MUNKAJOG

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkajog c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU131IÜ5

Igazságügyi igazgatási alapszak III. évf. Levelező tagozat

2016/2017. I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Hajdu Edit megbízott óraadó

Bagjos Csaba megbízott óraadó

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT131IÜ4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 14 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 6 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A polgári jogból megismert dologi jogi szabályok alkalmazására, valamint a közigazgatási jog általános jogi részének ismeretére épülő tantárgy. A tárgy megismertet a munkajogviszonyra vonatkozó főbb szabályokkal, valamint a közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó speciális ismeretekkel, kiemelve az eltéréseket a munkajogviszonytól. A hallgatók megismerkedhetnek különösen a munkajogi bevezető rendelkezésekkel, a kollektív munkajog intézményrendszerével, és az individuális munkajog fontosabb kérdéseivel, így a munkaviszony létesítésével, tartalmával, megszüntetésével, és a kártérítési felelősség szabályaival

 

2.         A tantárgy tematikus leírása          

 1. A munkajogi szabályozás történeti fejlődése.
 2. Az Mt., Kjt., Kttv. hatálya. Az Mt. bevezető rendelkezései.
 3. A kollektív munkajog (munkaügyi kapcsolatok) intézményrendszere.
 4. A munkaügyi érdekképviseleti szervezetek és az érdekegyeztetés.
 5. A kollektív szerződés.

2016.11.05. (Szombat) Előadó: Hajdu Edit

8.30 - 11.50 (4 óra) Helye: A1/320

 1. A munkavállalók részvételi joga a vezetésben. A kollektív munkaügyi érdekviták. Sztrájk.
 2. A munkajogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a köztisztviselői jogviszony alanyai, létesítésének szabályai.
 3. A munkajogviszony tartalma. A munkavégzés szabályai, a kötelezettségek rendszere az Mt-ben, Kjt-ben, Ktv-ben. Az utasítási jog.
 4. A kirendelés, a kiküldetés és az átirányítás szabályai a Kttv.-ben.
 5. Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért.
 6. A tanulmányi szerződés. A munkaidőre, és a munka díjazására vonatkozó szabályok az Mt-ben.
 7. Az előmeneteli és illetményrendszer a Kjt-ben, és a Kttv-ben.

 

2016.11.12. (Szombat) Előadó: Hajdu Edit

12.20 - 15.40 (4. óra)

A1/320

 1. A pihenőidő és a szabadság rendszere és díjazásuk az Mt-ben, Kjt-ben és Kttv-ben.
 2. A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége (Mt., Kjt., Kttv.), fegyelmi felelősség rendszere a Kjt-ben és a Kttv-ben.

2016.11.19. (Szombat) Előadó: Bagjos Csaba

12:20-:1540 (4 óra)

A1/320

 1. A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése, Mt., Kjt., Kttv.

2016.11.25. (Péntek) Előadó: Bagjos Csaba

16:00- 17:40 (2 óra)

A1/320

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák írásbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

 1. Jogszabályok:

- A Munka Törvénykönyvéről szóló, 2012. évi I. tv.

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

- A Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tv.

2. Ferencz Jácint, Göndör Éva, Gyulavári Tamás, Kártyás Gábor: Munkajogi alapismeretek, ELTE –EÖTVÖS Kiadó, 2015

3. Gecséné-Tománé-Kenderes: Jogi ismeretek II. Miskolc, 2012. Novotni Kiadó

4. Az előadások anyaga. Az anyag elsajátításának elősegítése céljából a hallgatók minden előadáson ellenőrző kérdéseket kapnak.

 

 

6.         Ajánlott irodalom

 

 1. Prugberger T. - Kenderes Gy. – Mélypataki G.: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító jogi elemzése Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.
 2. Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései (Novotni Kiadó, Miskolc, 2007.)
 3. Maximilian Fuchs – Franz Marhold: Europaisches Arbeitsrecht, Springer, Wien- New York, 2010

 

 

Miskolc, 2016. augusztus 23.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza