Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

A Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterképzési szak akkreditációja 2015-ben fejeződött be. A 2015. évi pótfelvételi eljárásban hirdette a kar első alkalommal a szakot, a 2016/17-es tanévben a levelező tagozatot indítottuk. A képzés célja munkaügyi és társadalombiztosítási szakemberek képzése a munkaügy és a társadalombiztosítás területén, akik jogi és szakmai tudás, képességek, attitűdök, autonómia és felelősség birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek a hazai és nemzetközi munkaügyi kapcsolatok alakításában, társadalombiztosítási és egyéb szociális jogi ügyek intézésében. A végzettek megfelelő szakmai és vezetői felkészültséggel rendelkeznek, legjobb tudásuk szerint elkötelezetten szolgálják és képviselik a szakmai érdekeket. A végzett hallgatók a megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak lesznek arra, hogy tanulmányaikat doktori képzés keretében folytassák. A képzés időtartama 4 félév (2 év).

 

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak nappali tagozat 2015

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak levelező tagozat 2015

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak nappali tagozat 2017. szeptember 1.

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak levelező tagozat 2017. szeptember 1.

Tantárgyi tematikák

 

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet

a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

jogszabály alapján

a 2017/18. tanévben kezdett évfolyam esetében irányadó Képzési és kimeneti követelmények

 

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK

képzési és kimeneti követelményei

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Labour Relations and Social Security Administration)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

- szakképzettség: okleveles munkaügyi és társadalombiztosítási szakember

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Labour Relations and Social Security Expert

- választható specializációk: munkaügyi kapcsolatok, társadalombiztosítási igazgatás

3. A képzés besorolása: jogi

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási alapképzési szak.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban vehetők figyelembe: az államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező, az igazságügyi igazgatás, a nemzetközi igazgatás, a társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok, a szociális munka, a szociálpedagógia, a társadalmi tanulmányok, a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, az informatika képzési területről a gazdaságinformatikus, az orvos- és egészségtudományi képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

- a diplomamunka elkészítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 345

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja munkaügyi és társadalombiztosítási szakemberek képzése a munkaügy és a társadalombiztosítás területén, akik jogi és szakmai tudás, képességek, attitűdök, autonómia és felelősség birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek a hazai és nemzetközi munkaügyi kapcsolatok alakításában, társadalombiztosítási és egyéb szociális jogi ügyek intézésében. Megfelelő szakmai és vezetői felkészültséggel rendelkeznek, legjobb tudásuk szerint elkötelezetten szolgálják és képviselik a szakmai érdekeket. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

8.1.1. A munkaügyi és társadalombiztosítási szakember

a) tudása

- Ismeri a munkaügy és szociális igazgatás területén történő feladatmegoldáshoz, munkavégzéshez szükséges szakmai eszközöket, módszereket és eljárásokat.

- Ismeri a munkaügyi és szociális igazgatási szakterület szakmai szókincsét.

- Részleteiben ismeri a munkaügy és a szociális igazgatás szakterületeinek összefüggéseit, elméleteit, valamint ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.

- Ismeri a központi és helyi társadalombiztosításban, az adóigazgatási szerveknél (járulékigazgatási feladatok), a magánbiztosítóknál, valamint a versenyszférában szükséges szociális és társadalombiztosítási igazgatással kapcsolatos folyamatokat.

- Ismeri az egyes társadalombiztosítási, illetve magánbiztosítási ellátások, valamint egyéb szociális ellátások megállapítására és folyósítására vonatkozó speciális jogszabályokat.

- Ismeri a kollektív tárgyalás és alku folyamatában a szakértői és tanácsadói közreműködés szabályait és feladatait.

- Ismeri a makro- és mezoszintű érdekegyeztetés intézményeit.

- Ismeri a foglalkoztatóknál felmerülő munkahelyi szociális kérdések elméleti és gyakorlati vonatkozásait.

- Ismeri az egészségügyi szolgáltatók működésére és finanszírozására vonatkozó szabályokat.

- Rendelkezik egyéni és kollektív munkajogi, szociális jogi és igazgatási ügyek viteléhez szükséges általános és szakmaspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

- Ismeri a munkavédelem, a munkaerő-piaci politikák, emberi erőforrás menedzsment, a foglalkoztatáspolitika, a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szervei közti munkaügyi kapcsolatok rendjének és azok betartásának ellenőrzési eszközeit.

- Ismeri a vonatkozó hazai, európai és nemzetközi normákat.

- Ismeri a munkaügyi és szociális igazgatási szakterülethez tartozó szókincset (legalább) egy idegen nyelven.

b) képességei

- Képes alkalmazni a szakmaspecifikus problémamegoldó és a konfliktuskezelő módszereket.

