Munkaügyi igazgatási eljárási ismeretek gyakorlat

MUNKAÜGYI IGAZGATÁSI ELJÁRÁSI ISMERETEK GYAKORLATA

2017/2018. tanév, 2. félév, nappali tagozat

A tantárgy kódja: AJIMT135MTN4

Félévi óraszám: heti 2 óra szeminárium

Félév végi számonkérés típusa: a hallgatók a szemináriumvezető által megállapított értékelési rendszer alapján a félév végén (öt fokozatú) gyakorlati jegyet kapnak

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 1 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Információs és Médiajogi Tanszék

Oktatók: Dr. Majtényi László

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: Közigazgatási jog 2.

 

A kurzus célja: A tárgy Munkaügyi igazgatási eljárási ismeretek című tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlati tárgy, a munkahelyi adatvédelem témájának gyakorlati feldolgozása. A gyakorlati órán hallgatóság megismerkedik a munkahelyi adatvédelmi jogesetek megoldásának módszerével is. A kurzus célja, hogy az absztrakt információs jogi normáknak a 21. században – elsősorban az állandóan változó társadalmi viszonyok, valamint az új technológiák miatt – felmerülő új nehéz jogi esetekre való alkalmazását bemutassa a hallgatóknak.

 

A kurzus során feldolgozásra kerülő témakörök:

2018.II.15.

2018.II.22.

2018.III.1.

2018.III.8.

2018.III.15.

2018.III.22.

2018.III.29.

2018.IV.5.

2018.IV.12.

2018.IV.19.

2018.IV.26.

2018.V.3.

2018.V.10.

2018.V.17.

Bemutatkozás, követelmények ismertetése, a gyakorlatok módszere

Információs jogi esetek mint alapjogi jogesetek

Az adatvédelem alapfogalmaival kapcsolatos értelmezési feladatok

Az információszabadság alapfogalmaival kapcsolatos értelmezési feladatok

Nemzeti ünnep

Az adatvédelem alapelvei, Személyes részvételi jogosultságok a gyakorlatban

Dékáni szünet

Adatvédelmi hatósági eljárások, adatvédelmi nyilvántartás

A jogalap és a célhoz kötöttség értelmezésével kapcsolatos esetek

Munkaerő-felvétellel, a munkavégzés ellenőrzésével kapcsolatos esetek

Információszabadság-jogesetek

Közszereplőkkel és közhatalom-gyakorlókkal kapcsolatos esetek

Az adatvédelmi belső szabályzat-készítés, belső adatvédelmi felelős feladatai

Értékelés

 

Értékelés:

A gyakorlati órán való részvétel kötelező, az összes óraszám 30%-át meghaladó hiányzás esetén a tárgy nem teljesítettnek tekintett. A gyakorlati óra értékelése otthon elkészített írásbeli esetelemzések alapján történik. A feladatot a félév során ismertetjük. A feladatot elektronikus levélben kell elküldeni a félév során megadott elektronikus levélcímre. Az értékelés ötfokozatú gyakorlati jeggyel történik.

 

Tananyag:

Kötelező tananyag:

Majtényi László, Bayer Judit: Információs és médiajog I. (2017 – nyomtatott kiadás folyamatban)

Majtényi László-Szabó Máté Dániel. Információs- és Médiajog 2.

Ajánlott irodalom: Jóri-Hegedűs-Kerekes (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban. Complex, Budapest, 2010.

Handbook on European data protection law. European Agency for Fundamental Rights, 2013.

Ajánlott jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, adatvédelmi biztosi ajánlások

Információs és Médiajogi Tanszék

 

Vissza