Munkaügyi igazgatási eljárási ismeretek

MUNKAÜGYI IGAZGATÁSI ELJÁRÁSI ISMERTETEK

2017/2018. tanév, 2. félév, nappali tagozat

A tantárgy kódja: AJIMT133MTN4

Félévi óraszám: heti 2 óra előadás

Félév végi számonkérés típusa: Írásbeli kollokvium.

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 3 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Információs és Médiajogi Tanszék

Oktatók: Dr. Majtényi László

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: Közigazgatási jog 2.

 

A kurzus célja: A tárgy az adatvédelemnek és az információszabadságnak az általános kérdései mellett a munka világában releváns témájába vezeti be a hallgatókat, különös tekintettel a munkahelyi adatkezelések kérdéseire. Az előadásokat kiegészíti a Munkaügyi igazgatási eljárási ismeretek gyakorlata című tantárgy.

 

A kurzus során feldolgozásra kerülő témakörök:

 

2018.II.15.

2018.II.22.

2018.III.1.

2018.III.8.

2018.III.15.

2018.III.22.

2018.III.29.

2018.IV.5.

2018.IV.12.

2018.IV.19.

2018.IV.26.

2018.V.3.

2018.V.10.

2018.V.17.

 

Bemutatkozás, követelmények ismertetése, információs jogok, mint alapjogok

Az adatvédelem elméleti kérdései

Az információszabadság elméleti kérdései

Az információs jogok alapfogalmai, értelmezési kérdései

Nemzeti ünnep

Az adatvédelem általánosan elismert alapelvei

Dékáni szünet

Önkéntes zárthelyi dolgozat

Az információszabadság tartalma, az információszabadság korlátai

Az adatvédelem és az információszabadság határterülete

Adatvédelmi nyilvántartás, adatvédelmi és információszabadság szabályzatok

A polgárok jogérvényesítési lehetőségei

A megfigyelés joga, adatkezelés a munka világában

Összefoglalás, Elővizsga-lehetőség

 

Értékelés:

Az előadások látogatása ajánlott. Atananyag elsajátításának ellenőrzése írásbeli kollokvium formájában történik. Az önkéntes zárthelyi dolgozat a vizsgán – a hallgató kívánsága szerint – felmentést jelenthet azon kérdések megválaszolása alól, amelyek a zárthelyi dolgozat fent megjelölt témáihoz tartoznak. A kiválóan megfeleltre értékelt dolgozat jeles eredménnyel kerül beszámításra. A vizsga értékelésére háromfokozatú skála (nem felelt meg – megfelelt – kiválóan megfelelt) szolgál.

 

Tananyag:

Kötelező tananyag:

Majtényi László, Bayer Judit: Információs és médiajog I. (2017 – nyomtatott kiadás folyamatban)

Majtényi László-Szabó Máté Dániel. Információs- és Médiajog 2.

Ajánlott irodalom:

Jóri-Hegedűs-Kerekes (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban. Complex, Budapest, 2010.

Handbook on European data protection law. European Agency for Fundamental Rights, 2013.

Ajánlott jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, adatvédelmi biztosi ajánlások

 

 

Önellenőrző és vizsgakérdések

 

Az előadásokon elhangzottak a tananyag részét képezik, valamennyi kérdés tekintetében. A zárójelben lévő § számok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szakaszait jelölik.

 

1. Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak. Átlátható állam, átláthatatlan polgár (1. §)

2. A személyiségi jogok és az adatvédelem. Az ember és a jogi személy személyiségének védelme.

3.Az információs hatalommegosztás (előadás)

4.Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata

5. Az információs önrendelkezési jog – állami védelem

6.Az adatvédelem alapelvei: az OECD adatvédelmi irányelvei, az Európa Tanács 1981-es Adatvédelmi Egyezménye

7.Határokat átlépő adattovábbítások (8. §)

8.A jogszerű adatkezelés feltételei. Az érintett beleegyezése. (4-5. §)

9.Az Info. tv. hatálya (2. §)

10. A személyes adat (3. § 1-2. pont.)

11. Az érzékeny vagy különleges adat problémái (3. § 3-4. pont)

12. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal (3. § 11-12. pont)

13.Az adatok minősége (4. §)

14.Az adatkezelés, az adatkezelő (3. § 9-10. pont)

15. Az adatfeldolgozás, az adatfeldolgozó (3. § 17-18. pont, 10. §)

16.Az Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméről, a bírósági gyakorlat

17. Az adatbiztonság, automatizált egyedi döntés (7. §, 11. §)

18. Az érintettek egyéb jogai (14-21. §)

19. Bírósági jogérvényesítés, kártérítés (22-23. §)

20. Az adatvédelmi hatóság funkciója. Ombudsmani jogvédelem (38. §)

21. Az adatvédelmi hatóság eljárásai és intézkedései (előadás, 52-64. §)

22.Az adatvédelmi nyilvántartás (65-68. §)

23. Szektorális adatkezelések alapkérdései

24. Munkahelyi adatkezelések

25. Az információszabadság (26-27. §)

26. Kamera, elektronikus megfigyelés

27. A jogszabályok és a jogalkotás nyilvánossága

28. A bírósági határozatok közzététele

29. Az állam titkai, a minősített adatok

30. A közérdekű adat fogalma, elhatárolása a személyes adattól (3 § 5. pont)

31. A közérdekből nyilvános adat (3. § 6. pont)

32. Adatigénylés (28-31. §)

33.Az elektronikus információszabadság, proaktív információpolitika (33-36. §)

34. Közzétételi listák az elektronikus információszabadság törvényben (37. §)

Információs és Médiajogi Tanszék

Vissza