Munkaügyi igazgatási eljárási ismeretek

MUNKAÜGYI IGAZGATÁSI ELJÁRÁSI ISMERTETEK

2014/2015. tanév, 2. félév, levelező tagozat

A tantárgy kódja: AJIMT133MTL4

Félévi óraszám: 12 óra konzultáció

Félév végi számonkérés típusa: Írásbeli kollokvium.

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 3 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Információs és Médiajogi Tanszék

Oktatók: Dr. Majtényi László

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: Közigazgatási jog 2.

 

1. Az oktatás célja:

A tárgy az adatvédelemnek és az információszabadságnak az általános kérdései mellett a munka világában releváns témájába vezeti be a hallgatókat, különös tekintettel a munkahelyi adatkezelések kérdéseire. A konzultációk célja a tananyag elsajátításának megkönnyítése, másrészt a hallgatók egyéni felkészülésének segítése, a felmerült kérdések megbeszélése. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező tananyag jellege és terjedelme a vizsga sikeres teljesítése érdekében évközi készülést is igényel. A konzultációk korlátozott száma nem teszi lehetővé a tananyag teljes és elmélyült áttekintését, csupán segítséget nyújt a felkészüléshez.

 

2. A konzultációk:

A félév során az órarendben megadott időpontokban összesen 12 óra konzultációra kerül sor. A konzultáció a tananyag általános- és részletkérdéseinek előadásszerű feldolgozása mellett a felmerült kérdések megválaszolását és a bizonytalanságok eloszlatását kísérli meg. A konzultációkon való részvétel ajánlott.

 

3. A számonkérés:

Atananyag elsajátításának ellenőrzése írásbeli kollokvium formájában történik. A vizsga értékelésére ötfokozatú skála (elégtelen – elégséges – közepes – jó – jeles) szolgál. Az ismételt vizsgára, sikeres vizsga javítására, valamint a vizsgán való meg nem jelenésre a Tanulmányi követelményrendszer szabályai vonatkoznak.

 

4. Tematika

 

4.1. 2015.II.20.

 

Az adatvédelem elméleti kérdései

Magánszféravédelem-adatvédelem: a személyes adatok védelméhez való jog alkotmányos védelme

Információs hatalom és információs önrendelkezés

Értelmezési kérdések az adatvédelemben

Személyes adat, adatalany, ismeret, nyilvánosság, bizalmasság, titkosság, adatkezelés, adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal, anonimizálás fogalmainak egymásra tekintettel való értelmezése a gyakorlat tükrében

 

4.2. 2015.III.20.

 

Az adatvédelem általánosan elismert alapelvei

A nemzetközi adatvédelem legfontosabb intézményei, a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségei az adatvédelem területén

 

A jogszerű adatkezelés feltételei az adatvédelmi törvény alapján

            Jogalap és célhozkötöttségi feltételek, a hozzájárulás érvényességének kritériumai különböző környezetben

 

4.3. 2015.IV.24.

 

Adatkezelés a munka világában

Közszféra: közszolgálati alapnyilvántartás, központi alapnyilvántartás

Versenyszféra: álláshirdetések, munkáltatói nyilvántartások, a munkavállalók egyéni és kollektív jogai az adatvédelemhez kapcsolódóan, sztrájk szervezésével kapcsolatos adatkezelések

Munkáltatói ellenőrzések: kamerarendszerek, postai küldemények, email, híváslisták, telefon-lehallgatások, internethasználat, számítógép-használat, helymeghatározás, whistleblowing

Az adatvédelmi belső szabályzatok elkészítésének szempontjai

Állami munkaügyi nyilvántartások

A munkaviszonyok nyilvántartásai, Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis, az álláskeresők, közvetítést kérők és munkaerőpiaci szolgáltatást kérők nyilvántartása

 

5. A tananyag:

Kötelező tananyag:

Majtényi László: Információs és médiajog I.

A tanszéki honlapon közzétett tansegédletek

Ajánlott irodalom: Jóri-Hegedűs-Kerekes (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban. Complex, Budapest, 2010.

Handbook on European data protection law. European Agency for Fundamental Rights, 2013.

Ajánlott jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, adatvédelmi biztosi ajánlások

 

A tárgy előadója:

Dr. Majtényi László

 

Önellenőrző és vizsgakérdések

 

A zárójelben Majtényi László: Információs és médiajog I. (Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010) című könyvének oldalszámai szerepelnek. Az előadásokon elhangzottak szintén a tananyag részét képezik, valamennyi kérdés tekintetében. A zárójelben lévő § számok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szakaszait jelölik.

 

1. Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak. Átlátható állam, átláthatatlan polgár (11-19. o., 26-29. o., 1. §)

2. A személyiségi jogok és az adatvédelem. Az ember és a jogi személy személyiségének védelme. (19-26. o., 30-43. o., 80. o.)

3.Az információs hatalommegosztás (előadás)

4.Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata (50-58. o.)

5. Az információs önrendelkezési jog – állami védelem (68-72. o., 82-83 o.)

6.Az adatvédelem alapelvei: az OECD adatvédelmi irányelvei, az Európa Tanács 1981-es Adatvédelmi Egyezménye (65-67. o.)

7.Határokat átlépő adattovábbítások (103-104. o., 8. §)

8.A jogszerű adatkezelés feltételei. Az érintett beleegyezése. (89-91. o., 3. § 7. pont, 4-5. §)

9.Az Info. tv. hatálya (80-82. o., 83-84. o., 2. §)

10. A személyes adat (72-80., o. 3. § 1-2. pont.)

11. Az érzékeny vagy különleges adat problémái (84-86. o., 3. § 3-4. pont)

12. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal (95-96. o. 3. § 11-12. pont)

13.Az adatok minősége (94. o., 4. §)

14.Az adatkezelés, az adatkezelő (86-88. o., 3. § 9-10. pont)

15. Az adatfeldolgozás, az adatfeldolgozó (88. o. 3. § 17-18. pont, 10. §)

16.Az Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméről, a bírósági gyakorlat (109-116. o.)

17. Az adatbiztonság, automatizált egyedi döntés (93-95. o., 7. §, 11. §)

18. Az érintettek egyéb jogai (91-93. o., 14-21. §)

19. Bírósági jogérvényesítés, kártérítés (104-105. o., 22-23. §)

20. Az adatvédelmi hatóság funkciója. Ombudsmani jogvédelem (105-107. o., 38. §)

21. Az adatvédelmi hatóság eljárásai és intézkedései (előadás, 52-64. §)

22.Az adatvédelmi nyilvántartás (107-108. o., 65-68. §)

23. Szektorális adatkezelések alapkérdései (tansegédlet)

24. Egészségügyi és genetikai adatok (tansegédlet)

25. Munkahelyi adatkezelések (tansegédlet)

26. Direkt marketing célú adatkezelés  (tansegédlet)

27. A közelmúlt történetének megismerhetősége (tansegédlet)

28. Az információszabadság (117-121. o., 133-137. o., 26-27. §)

29. Kamera, elektronikus megfigyelés (tansegédlet: 11-15. o.)

30. A jogszabályok és a jogalkotás nyilvánossága (tansegédlet)

31. A bírósági határozatok közzététele (tansegédlet)

32. Az állam titkai, a minősített adatok (tansegédlet)

33. A közérdekű adat fogalma, elhatárolása a személyes adattól (132-133. o., 146-147. o., 3 §  5. pont)

34. A közérdekből nyilvános adat (172-173. o., 184-193. o. 3. § 6. pont, )

35. Adatigénylés (141-144. o., 28-31. §)

37.Az elektronikus információszabadság. A proaktív információpolitika (33-36. §, tansegédlet)

38. Közzétételi listák az elektronikus információszabadság törvényben (37. §, tansegédlet)

 

Információs és Médiajogi Tanszék

 

Vissza