MUNKAJOGI ÉS TB JOGI ALAPISMERETEK levelező

Tantárgyi program

JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS

 

MUNKAJOGI ÉS TB JOGI ALAPISMERETEK

 

2013/2014/1.

II. évf. levelező

 

tárgykód:

AJAMU711JAL3

 

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György egyetemi docens

Tárgyat oktató: dr. Hajdu Edit óraadó

 

Tantárgy teljes (és rövidített neve): Munkajogi jogi és TB alapismeretek

 

Heti (félévi) óraszám: 10 óra/félév

 

Félév végi számonkérés típusa (gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium, szigorlat): beszámoló

 

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 1 kr

 

Tantárgyfelelős tanszék: Agrár és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei (tantárgyi kód): ---

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A jogi ismeretek tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal, mind a közjog, mind a magánjog területén.

 

Az előadásokat tartja: Dr. Hajdu Edit (10 óra)

 

Tananyag leírása:

 

2013. X. 26. (szombat) – 14-18-ig – A/1. 308.

  1. A társadalombiztosítás története, fogalma, a biztosítási rendszer jellemzői
  2. A társadalombiztosítási jogviszony alanyai
  3. A járulékfizetés szabályainak rendszere
  4. A társadalombiztosítás ellátásai
  5. A társadalombiztosítási eljárás

 

2013. XI. 09. (szombat) – 8.30-11.50-ig – A/1. 307.

                                                 - 13-15-ig – A/1. 226.

  1. A munkavégzésre irányuló jogviszonyok A Munka Törvénykönyve általános rendelkezései
  2. A munkaszerződés alanyai. A munkaviszony létesítése, módosítása, módosulása
  3. A munkaidő, pihenőidő, szabadság rendszere. A munka díjazása
  4. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
  5. Kártérítési felelősség a munkajogban.

 

 

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények):

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató 2 előadást mulaszt, az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

A beszámoló során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a beszámoló értékelése háromfokozatú (1-3-5) nem felelt meg – megfelelt – kiválóan megfelelt minősítéssel történik. A számonkérés írásban történik. 60%-tól megfelelt.

 

Az SZMSZ III. kötet 38.§ szerint: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások pótlására és a gyakorlati jegyek megszerzésére, illetve javítására legfeljebb a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napjáig van lehetőség. Ugyanazon tárgyból a pótlás, illetve a javítás első és második esetében e lehetőséget a hallgatónak külön kérelmeznie nem kell, arra automatikusan lehetősége van az érintett tanszék által meghirdetett, illetve az érintett tanszékkel egyeztetett időpontban. E rendelkezések nem mentesítik a hallgatókat a jelen szabályzat 89.§ (1) bekezdésében foglalt mulasztási díj megfizetésének kötelezettsége alól.”

 

A tananyag részletezése: A munkajog kialakulása és történeti fejlődése, a munkajog helye a jogrendszerben, a munkavégzésre irányuló jogviszonyok. Az Mt. Bevezető rendelkezései. A munkaszerződés alanyai, megkötése, módosítása A munkavállaló jogállása, a munkáltató jogállása A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. A munka díjazása és a munkabér védelme. Kártérítési felelősség a munkajogban (munkáltatói, munkavállalói) A társadalombiztosítás története, fogalma, a biztosítási rendszer jellemzői, tb alanyok, járulékok, az egyes szolgáltatások.

 

Kötelező irodalom:

Gecséné-Tománé-Kenderes: Jogi ismeretek II. Miskolc, 2012. Novotni Kiadó

 

Az oktatásban fölhasznált fontosabb technikai eszközök: -

 

Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

 

 

Vissza