- Képes felismerni a szakterületén jelentkező problémákat és azokra adekvát megoldási javaslatokat dolgoz ki.

- Képes a munkaügyi kapcsolatok, az emberi erőforrás menedzsment, a minőségbiztosítás területén, valamint munkaügyi, személyügyi kutatási feladatok ellátására, az eredmények nemzetközi és hazai szakmai fórumokon történő prezentálására és közlésére.

- Képes a munkaügyi kapcsolatokkal, munkajoggal foglalkozó szakirodalomban történő megfelelő tájékozódásra, annak értő és kritikai feldolgozására.

- Képes a foglalkoztatással összefüggő szabályok adaptálására és konstruktív továbbfejlesztésére.

- Képes a munkavégzéshez kapcsolódó vezetői, irányítói, kommunikációs és konfliktuskezelő módszerek alkalmazására.

- Képes a társadalombiztosítással kapcsolatos adatok, adatsorok feldolgozására, értékelésére, az eredmények prezentálására és közlésére.

- Képes a hazai és nemzetközi társadalombiztosítással és szociális joggal foglalkozó szak- és jogirodalomban történő megfelelő tájékozódásra, annak értő alkalmazására, a felmerülő problémák megoldására és szakmai tanácsadásra.

- Képes szakterületével szoros kapcsolatban lévő társtudományok fogalmi rendszereinek, lényegi összefüggéseinek és főbb gondolkodási irányzatainak megismerésére és alkalmazására.

- Képes részt venni a munkahelyi belső szabályzatok és munkaügyi nyilvántartások megalkotásában.

- Képes - elsősorban a munkajog és a szociális jog területén - a tanult jogszabályok alkalmazására és ezekhez kapcsolódó tanácsadásra.

- Képes a hazai és a külföldi társtudományi források feltárására, feldolgozására és a szakmai munka során a leszűrt következtetések gyakorlati alkalmazására, prezentálására.

- Képes vezetői, szervezői, irányítói feladatok ellátására a munkaügy és társadalmi igazgatás területén.

c) attitűdje

- Fejleszti tudását, különös tekintettel a munkaügy és a szociális igazgatás területére és ehhez alkalmazza a tudásszerzés, önfejlesztés különböző módszereit és használja a korszerűbb információs és kommunikációs eszközöket.

- Kész a közös munkára, a munkaügy és szociális igazgatás területén megszerzett és birtokolt tudásának másokkal való megosztására.

- Törekszik a munkaügy és társadalmi igazgatás iránti szakmai elkötelezettség és hivatástudat megszerzésére.

- Nyitott a tudását elsősorban a munkaügy és a társadalmi igazgatás területén növelő tevékenységek végzésére, amely szilárd és elmélyült szakmai érdeklődésén, széles körű szakirodalmi tájékozottságon alapul.

- Nyitott a munkaügyi és társadalmi igazgatási témájú feladatok megértésére és motivált azok sikeres végrehajtásában.

- Kritikusan szemléli és használja a különböző forrásokból származó információkat a munkaügy és társadalmi igazgatás rendszere és működése kapcsán.

- Nyitott az együttműködésre, törekszik arra, hogy a problémákat - különösen a munkaügy és társadalmi igazgatással összefüggőeket - lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.

- Nyitott az új helyzetekben elvégzendő feladatok megoldására, a megváltozott körülményekhez való gyors alkalmazkodásra, különösen a munkaügy és a társadalmi igazgatás kérdéseinek kapcsán.

- Nyitott a kritikus szakmai szemléletmódra a munkaügyet és társadalmi igazgatást érintő kérdések tekintetében.

- A munkaügy és társadalmi igazgatás területein komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is törekszik a jogszabályok és a szakmai etikai normák teljes körű figyelembe vételével meghozni döntését.

- Munkáját a munkaügy és a társadalmi igazgatás szakterületeire vonatkozó etikai normák és tradíciók betartása mellett önállóan és felelősen végzi.

d) autonómiája és felelőssége

- Irányítja és felügyeli a munkaügyi és társadalmi igazgatási kérdésekben rábízott munkafolyamatokat, beleértve az újszerű és összetettebb feladatokat is.

- A munkaügyi és társadalmi igazgatás területén történő munkavégzésben, problémamegoldásban és tanulásban egyaránt önállóan jár el, irányítva a rá bízott munkahelyi csoportot, közösséget.

- Munkaügy is társadalmi igazgatási kérdésekben szervezi a munkaszervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

- Munkavégzési és társadalmi konfliktushelyzetekben önállóan és felelősségteljesen jár el.

