Nemzetközi és európai pénzügyek joga_Nappali

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Nemzetközi és európai pénzügyek joga, Jogász

(nappali)

Tantárgy neve:

Nemzetközi és európai pénzügyek joga

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPEN276N9

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

Javasolt félév:

9. félév

 

Előfeltétel:

AJPEN277N8 Pénzügyi jog 2

 

Óraszám/hét:

Nappali: 2 óra/hét

Keddenként 14 órától az A/3. XII. előadóban.

 

Számonkérés módja: Kollokvium

 

Kreditpont: 3

 

Munkarend:

nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék az Európai Unió közpénzügyi rendszerének alapvető elemeit, ezen belül is elsősorban az Európai Unió adópolitikáját és az adójogi harmonizáció legfontosabb elemeit, problémáit, megismerkedjenek az nemzetközi és európai adójog elsődleges és másodlagos jogforrásaival, az Európai Unió Bíróságának adójogi döntéseivel, valamint megismerjék az Európai Unió költségvetésére és az Európai Számvevőszék közpénzek ellenőrzésére vonatkozó szabályait.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T3, T4, T5, T6, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

képesség: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K32, K33, K34

attitűd: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A13, A14, A15, A16, A17, a18, A19, A20

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F5, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 1. A nemzetközi pénzügyi jog alapjai: a nemzetközi adójog fogalma, alapelvei, a kettős adóztatási konfliktusok feloldásának eszközei.
 2. A nemzetközi modellegyezmények (OECD, ENSZ modellegyezményei a befektetés-védelemről, a kettős adóztatás elkerüléséről).
 3. Az Európai Unió adópolitikája.
 4. Az európai adójogi és a nemzetközi adójogi alapelvek kapcsolata.
 5. Az európai adójog intézményei. Az európai adójog elsődleges és másodlagos jogforrásai.
 6. A közvetett adók harmonizációja az Európai Unióban.
 7. A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban.
 8. A káros adóverseny tilalma és az ellene történő fellépés az Európai Unióban és a nemzetközi adójogban.
 9. A helyi adókra vonatkozó jogharmonizáció.
 10. Az Európai Bíróság adójogi döntései.
 11. Az Európai Unió költségvetése.
 12. A közpénzek ellenőrzése az Európai Unióban: Európai Számvevőszék ellenőrzési eljárása (ECA)
 13. A közösségi pénzügyi érdekek védelme: az OLAF.
 14. Az offshore tevékenység adózása

 

 

Okt. hét

Időpont

Nemzetközi és európai pénzügyek joga kedd 10 órától XX. ea.

1.

IX. 11.

A nemzetközi pénzügyi jog alapjai: a nemzetközi adójog fogalma, alapelvei, a kettős adóztatási konfliktusok feloldásának eszközei.

2.

IX. 18.

A nemzetközi modellegyezmények (OECD, ENSZ modellegyezményei a befektetés-védelemről, a kettős adóztatás elkerüléséről).

3.

IX. 25.

Az Európai Unió adópolitikája.

4.

X. 02.

Az európai adójogi és a nemzetközi adójogi alapelvek kapcsolata.

5.

X. 9.

Az európai adójog intézményei.

6.

X. 16.

Az európai adójog elsődleges és másodlagos jogforrásai.

7.

X.23.

Szünet

8.

X.30.

Dékáni szünet

9.

XI. 06.

A közvetett adók harmonizációja az Európai Unióban.

10.

XI.13.

A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban.

11.

XI. 20.

A káros adóverseny tilalma és az ellene történő fellépés az Európai Unióban és a nemzetközi adójogban

12.

XI. 27.

A helyi adókra vonatkozó jogharmonizáció

13.

XII. 04.

Az Európai Bíróság adójogi döntései.

14.

XII. 11.

Az Európai Unió költségvetése ELŐVIZSGA

 

 

 

 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: -

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Az írásbeli kollokvium értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78%-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

 

Kötelező irodalom:

 1. Erdős Éva: Law of Public Finances in the EU - the European Tax Harmonization, Editura: Universitatii „Petru Maior”, Targu - Mures,  2011.ISBN 978-606-581-031-0.  pp.1-166.
 2. Erdős Éva: A beruházás-ösztönzés adójoga, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.1.-239.o
 3. Erdős Éva: Nemzetközi adójogi kérdések Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica. Tomus XI. Miskolc, 1995. 43-57. o.
 4. Erdős Éva: Az Európai Unió költségvetése. In: Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Európai Unió bűnügyi együttműködési rendszerében című kötetben (Szerzők: Ábrahám Márta - Erdős Éva- Farkas Ákos - Miskolczi Bodnár Péter-M. Nyitrai Péter - Torma András - Sántha Ferenc) KJK- Kerszöv, Budapest, 2005. 43-63
 5. Erdős Éva: Nemzetközi, illetve európai adójogi konfliktusok és kezelésének módjai: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica  Tomus XXV/1. Miskolc University Press, 2007. 267-289. o.
 6. Erdős Éva: A nemzetközi adójog egyes alapelveinek érvényesülése az európai adójogában (Tanulmányok Nagy Tibor Tiszteletére (Szerk. Simon István) Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 2009. 41-57. o )
 7. Erdős Éva: Az adójogi harmonizáció folyamata és eszközei az Európai Unióban In: Ünnepi Tanulmányok Prof. Dr. Kalas Tibor egyetemi tanár oktatói munkásságának tiszteletére Z-Press Kiadó, 2008. Miskolc 105-125. o.

 

 

Ajánlott irodalom:

 1. Erdős Éva: Úton az egységes európai társasági adó felé. (társszerző: Dr. Kiss Edit) Gazdaság és Jog 2007/5.
 2. Őry Tamás: Európai Unió adójoga, Osiris Kiadó, Budapest 2003.
 3. Deák Dániel: Adótervezés a nemzetközi gyakorlatban Adventura 2000 Kft. Budapest 2000.
 4. Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.
 5. Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

 

 

 

 

 

 

Vissza