Munkaügyi kapcsolatok társadalomtörténete

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Munkaügyi kapcsolatok és szociális jog története c. tantárgyból

tárgykód: AJJOT141MBAL1

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszakos levelező hallgatók részére

2017/2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: -

Óraszám 8 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Munkaügyi kapcsolatok és szociális jog története című tárgy az alapozó ismeretek körébe tartozik. Célja, hogy a későbbi tételes jogi tárgyak jobb megértése érdekében a hallgatókat megismertesse azon történeti előzményekkel a munkaügyi kapcsolatok és szociális jog fogalmáról, szereplőiről, a munkaügyi kapcsolatok, a szociális rendszerek történelmileg kialakult típusairól, amelyekből a ma hatályos szabályozás kialakult. Figyelemmel kíséri az egyetemes és magyar történelemben a munkaügyi kapcsolatok és a szociális jogi normáinak kialakulását, elemzi azok tartalmát. Belső rendszerét az egyetemes és hazai történelem kronológiai rendje szerint alakítottuk ki. Tárgyköre a szűkebb értelemben vett munkajogtörténeten kívül magába foglalja a társadalombiztosítási jog kialakulását és fejlődéstörténetét is. A tárgy keretében vizsgáljuk az Európai Unió szociális jogrendszerének elvi, és tételes jogi alapjait. Figyelemmel kísérjük a magyar szociális jog utóbbi tíz évének fejlődési irányait, és legfőbb eredményeit.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

I. konzultáció:

 1. 1.                  A tantárgyi követelmények és a tematika ismertetése. A munkaügyi kapcsolatok fogalma és tagozódása. A munkaügyi kapcsolatok alapjai. A munkaügyi kapcsolatok fogalmának alakulása és a munkaügyi kapcsolatok fejlődésének állomásai Magyarországon.

A középkori előzmények. (Céhek, kereskedők, kontárok)

 1. 2.                  A munkaügyi kapcsolatok elemeinek a kialakulása: a minimalstandardok. A munkaszerződés specializálódása. A munkaügyi kapcsolatok szereplőinek a kialakulása
 2. 3.                  A kollektív tárgyalások és a kollektív szerződések kialakulása. A munkavállalói részvétel (participáció) története. Munkaügyi konfliktusok: a sztrájkhoz való jog fejlődése.
 3. 4.                  A munkaügyi bíráskodás kialakulása a hazai és az európai jogfejlődésben.
 4. 5.                  A szociális jog fogalma, történetének főbb szakaszai. Az ókori szociális gondoskodás főbb elemei.
 5. 6.                  A középkori szociális ellátás jogi szabályozása. A felvilágosult abszolutizmus és az állami gondoskodás
 6. 7.                  A magyar szociális gondoskodás története 1867-1945 között. Az „Egri Norma”

II. konzultáció:

 1. 8.                  A bismarcki szociálpolitika. A 20. századi európai szociális modellek.
 2. 9.                  A társadalombiztosítás ágai. A társadalombiztosítás kezdetei Európában és hazánkban.
 3. 10.              A társadalombiztosítási rendszer két világháború közötti reformjai. A társadalombiztosítás 1945 utáni fejlődése.
 4. 11.              A társadalombiztosítási bíráskodás kialakulása a hazai és az európai jogfejlődésben.
 5. 12.              Az európai munkaügyi kapcsolatok kialakulása. A munkaügyi kapcsolatok nemzetközi szabályozásának kialakulása.
 6. 13.              Az EU szociálpolitikájának történeti háttere. Az Európai Szociális Modell.
 7. 14.              A magyar szociális jog utolsó tíz éve.
 8. 15.               Félév lezárása, a vizsgatételek végső rögzítése

 

3.         Félévközi számonkérés módja (az aláírás, a félév elfogadásának feltételei)

 

A tárgy oktatása a tankönyvre, a konzultációkra, az oktató által megjelölt irodalomra és a kiadott segédanyagokra épül. A konzultációkon való részvétel kötelező és célszerű is, mert a félévvégi kollokvium letételéhez az itt elhangzott ismeretanyag nem mellőzhető, valamint olyan, a tárgy teljesítésére vonatkozó aktuális információk közlésére is sor kerülhet, amelyek nélkül a hallgató nem tudja a követelményeket teljesíteni. Az aláírás feltétele a konzultációkon való részvétel. A tárgy teljesítése kollokvium formájában történik, amelyen 5 fokozatú értékelést alkalmazunk.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

 

Vizsgatételek:

