Munkaügyi igazgatási eljárási ismeretek

MUNKAÜGYI IGAZGATÁSI ELJÁRÁSI ISMERTETEK

2014/2015. tanév, 2. félév, nappali tagozat

A tantárgy kódja: AJIMT133MTN4

Félévi óraszám: heti 2 óra előadás

Félév végi számonkérés típusa: Írásbeli kollokvium.

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 3 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Információs és Médiajogi Tanszék

Oktatók: Dr. Majtényi László

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: Közigazgatási jog 2.

 

A kurzus célja: A tárgy az adatvédelemnek és az információszabadságnak az általános kérdései mellett a munka világában releváns témájába vezeti be a hallgatókat, különös tekintettel a munkahelyi adatkezelések kérdéseire. Az előadásokat kiegészíti a Munkaügyi igazgatási eljárási ismeretek gyakorlata című tantárgy.

 

A kurzus során feldolgozásra kerülő témakörök:

 

1. hét                          Bemutatkozó óra, követelmények ism.

2. hét                          Az információs jogok, mint alapjogok

3. hét                          Az adatvédelem és az információszabadság elméleti kérdései

4. hét                          Az információs jogok alapfogalmai, értelmezési kérdései

5. hét                          Az adatvédelem általánosan elismert alapelvei

6. hét                          A jogszerű adatkezelés feltételei az adatvédelmi törvény alapján

7. hét                          Önkéntes zárthelyi dolgozat

8. hét                          Az információszabadság tartalma

9. hét                          Az információszabadság korlátai

10. hét                         Az adatvédelem és az információszabadság határterülete

11. hét                                    Adatvédelmi nyilvántartás

12. hét                        Adatvédelmi és információszabadság szabályzatok

13. hét                        A polgárok jogérvényesítési lehetőségei

14. hét                        A megfigyelés joga, adatkezelés a munka világában

15. hét                         Elővizsga-lehetőség

 

Értékelés:

Az előadások látogatása ajánlott. Atananyag elsajátításának ellenőrzése írásbeli kollokvium formájában történik. Az önkéntes zárthelyi dolgozat a vizsgán – a hallgató kívánsága szerint – felmentést jelenthet azon kérdések megválaszolása alól, amelyek a zárthelyi dolgozat fent megjelölt témáihoz tartoznak. A kiválóan megfeleltre értékelt dolgozat jeles eredménnyel kerül beszámításra. A vizsga értékelésére ötfokozatú skála (elégtelen – elégséges – közepes – jó – jeles) szolgál.

 

Tananyag:

Kötelező tananyag:

Majtényi László: Információs és médiajog I.

A tanszéki honlapon közzétett tansegédletek

Ajánlott irodalom: Jóri-Hegedűs-Kerekes (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban. Complex, Budapest, 2010.

Handbook on European data protection law. European Agency for Fundamental Rights, 2013.

Ajánlott jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, adatvédelmi biztosi ajánlások

 

 

 

 

 

 

Önellenőrző és vizsgakérdések

 

A zárójelben Majtényi László: Információs és médiajog I. (Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010) című könyvének oldalszámai szerepelnek. Az előadásokon elhangzottak szintén a tananyag részét képezik, valamennyi kérdés tekintetében. A zárójelben lévő § számok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szakaszait jelölik.

 

1. Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak. Átlátható állam, átláthatatlan polgár (11-19. o., 26-29. o., 1. §)

2. A személyiségi jogok és az adatvédelem. Az ember és a jogi személy személyiségének védelme. (19-26. o., 30-43. o., 80. o.)

3.Az információs hatalommegosztás (előadás)

4.Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata (50-58. o.)

5. Az információs önrendelkezési jog – állami védelem (68-72. o., 82-83 o.)

6.Az adatvédelem alapelvei: az OECD adatvédelmi irányelvei, az Európa Tanács 1981-es Adatvédelmi Egyezménye (65-67. o.)

7.Határokat átlépő adattovábbítások (103-104. o., 8. §)

8.A jogszerű adatkezelés feltételei. Az érintett beleegyezése. (89-91. o., 3. § 7. pont, 4-5. §)

9.Az Info. tv. hatálya (80-82. o., 83-84. o., 2. §)

10. A személyes adat (72-80., o. 3. § 1-2. pont.)

11. Az érzékeny vagy különleges adat problémái (84-86. o., 3. § 3-4. pont)

12. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal (95-96. o. 3. § 11-12. pont)

13.Az adatok minősége (94. o., 4. §)

14.Az adatkezelés, az adatkezelő (86-88. o., 3. § 9-10. pont)

15. Az adatfeldolgozás, az adatfeldolgozó (88. o. 3. § 17-18. pont, 10. §)

16.Az Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméről, a bírósági gyakorlat (109-116. o.)

17. Az adatbiztonság, automatizált egyedi döntés (93-95. o., 7. §, 11. §)

18. Az érintettek egyéb jogai (91-93. o., 14-21. §)

19. Bírósági jogérvényesítés, kártérítés (104-105. o., 22-23. §)

20. Az adatvédelmi hatóság funkciója. Ombudsmani jogvédelem (105-107. o., 38. §)

21. Az adatvédelmi hatóság eljárásai és intézkedései (előadás, 52-64. §)

22.Az adatvédelmi nyilvántartás (107-108. o., 65-68. §)

23. Szektorális adatkezelések alapkérdései (tansegédlet)

24. Egészségügyi és genetikai adatok (tansegédlet)

25. Munkahelyi adatkezelések (tansegédlet)

26. Direkt marketing célú adatkezelés  (tansegédlet)

27. A közelmúlt történetének megismerhetősége (tansegédlet)

28. Az információszabadság (117-121. o., 133-137. o., 26-27. §)

29. Kamera, elektronikus megfigyelés (tansegédlet: 11-15. o.)

30. A jogszabályok és a jogalkotás nyilvánossága (tansegédlet)

31. A bírósági határozatok közzététele (tansegédlet)

32. Az állam titkai, a minősített adatok (tansegédlet)

33. A közérdekű adat fogalma, elhatárolása a személyes adattól (132-133. o., 146-147. o., 3 §  5. pont)

34. A közérdekből nyilvános adat (172-173. o., 184-193. o. 3. § 6. pont, )

35. Adatigénylés (141-144. o., 28-31. §)

37.Az elektronikus információszabadság. A proaktív információpolitika (33-36. §, tansegédlet)

38. Közzétételi listák az elektronikus információszabadság törvényben (37. §, tansegédlet)

 

Információs és Médiajogi Tanszék

Vissza