Polgári jogi alapismeretek gyakorlat (levelező)

TANTÁRGYI TEMATIKA

 

2018/2019 tanév I. félév

Polgári jogi alapismeretek gyakorlat

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA szak

 nappali/levelező

Tantárgy neve:

Polgári jogi alapismeretek gyakorlat

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali tagozat: AJPJT142MBAN3

Levelező tagozat: AJPJT142MBAL3

Tárgyfelelős intézet:

 

Civilisztikai Tudományok Intézete

Polgári Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező tárgy

Tárgyfelelős:

Dr. Juhász Ágnes PhD egyetemi adjunktus

Közreműködő oktató(k):

nappali tagozaton a tanszék oktatói

levelező tagozaton Dr. Udvarhelyiné dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév:

  1. félév- őszi

Előfeltétel:

-

Óraszám/hét:

nappali: 2 óra/hét,

levelező: 4 óra/félév

Számonkérés módja:

kollokvium

Kreditpont:

1 kredit

Munkarend:

nappali / levelező

Tantárgy feladata és célja:

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A gyakorlati foglalkozások célja olyan módszertani ismeretek nyújtása, amely segíti a hallgatókat abban, hogy jogeseteken keresztül betekintést nyerjenek a polgári anyagi jogi ítélkezési gyakorlatba, illetve jogalkalmazási, jogértelmezési képességeiket fejlesszék. A kurzus során a hallgatók olyan gyakorlati ismereteket is elsajátíthatnak, mint a leggyakrabban előforduló, egyszerű szerződések megszerkesztése, vagy az ítélkezési gyakorlat felkutatása az egyes jogi adatbázisokban. A gyakorlatokon a feladatmegoldásokkor alkalmazható a kiscsoportos foglalkozás.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T6

képesség: K2

attitűd: A5

autonómia és felelősség: F3

Tantárgy tematikus leírása:

 

levelező:

2018. XI. 30. (péntek) 15.10-18.30-ig – A/1. 228. – dr. Sápi Edit – 4 óra gyakorlat

 

Előadás:

 

1.         Általános rész. A polgári jog tárgyköre, rendszere. A polgári jog alapelvei. A jogviszony alanya, tárgya és tartalma (alanyi jog, igény, hatalmasság, stb.). A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. Emberi és társadalmi körülmények. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények. A külső körülmények.

2.         Személyek joga. A polgári jogviszony alanyai: a természetes és mesterséges jogalanyok. A jogképesség kezdete és megszűnése. A cselekvőképességre vonatkozó szabályok (a korlátozottan cselekvőképesek és cselekvőképtelenek köre, jognyilatkozataik).

3.         A jogi személy mibenléte, kritériumai. Egyes jogi személyek. Az egyesület és a civil szervezetek (pártok). Az alapítvány és a közalapítvány jogi személyiségének sajátosságai. A gazdasági társaságok jogalanyisága, jogképessége.

4.         A személyiség polgári jogi védelme. Általános és nevesített személyiségi jogok. Jogvédelmi eszközök. A jogi személyek személyiségvédelme. Szerzői jogi és iparjogvédelmi alapfogalmak.

5.         Dologi jog. A kötelmi és a dologi jogviszony jellemzői (statika, dinamika). Birtok és birtokvédelem A tulajdonjog megszerzése és megszűnése. Eredeti és származékos szerzésmódok.

6.         A közös tulajdon. A korlátolt dologi jogok. A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei.

7.         Öröklési jog. Az öröklés feltételei. A törvényes öröklés alapvető szabályai. A végintézkedésen alapuló öröklés. A hagyatéki eljárás. Az örökösök jogállása.

8.         Kötelmi jog: A kötelem fogalma, helye a jogrendszerben. Kötelem-keletkeztető tényállások. Csonka kötelmek (naturalis obligatio, elévülés, beszámítás). A kötelem alanyai: képviselet és álképviselet, egyidejű és egymást követő többalanyúság.

9.         A kötelem tárgya: a szolgáltatás; pénzszolgáltatás és kamatszabályok. A szerződéstan általános kérdései, szerződési alapelvek. A szolgáltatás-ellenszolgáltatás kérdése. A szolgáltatás fajai.

10.       A szerződés megkötése (általános szabályok és speciális módozatok, az előszerződés). A szerződés hatályosulása, szerződési jogkövetkezmények. A szerződés értelmezése.

