Munkajog a gyakorlatban - szabadon választható levelező

TANTÁRGYI PROGRAM

Szabadon választható tárgy

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Alapszak

levelező tagozat

2011/2012/1. félév

 

Tantárgy kódja: AJAMUSV04MT

Tantárgy teljes (és rövidített) neve: Munkajog a gyakorlatban c. szabadon választható tárgy

Heti (félévi) óraszám: 4 óra/félév

Félév végi számonkérés típusa: szóbeli beszámoló

Tantárgy elvégzéséhez szükséges munkamennyiség kreditben: 2 kr

Tantárgyfelelős tanszék: Munka- és Agrárjogi Tanszék

A tárgy jegyzője: Dr. Kenderes György egyetemi docens

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei: -

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A munkajog tételes jogi szabályainak gyakorlatorientált feldolgozása, a munkajogi gyakorlat „dinamikájának” megismertetése. A szabadon választható tárgy keretében a hallgatók megtanulják a munkajogban leggyakrabban előforduló iratok fajtáit, felépítését, szerkesztési módját, továbbá megismerkednek a munkajogi gyakorlati munka részletszabályaival, értve ez alatt – többek között – az ügyvéd-ügyfél kapcsolatot, a perbeli pozíciókat, a tárgyalások menetét, szabályait.

Előadás: 2011. XII. 3. (szombat) - 8-12-ig – A/1. 308. - 12 fő alatt nem indul!

Tananyag leírása:

 1. Az alapul fekvő joganyag gyakorlatorientált kapcsolatának áttekintése (Mt.-Kjt.-Ktv.-Ptk.-Gt.)
 2. Az alapul fekvő joganyag gyakorlati alkalmazhatósági problémái.
 3. A munkajogi joggyakorlat Pp.-ben fellelhető általános és különös szabályai.
 4. A jogeset megoldás alapvető gyakorlati lépései, a jogesetmegoldás módszertana.
 5. Az ügyfél által rendelkezésre bocsátott információkból kezelhető – jogilag releváns elemeket rögzítő – tényállás felállítása; az ügy jogi minősítése.
 6. A perbeli pozíciók (alperes-felperes) elvi-gyakorlati kérdései-problémái.
 7. A munkajogviszonyt keletkeztető, illetve módosító iratok lehetséges fajtái (jogszerű-jogellenes változatok).
 8. Egyéb, a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodások (pl. tanulmányi szerződés, munkáltatói kölcsöntámogatás, stb.).
 9. A kollektív szerződés megkötésének gyakorlati problémái, tartalmi kérdések-viták.
 10. Az üzemi megállapodás megkötésének gyakorlati problémái, tartalmi kérdések-viták.
 11. A sztrájk gyakorlati alkalmazhatósága.
 12. A munkavállaló károkozása esetén követendő eljárás, a kártérítés érvényesítésének lehetséges módozatai.
 13. Jogesetek a munkavállaló károkozása körében
 14. A munkáltató károkozása a munkavállalónak; az érvényesíthetőség lehetséges módozatai.
 15. Jogesetek a munkáltató károkozása körében
 16. Jogesetek a munkaviszony létesítése, módosítása körében.
 17. A munkaidő-munkadíjazás esetjoga.
 18. Jogesetek a munkaviszony megszüntetése (jogszerű-jogellenes) körében.
 19. A munkaügyi jogvitás eljárások kérdései.
 20. Fellebbezési, felülvizsgálati eljárások gyakorlati kérdése.
 21. Szóbeli beszámoló, félév értékelése, aláírás.

 

Számonkérés minősítésének szempontjai: az aláírás feltétele egy a félévi anyaghoz kapcsolódó témában szóbeli beszámoló. A minősítés háromfokozatú /kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1)/. (60%-tól megf.)

Tananyag részletezése:

dr. Radnay József: A Magyar Munkajog (Kommentár a gyakorlat számára)

dr. Breznay Tibor: Munkajog a gyakorlatban

dr. Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései

Vissza