Munkaügyi kapcsolatok társadalomtörténete

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkaügyi kapcsolatok társadalomtörténete c. tantárgyból

tárgykód: AJJOT133MTN2

Munkaügyi és társadalombiztosítási alapszak, nappali tagozat

 2014/2015. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Koncz Ibolya Katalin, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Koncz Ibolya Katalin, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Társadalomtörténet

Egyidejű felvétel: (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: aláírás-kollokvium

Kreditpont: 4 kreditpont

 

 1. 1.        A tantárgy feladata és célja:

 

            A munkaügyi kapcsolatok társadalomtörténete című tárgy az alapozó ismeretek körébe tartozik. Célja, hogy a későbbi tételes jogi tárgyak jobb megértése érdekében a hallgatókat megismertesse azon történeti előzményekkel a munkaügyi kapcsolatok kialakulásáról, fogalmáról, szereplőiről, a munkaügyi kapcsolatok történelmileg kialakult típusairól, amelyekből a ma hatályos szabályozás kialakult. Tárgyköre a szűkebb értelemben vett munkajogtörténeten kívül magába foglalja a társadalombiztosítási jog kialakulását és fejlődéstörténetét is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása:

Az előadások ütemterve

 1. 1.                   A tantárgyi követelmények és a tematika ismertetése. A munkaügyi kapcsolatok fogalma és tagozódása. A munkaügyi kapcsolatok alapjai.
 2. 2.                   A középkori előzmények. (Céhek, kereskedők, kontárok)
 3. 3.                  A munkaügyi kapcsolatok fogalmának alakulása és a munkaügyi kapcsolatok fejlődésének állomásai Magyarországon.
 4. 4.                   A munkaügyi kapcsolatok elemeinek a kialakulása: a minimalstandardok.
 5. 5.                   A munkaszerződés specializálódása.
 6. 6.                   A munkaügyi kapcsolatok szereplőinek a kialakulása I.: A szakszervezetek.
 7. 7.                   A munkaügyi kapcsolatok szereplőinek a kialakulása I.: A munkaadói érdekképviseletek.
 8. 8.                   A kollektív tárgyalások és a kollektív szerződések kialakulása.
 9. 9.                   A munkavállalói részvétel (participáció) története.
 10. 10.              Munkaügyi konfliktusok: a sztrájkhoz való jog fejlődése.
 11. 11.              A munkaügyi bíráskodás kialakulása a hazai és az európai jogfejlődésben.
 12. 12.              A társadalombiztosítás ágai. A társadalombiztosítás kezdetei Európában és hazánkban. A társadalombiztosítási rendszer két világháború közötti reformjai. 
 13. 13.               A társadalombiztosítás 1945 utáni fejlődése.
 14. 14.              A társadalombiztosítási bíráskodás kialakulása a hazai és az európai jogfejlődésben.
 15. 15.              Az európai munkaügyi kapcsolatok kialakulása. A munkaügyi kapcsolatok nemzetközi szabályozásának kialakulása.

Félévzárás.

 

 1. 3.                  Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

A tárgy oktatása az előadásokra, az oktató által megjelölt irodalomra és az előadásokon kiadott segédanyagokra épül.

Az előadásokon való részvétel kötelező és célszerű, mert a félévvégi kollokvium letételéhez az itt elhangzott ismeretanyag nem mellőzhető, valamint olyan, a tárgy teljesítésére vonatkozó aktuális információk közlésére is sor kerülhet, amelyek nélkül a hallgató nem tudja a követelményeket teljesíteni.

A tárgy teljesítése kollokvium formájában történik, amelyen 5 fokozatú értékelést alkalmazunk.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

A félévvégi kollokvium írásban vagy szóban történik az oktató által kijelölt vizsganapokon. A kötelező szakirodalom, az előadáson elhangzottak, valamint az ott kiadott segédanyagok alapján.