11.       A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága. Az érvénytelenség formái; semmisségi és megtámadhatósági okok. Az érvénytelenség jogkövetkezményei. A részleges érvénytelenség. A szerződés módosulása, illetve módosítása.

12.       Felelősség a szerződések megszegése körében és szerződésen kívül. A károkozásért fennálló felelősség elemei és mértéke. Speciális felelősségi alakzatok.

13.       A szerződési alaptípusok tagolása a szolgáltatást nyújtó kötelezett magatartása szerint (dare, non facere, facere, praestare). Az adásvételi szerződés. Bérleti, lakásbérleti szerződés.

14.       Az eredménykötelmek és gondossági kötelmek sajátosságai. A vállalkozás, fuvarozás. A megbízási szerződés. Speciális megbízások. A letét. A tartási szerződés.

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatokon való jelenlét, melyet az oktató minden alkalommal ellenőriz. A megengedett hiányzás: 2 gyakorlat. Amennyiben a hallgató ezt meghaladja, az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból, a szorgalmi időszak utolsó hetében, írásbeli beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (51%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

A hallgatók önként vállalkozhatnak prezentáció készítésére (15-20 perc) egy adott jogintézmény bemutatása témájában. A prezentáció nem pótolja és nem korrigálja az elégtelen zárthelyi dolgozatot, de a félév végi gyakorlati jegy meghatározásnál előnyben részesül az, aki a félév során prezentációt vállalt. , zárthelyi dolgozat, beadvány stb.

 

fontos: a „számonkérés módja” pontnál az ESG-követelményeket figyelembe véve meg kell határozni azokat az elvárásokat és módszereket is, amelyek szisztematikusan felépítve képesek nyomon követni a félévi munka alakulását

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A hallgatók a félév során 2 zárthelyi dolgozatot írnak, amelyek érdemjegyeinek átlaga képezi a gyakorlati jegyet. Az elégtelen érdemjegyű zárthelyi dolgozatot a hallgatónak meg kell ismételnie. Az értékelés ötfokozatú: 0-50% - elégtelen, 51-62% - elégséges, 63-75% - közepes, 76-87% - jó, 88-100% - jeles.

mód keretében:

-          írásbeli vagy szóbeli a vizsga/beszámoló

-          a pontos meghatározása elvárás!

az értékelés keretében

-          részletesen be kell mutatni, hogy a hallgatói teljesítményszintek (pl.: jeles / kiválóan megfelelt) milyen megítélés alá tartoznak

-          tisztázni kell az elfogadás feltételeit,

-          három- és ötfokozatú értékelésnél az egyes szintek elhatárolását százalékosan vagy ponthatárok megadásával

-          ha van félévközi teljesítmény-elvárás (pl.: zh), akkor ki kell térni annak beszámítási arányára is

 

 

Kötelező irodalom:

Kriston – Sápi – Pusztahelyi: Polgári jogi alapok. (2. kiadás) Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.

Kriston – Sápi – Tóth: Jogi ismeretek (elektronikus jegyzet, mely elérhető a Polgári Jogi Tanszék honlapján)

Vékás Lajos: Questions of contract law in the new hungarian Civil Code In: Boele-Woelki, K, Einhorn, T, Girsberger, D, Symeonides, S (szerk.) Convergence and Divergence in Private International Law: Liber Amicorum Kurt Siehr. 896 p.  Zürich: Schulthess Juristische Medien AG, 2010.  pp. 551-559.

 

Ajánlott irodalom:

 

  1. 1. Az előadások anyaga, valamint jegyzetként az alábbi könyvek előadáson megjelölt részei:

-           - Juhász – Pusztahelyi – Leszkoven: Dologi jog  Miskolc, Novotni Alapítvány, 2017.

-           - Barzó – Juhász – Pusztahelyi - Sápi: Öröklési jog  Miskolc, Novotni Alapítvány, 2016.

-         - Barzó – Juhász – Leszkoven – Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai. (Új magyar polgári jog sorozat III. kötet.) Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.

 - Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje.  Patrocínium Kiadó, Budapest, 2017.

 - Menyhárd Attila: Hungary In: Oliphant K, Steininger B C (szerk.): European Tort Law 2012: Tort and Insurance Law, Yearbook. 816 p.  Berlin; Boston: De Gruyter Verlag, 2013.  pp. 333-343.

-        2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve. Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás

  1.  

 

-           

 

 

Vissza