Polgári jogi alapismeretek gyakorlat (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jogi alapismeretek gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT133MTL1

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sápi Edit tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A gyakorlati foglalkozások célja olyan módszertani ismeretek nyújtása, amely segíti a hallgatókat abban, hogy jogeseteken keresztül betekintést nyerjenek a polgári anyagi jogi ítélkezési gyakorlatba, illetve jogalkalmazási, jogértelmezési képességeiket fejlesszék. A kurzus során a hallgatók olyan gyakorlati ismereteket is elsajátíthatnak, mint a leggyakrabban előforduló, egyszerű szerződések megszerkesztése, vagy az ítélkezési gyakorlat felkutatása az egyes jogi adatbázisokban.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2016. XI. 26. (szombat) – 13.20-16.40-ig – A/1. 307. – Dr. Sápi Edit

- A szerződés megszűnése teljesítés nélkül. A teljesítés szabályai (elvei, joghatásai, helye, ideje és módja).

- A szerződésszegés esetei (késedelem, hibás teljesítés, lehetetlenülés), jogkövetkezmények, közös szabályok.

- A szerződés megerősítése (a teljesítési készség és képesség biztosítékai).

- Felelősség a szerződések megszegése körében és szerződésen kívül.

- A károkozásért fennálló felelősség elemei és mértéke.

- Speciális felelősségi alakzatok.

- A szerződési alaptípusok tagolása a szolgáltatást nyújtó kötelezett magatartása szerint (dare, non facere, facere, praestare). Az adásvételi szerződés.

- Bérleti, lakásbérleti szerződés.

- Az eredménykötelmek és gondossági kötelmek sajátosságai. A vállalkozás, fuvarozás.

- A megbízási szerződés. Speciális megbízások.

- A letét. A tartási szerződés.

- A praestare szerződések (a hitelszerződések és a biztosítás) alapvonásai.

- Családjogi alapismeretek: Házasság fogalma, megkötése, érvénytelensége. Házastársak jogai és kötelezettségei.

- Házassági vagyonjog. Házasság felbontása és egyes járulékos kérdések.

- Rokontartás. Gyermektartás. Örökbefogadás. Szülői felügyeleti jog. Gyámság.

2016. XII. 2. (péntek) – 14-15-ig – A/1. 307. – Dr. Sápi Edit

aláírás-pótlás

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlaton való jelenlét, melyet a tanszék ellenőriz. Amennyiben a hallgató nem volt jelen az előadásokon egy írásbeli jogeset elemzését köteles beadni a szorgalmi időszak utolsó hetéig. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése ötfokozatú: (1-2-3-4-5). Az elégtelen gyakorlati jegy javítása a vizsgaidőszak első három hetében írásban történik a teljes féléves tananyagból.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

5.    Kötelező tananyag

– Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2015. ősze 2. kiadás)

 

6.    Ajánlott irodalom

1. Az előadások anyaga, valamint jegyzetként az alábbi könyvek előadáson

     megjelölt részei:

¾    Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: Dologi Jog (ideiglenes jegyzet), Bíró György (sorozatszerk.):Új magyar polgári jog sorozat II. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)

¾    Barzó-Juhász–Pusztahelyi-Sápi: Öröklési Jog (Novotni Kiadó, Miskolc, 2016.)

¾    Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Új magyar polgári jog sorozat III. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)

¾    Barzó Tímea Családjog. (Novotni Kiadó, Miskolc 2015., megjelenés alatt.)

2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 26.

Polgári Jogi Tanszék                                                             Dr. Juhász Ágnes

                                                                                              egyetemi adjunktus

A tematika letölthető itt.

Vissza