- Önállóan képviseli a rábízott személyek, szervek érdekeit munkaügyi és társadalmi igazgatási kérdésekben.

- Munkaügyi és társadalombiztosítási kérdéseket érintő szakmai feladatok végrehajtása során önálló elemzést, értékelést és a különböző következtetések szintetizálását végzi el.

- Munkáját a munkaügyi és társadalmi igazgatási szakterületre vonatkozó jogi, szakmai normák és tradíciók betartása mellett önállóan és felelősen végzi.

8.1.2. A munkaügyi kapcsolatok specializáción továbbá a munkaügyi és társadalombiztosítási szakember

a) tudása

- Ismeri a munkajogi és munkaügyi konfliktusok, viták jellemzőit, az optimális vitarendezési eszközöket és eljárásokat.

- Ismeri a vállalatok, költségvetési intézmények szintjén működő különböző érdekegyeztetési fórumokat, azok létrehozásának eljárási szabályainak, módszertanának kidolgozását.

- Ismeri a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek tevékenységének szervezési elméleti és gyakorlati kérdéseit.

- Ismeri az állam munkaügyi kapcsolatokat szabályozó tevékenységét.

- Ismeri az Európai Unió csúcsszintű és az ágazati szociális párbeszéd hátterét.

b) képességei

- Képes a munkaügyi kapcsolatok folyamatait tervező, szervező, lebonyolító, elemző, értékelő munkakörök betöltésére.

8.1.3. A társadalombiztosítási igazgatás specializáción továbbá a munkaügyi és társadalombiztosítási szakember

a) tudása

- Rendelkezik a költségvetési szervek, társadalombiztosítás illetve a magánbiztosítási pénztárak gazdálkodási-pénzügyi feladatainak ellátásához szükséges ismeretekkel.

- Rendelkezik a társadalombiztosítási, a magánbiztosítási és a foglalkoztatói szociális rendszerek tevékenységének ellenőrzéséhez szükséges ismeretekkel.

- Ismeri a vonatkozó hazai, európai és nemzetközi normákat, illetve azok eljárási mechanizmusait, fórumrendszerét.

b) képességei

- Képes a társadalombiztosítási, illetve a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézési szervezési és irányítási feladatok elvégzésére.

- Képes az egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, balesetbiztosítás, családtámogatási és munkanélküli ellátórendszer, a magánbiztosítás és az egyéb szociális ellátórendszerek működtetésével és finanszírozásával kapcsolatos feladatok megtervezésére, megszervezésére és menedzselésére.

- Képes a társadalombiztosítással összefüggő szabályok adaptálására és alkotó továbbfejlesztésére.

- Képes a magyar, nemzetközi és európai uniós szociális jogi normák és bírói gyakorlat megértésére és alkalmazására.

9. A mesterképzés jellemzői

9.1. Szakmai jellemzők

9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- a képzéshez kapcsolódó társadalomtudományi alapismeretek (jogtudományi, humánerőforrás-gazdálkodási ismeretek, alkalmazott menedzsment ismeretek) 15-25 kredit;

- munkaügyi és társadalombiztosítási szakmai ismeretek (alkalmazott szakigazgatás és eljárásjog, munkaerő-piaci ismeretek, munkaügyi kapcsolatok, nemzetközi és magyar foglalkoztatási jog, tárgyalás és konfliktuskezelés, magyar és nemzetközi szociális jog, baleseti és rehabilitációs ellátórendszer, családtámogatás, szociális ellátások, nyugellátások, munkanélküli ellátások, magánbiztosítás, finanszírozás és ellenőrzés, szakspecifikus informatikai ismeretek) 45-75 kredit.

9.1.2. A képzésben sajátos kompetenciákat eredményező, a szakterület műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez kapcsolódó specializációk választhatók.

A választható specializációk:

- munkaügyi kapcsolatok,

- társadalombiztosítási igazgatás.

A specializáció kreditértéke a képzés egészén belül 20-38 kredit.

9.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat három-hat hetes időtartamú, a versenyszféra vagy a közszféra olyan intézményeiben, szervezeteiben végzett szakmai munka, ahol a munkaügyi kapcsolatok, valamint a társadalombiztosítási specializációkhoz tartozó ismeretek gyakorlati alkalmazására kerül sor.

9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről: társadalomtudományi ismeretek, állam- és jogtudományi alapismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-közgazdasági ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, menedzsment ismeretek, európai uniós ismeretek, munkaügyi kapcsolatok ismeretek, társadalombiztosítási-szociális jogi ismeretek.

 

  

 

Vissza