogértelmezési képességeiket fejlesszék. A kurzus során a hallgatók olyan gyakorlati ismereteket is elsajátíthatnak, mint a leggyakrabban előforduló, egyszerű szerződések megszerkesztése, vagy az ítélkezési gyakorlat felkutatása az egyes jogi adatbázisokban.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

- Általános rész. A polgári jog tárgyköre, rendszere. A polgári jog alapelvei. A jogviszony alanya, tárgya és tartalma (alanyi jog, igény, hatalmasság, stb.). A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. Emberi és társadalmi körülmények. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények. A külső körülmények.

- Személyek joga. A polgári jogviszony alanyai: a természetes és mesterséges jogalanyok. A jogképesség kezdete és megszűnése. A cselekvőképességre vonatkozó szabályok (a korlátozottan cselekvőképesek és cselekvőképtelenek köre, jognyilatkozataik).

- A jogi személy mibenléte, kritériumai. Egyes jogi személyek. Az egyesület és a társadalmi szervezetek (pártok). Az alapítvány és a közalapítvány jogi személyiségének sajátosságai. A jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező gazdasági társaságok jogalanyisága, jogképessége.

- A személyiség polgári jogi védelme. Általános és nevesített személyiségi jogok. Jogvédelmi eszközök. A jogi személyek személyiségvédelme.

- Dologi jog. A kötelmi és a dologi jogviszony jellemzői (statika, dinamika). A tulajdonjog megszerzése és megszűnése. Eredeti és származékos szerzésmódok.

- A közös tulajdon. A korlátolt dologi jogok. A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei. Birtok és birtokvédelem.

- Öröklési jog. Az öröklés feltételei. A törvényes öröklés alapvető szabályai. A végintézkedésen alapuló öröklés. A hagyatéki eljárás. Az örökösök jogállása.

- Kötelmi jog: A kötelem fogalma, helye a jogrendszerben. Kötelem-keletkeztető tényállások. Csonka kötelmek (naturalis obligatio, elévülés, beszámítás). A kötelem alanyai: képviselet és álképviselet, egyidejű és egymást követő többalanyúság.

- A kötelem tárgya: a szolgáltatás; pénzszolgáltatás és kamatszabályok. A szerződéstan általános kérdései, szerződési alapelvek. A szolgáltatás-ellenszolgáltatás kérdése. A szolgáltatás fajai.

- A szerződés létrehozása (általános szabályok és speciális módozatok, az előszerződés). A szerződés hatályosulása, szerződési jogkövetkezmények.

- A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága. A részleges érvénytelenség. Az érvénytelenség formái; semmisségi és megtámadhatósági okok. Az érvénytelenség jogkövetkezményei. A szerződés módosulása, illetve módosítása.

- Felelősség a szerződések megszegése körében és szerződésen kívül. A károkozásért fennálló felelősség elemei és mértéke. Speciális felelősségi alakzatok.

- A szerződési alaptípusok tagolása a szolgáltatást nyújtó kötelezett magatartása szerint (dare, non facere, facere, praestare). Az adásvételi szerződés. Bérleti, lakásbérleti szerződés.

- Az eredménykötelmek és gondossági kötelmek sajátosságai. A vállalkozás, fuvarozás. A megbízási szerződés. Speciális megbízások. A letét. A tartási szerződés. A praestare szerződések (a hitelszerződések és a biztosítás) alapvonásai.

- Családjogi alapismeretek: Házasság fogalma, megkötése, érvénytelensége. Házastársak jogai és kötelezettségei. Házassági vagyonjog. Házasság felbontása és egyes járulékos kérdések. Rokontartás. Gyermektartás. Örökbefogadás. Szülői felügyeleti jog. Gyámság.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben a hallgató legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból, a szorgalmi időszak utolsó hetében, írásbeli beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése ötfokozatú: (1-2-3-4-5). A félév során 1 zárthelyi dolgozat megírása kötelező, melynek időpontja: 46. hét (2015. XI. 9.). A számonkérések anyagát az addig elhangzott előadások témakörei határozzák meg. A zárthelyi dolgozat legalább 60%-os teljesítése a feltétele az „elégséges (2)” minősítésnek, 70%-os a „közepes (3)” minősítésnek, 80%-os a „jó (4)” minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató „jeles (5)” minősítést kap.

 

Az SZMSZ III. kötet 38.§ szerint: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások pótlására és a gyakorlati jegyek megszerzésére, illetve javítására legfeljebb a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napjáig van lehetőség. Ugyanazon tárgyból a pótlás, illetve a javítás első és második esetében e lehetőséget a hallgatónak külön kérelmeznie nem kell, arra automatikusan lehetősége van az érintett tanszék által meghirdetett, illetve az érintett tanszékkel egyeztetett időpontban. E rendelkezések nem mentesítik a hallgatókat a jelen szabályzat 89.§ (1) bekezdésében foglalt mulasztási díj megfizetésének kötelezettsége alól.”

 

5.    Kötelező tananyag

Az előadások anyaga, valamint

– Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2015, 2. kiadás) c. jegyzet

 

6.    Ajánlott irodalom

 

¾    Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: Dologi jog (ideiglenes jegyzet), Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat, II. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)

¾    Barzó-Juhász–Pusztahelyi-Sápi: Öröklési jog (Novotni Kiadó, Miskolc, 2016.)

¾    Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Új magyar polgári jog sorozat, III. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)

¾    Barzó Tímea: Családjog. (Novotni Kiadó, Miskolc 2016, megjelenés alatt.)

¾    A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015., 1. kiadás)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Gyakorlati beosztás:

Tb. 1.

csütörtök 8-10-ig

A/6. 22/B.

Dr. Juhász Ágnes e. adjunktus

 

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 26.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                               Dr. Juhász Ágnes

                                                                                                egyetemi adjunktus

A tematika letölthető itt.

Vissza