 1.                        1.            A szociális jog fogalma, történetének főbb szakaszai.
 2.                        2.      Az ókori szociális gondoskodás főbb elemei
 3.                        3.      A középkori szociális ellátás és jogi szabályozás
 4.                        4.      A felvilágosult abszolutizmus és az állami gondoskodás
 5.                        5.      A magyar szociális gondoskodás története 1867-1945 között
 6.                        6.      Az „Egri Norma”
 7.                        7.      A bismarcki szociálpolitika
 8.                        8.      A 20. századi európai szociális modellek
 9.                        9.      Az EU szociálpolitikájának történeti háttere
 10.                    10.      Az Európai Szociális Modell
 11.                    11.      Az Európai Szociális Modell a gyakorlatban
 12.                    12.      A magyar szociális jog utolsó tíz éve
 13.                    13.      A munkaügyi kapcsolatok fogalma, tárgya, kialakulásának a feltételei.
 14.                    14.      A munkaügyi kapcsolatok ókori és középkori előzményei.
 15.                    15.      Az európai munkaügyi kapcsolatok létrejöttének menete.
 16.                    16.      A munkaügyi kapcsolatok nemzetközi szabályozásának kialakulása (ILO, ENSZ, Európa Tanács, EU)
 17.                    17.      A munkaügyi kapcsolatok fejlődése Magyarországon a XIX. században és a XX. század első felében.
 18.                    18.      A munkaügyi kapcsolatok fejlődési szakaszai Magyarországon 1949-től napjainkig.
 19.                    19.      A minimalstandardok I. A munkaidő szabályozásának az állomásai.
 20.                    20.      A minimalstandardok II. A munkabér szabályozásának alakulása. A fizetett szabadság, a végkielégítés, és a munkaszerződés felbontásának a kialakulása.
 21.                    21.      A munkaszerződés specializálódása.
 22.                    22.      A szakszervezetek kialakulása I. (Anglia, Franciaország, Németország)
 23.                    23.      A szakszervezetek kialakulása II. A magyar szakszervezetek kialakulása
 24.                    24.      A munkaadói érdekképviseletek kialakulása Európában
 25.                    25.      A magyarországi munkáltatói szervezetek kialakulása
 26.                    26.      A kollektív szerződések kialakulása
 27.                    27.      A munkavállalói részvétel (participáció) előzményei
 28.                    28.      A munkaügyi bíráskodás fogalma, előzményei, jellemzői
 29.                    29.      A munkaügyi bíráskodás története Magyarországon I. Az ipari és a mezőgazdasági munkások jogvitái elbírálásának alakulása.
 30.                    30.      A munkaügyi bíráskodás története Magyarországon II. A közszolgálati jogviszonyban állók munkaügyi vitáinak a szabályozástörténete Magyarországon. A magyar munkaügyi bíráskodást módosító jogszabályok a XX. század első felében.
 31.                    31.      A sztrájk fogalma, kialakulásának gyökerei, európai történetének a szakaszai. A sztrájkhoz való jog kialakulása Magyarországon.
 32.                    32.      A társadalombiztosítás kezdetei. A társadalombiztosítási rendszer két világháború közötti reformjai Magyarországon.
 33.                    33.      A társadalombiztosítás 1945 utáni fejlődése.
 34.                    34.      A társadalombiztosítási bíráskodás kialakulása a hazai jogfejlődésben.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Stipta István: A felvilágosult abszolutizmus időszakának államszervezeti jellemzői Magyarországon. In: Segédanyag a Magyar alkotmány- és jogtörténet oktatásához II. Miskolc, 1995. 8-20. p
 2. Gyulavári Tamás-Könczei György: Európai szociális jog. Osiris, Budapest, 2000.
 3. Kardos Gábor: Üres kagylóhéj? A szociális jogok nemzetközi jogi védelmének egyes kérdései. Gondolat, Budapest, 2003.
 1. Hilf László : A szegedi iparosság története, A céhek erdete és kialakulása Magyarországon 1929. Szegedi Ipartestület
 2. Randé Jenő : A gépek forradalma Móra könyvkiadó 1976 Budapest
 3. Arató Zoltán: A munkavédelem és munkavédelmi ellenőrzés története Magyarországon
 4. Weitbrecht, H. - Berger, G.: Zur Geschichte der Arbeitsbeziehungen Berlin, 1985. ISBN 3-11-009533-5

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung. Gondolat, Budapest, 2005.
 2. Bánsági Györgyi: Szociális jog. Budapest, 2000.
 3. Molnár Margit: Töredékek a szociális gondoskodás ókori történetéből. Esély, 1992. 3. sz. 93-103. p.
 1. Kiss György: Munkajog Osiris, Budapest, 2005.
 2. Doris Schwarzer: Arbeitsbeziehungen im Umbruch gesellschaftlicher Strukturen 1. Auflage 1996. ISBN 978-3-515-06811-6
 3. Ágoston P.: A sztrájk jogalapja. Budapest, 1907, Magyar Jogászegyleti Értekezések, 271. szám. XXXIV. köt. 6. füzet
 4. ROMÁN László: A munkajog alapintézményei I. kötet, Budapest, 1994
 5. Csizmadia-Kovács-Asztalos: Magyar alkotmány- és jogtörténet Budapest, 1997.
 6.  

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Oktatói ügyelet (személyesen, illetőleg telefonon):

Dr. Koncz Ibolya Katalin        A/6-os épület 219-es szoba     Tel: 06-46/565-111/23-39

e-mail: jogkatka@uni-miskolc.hu

Az ügyelet időpontjait az első konzultáción ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella              A/6.épület 222. szoba             Tel: 06-46/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. szeptember 05.

Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin

Jogtörténeti Tanszék

 

Vissza