 

Egységes kollokviumi tételsor

 „A munkaügyi kapcsolatok társadalomtörténete” című tantárgyhoz

MTB alapszakos hallgatók részére

2015/2016. tanév II. félév

 

 1. A munkaügyi kapcsolatok fogalma, tárgya, kialakulásának a feltételei.
 2. A munkaügyi kapcsolatok ókori és középkori előzményei.
 3. Az európai munkaügyi kapcsolatok létrejöttének menete.
 4. A munkaügyi kapcsolatok nemzetközi szabályozásának kialakulása (ILO, ENSZ, Európa Tanács, EU)
 5. A munkaügyi kapcsolatok fejlődése Magyarországon a XIX. században és a XX. század első felében.
 6. A munkaügyi kapcsolatok fejlődési szakaszai Magyarországon 1949-től napjainkig.
 7. A minimalstandardok I. A munkaidő szabályozásának az állomásai.
 8. A minimalstandardok II. A munkabér szabályozásának alakulása. A fizetett szabadság, a végkielégítés, és a munkaszerződés felbontásának a kialakulása.
 9. A munkaszerződés specializálódása.
 10. A szakszervezetek kialakulása I. (Anglia, Franciaország, Németország)
 11. A szakszervezetek kialakulása II. A magyar szakszervezetek kialakulása
 12. A munkaadói érdekképviseletek kialakulása Európában
 13. A magyarországi munkáltatói szervezetek kialakulása
 14.  A kollektív szerződések kialakulása
 15.  A munkavállalói részvétel (participáció) előzményei
 16. A munkaügyi bíráskodás fogalma, előzményei, jellemzői
 17. A munkaügyi bíráskodás története Magyarországon I. Az ipari és a mezőgazdasági munkások jogvitái elbírálásának alakulása.
 18. A munkaügyi bíráskodás története Magyarországon II. A közszolgálati jogviszonyban állók munkaügyi vitáinak a szabályozástörténete Magyarországon. A magyar munkaügyi bíráskodást módosító jogszabályok a XX. század első felében.
 19. A sztrájk fogalma, kialakulásának gyökerei, európai történetének a szakaszai. A sztrájkhoz való jog kialakulása Magyarországon.
 20. A társadalombiztosítás kezdetei. A társadalombiztosítási rendszer két világháború közötti reformjai Magyarországon.
 21. A társadalombiztosítás 1945 utáni fejlődése.
 22. A társadalombiztosítási bíráskodás kialakulása a hazai jogfejlődésben.

 

5.    Kötelező tananyag

 

1)      Hilf László : A szegedi iparosság története, A céhek erdete és kialakulása Magyarországon 1929. Szegedi Ipartestület

2)      Randé Jenő : A gépek forradalma Móra könyvkiadó 1976 Budapest

3)      Arató Zoltán: A munkavédelem és munkavédelmi ellenőrzés története Magyarországon

4)      Weitbrecht, H. - Berger, G.: Zur Geschichte der Arbeitsbeziehungen Berlin, 1985. ISBN 3-11-009533-5

 

6.    Ajánlott irodalom

 

1)      Kiss György: Munkajog Osiris, Budapest, 2005.

2)      Doris Schwarzer: Arbeitsbeziehungen im Umbruch gesellschaftlicher Strukturen 1. Auflage 1996. ISBN 978-3-515-06811-6

3)      Ágoston P.: A sztrájk jogalapja. Budapest, 1907, Magyar Jogászegyleti Értekezések, 271. szám. XXXIV. köt. 6. füzet

4)      ROMÁN László: A munkajog alapintézményei I. kötet, Budapest, 1994

5)      Csizmadia-Kovács-Asztalos: Magyar alkotmány- és jogtörténet Budapest, 1997.

 

Egyéb tudnivalók:

 

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Oktatói ügyelet (személyesen, illetőleg telefonon, e-mailben): A/6-os épület 219-es szoba. Telefon: 06/46/565111/23-39; e-mail: jogkatka@uni-miskolc.hu. Az ügyelet időpontjait az első konzultáción ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella   A/6.épület 222. szoba              Tel: 0646/565-186

                                                                                   e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. január 29.

 

 

                                                                                               Dr. Koncz Ibolya Katalin

                                                                                               tárgyfelelős

Vissza