Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations and Social Security Administration)

 

2.  A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)

- szakképzettség: okleveles munkaügyi és társadalombiztosítási szakember (Employment Relations and Social Security Expert)

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Employment Relations and Social Security Expert

- választható specializációk: munkaügyi kapcsolatok, társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations, Social Security)

 

3. Képzési terület: jogi képzési terület

 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási főiskolai szintű szak.

4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban vehetők figyelembe az igazgatásszervező, az igazságügyi igazgatási és a nemzetközi igazgatási alapképzési szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 

7. Szakmai törzsanyag:

Eljárás nemzetközi bíróságok előtt

Munkaügyi és szociális igazgatási informatika

Alkalmazott eljárásjog

Alkalmazott szociális szakigazgatás

Az EU szociális dimenziója

Alkalmazott munkaügyi szakigazgatás

Migráció

A munkanélküli

Munkaegészségügy, munkabiztonság

Pénzügyi és adójogi ismeretek

Kontrolling

Emberi erőforrás gazdálkodás

Egyenlő bánásmód

 

8.Záróvizsga:

Az oklevél megszerzésének feltétele a 3 hét szakmai gyakorlat elvégzése. A szakmai gyakorlat időtartama 3 hét (240 óra), amely – a hallgató kérelmére – több részletben, de legfeljebb 6x1 hét bontásban tölthető le.

Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte, és szakdolgozatát sikeresen megvédte.

A záróvizsga komplex, amely a szakdolgozat megvédéséből, valamint a záróvizsga tantárgyakból tett szóbeli vizsgából áll.

A záróvizsga eredménye: az egyes záróvizsga tárgyakra, valamint a szakdolgozatra kapott érdemjegyek számtani közepe.

Az oklevél minősítését a szakmai törzsanyag tárgyaiból elért érdemjegyek matematikai átlagának és a záróvizsga eredményének számtani közepe adja.

 

a) TB szakirányon a záróvizsgán számon kért ismeretek:

- Egészségbiztosítás

- Nyugdíjbiztosítás,

- Rehabilitációs biztosítás

 

b) MK szakirányon a záróvizsgán számon kért ismeretek:

- Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata,

- Hazai, európai és nemzetközi munka-és közszolgálati jog

- A munkaügyi konfliktusok, viták és rendezésük

 

A Záróvizsgán a fent felsorolt záróvizsga tantárgyakból, a kiadott tételsor alapján történik a számonkérés.

 

9. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat/oklevél megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

 

Vissza