Nemzetközi és európai pénzügyek joga_Nappali

 KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Nemzetközi és európai pénzügyek joga. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN276N9

jogász szak nappali tagozat

2016./2017. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Erdős Éva PhD tanszékvezető egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék.

Tantárgy oktatója: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPEN277N8 Pénzügyi jog 2

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra Csütörtök 10-12 A/6. XVIII. előadó

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a vállalkozásokra, a magánszemélyekre és az egyesülési jog alapján működő szervezetek alapítására, működésére, megszűnésére vonatkozó pénzügyi pozitív jogi rendelkezéseket - elsősorban az adójogi, illetékjogi szabályokat - valamint, megismerjék a nemzetközi pénzügyi jog főbb intézményeit, annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a pénzügyi jogalkalmazás kérdéseinek megoldásában.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. A nemzetközi pénzügyi jog alapjai: a nemzetközi adójog fogalma, alapelvei, a kettős adóztatási konfliktusok feloldásának eszközei.
 2. A nemzetközi modellegyezmények (OECD, ENSZ modellegyezményei a befektetés-védelemről, a kettős adóztatás elkerüléséről).
 3. Az Európai Unió adópolitikája.
 4. Az európai adójogi és a nemzetközi adójogi alapelvek kapcsolata.
 5. Az európai adójog intézményei.
 6. Az európai adójog elsődleges és másodlagos jogforrásai.
 7. A közvetett adók harmonizációja az Európai Unióban.
 8. A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban.
 9. A káros adóverseny tilalma és az ellene történő fellépés az Európai Unióban és a nemzetközi adójogban.
 10. A helyi adókra vonatkozó jogharmonizáció.
 11. Az Európai Bíróság adójogi döntései.
 12. Az Európai Unió költségvetése.
 13. A közpénzek ellenőrzése az Európai Unióban: Európai Számvevőszék ellenőrzési eljárása (ECA)
 14. A közösségi pénzügyi érdekek védelme: az OLAF.
 15. Az offshore tevékenység adózása

 

 

 

Okt. hét

Időpont

Nemzetközi és európai pénzügyek joga csütörtök 10 órától XVIII. ea.

1.

IX. 08.

A nemzetközi pénzügyi jog alapjai: a nemzetközi adójog fogalma, alapelvei, a kettős adóztatási konfliktusok

2.

IX. 15.

A nemzetközi kettős adóztatás és annak elkerülése:A nemzetközi modellegyezmények (OECD, ENSZ modellegyezményei a kettős adóztatás elkerüléséről).

3.

IX. 22.

Az Európai Unió adópolitikája és az európai adóharmonizáció lépései

4.

IX. 29.

Az európai adójogi és a nemzetközi adójogi alapelvek kapcsolata.

5.

X. 06.

Az európai adójog intézményei, jogforrásai., az európai és a nemzeti jog viszonya az adójogban

6.

X. 13.

Az európai adójog elsődleges és másodlagos jogforrásai.

7.

X. 20.

A közvetett adók harmonizációja az Európai Unióban.

8.

X.27.

A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban.

9.

XI. 03.

Dékáni szünet

10.

XI. 10.

A káros adóverseny tilalma és az ellene történő fellépés az Európai Unióban és a nemzetközi adójogban

11.

XI. 17.

A helyi adókra vonatkozó jogharmonizáció

12.

XI. 24.

Az Európai Bíróság magyar relevanciájú adójogi döntései.

13.

XII. 01.

Az Európai Unió költségvetése

14.

XII. 08.

Adóelkerülés, adókikerülés, offshore

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tárgyat felvenni a NEPTUN rendszerben történő regisztrációval kell.

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumottesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a konzultációkon jelen volt.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Erdős Éva: Nemzetközi adójogi kérdések Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica. Tomus XI. Miskolc, 1995. 43-57. o.
 2. Erdős Éva: Az Európai Unió költségvetése. In: Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Európai Unió bűnügyi együttműködési rendszerében című kötetben (Szerzők: Ábrahám Márta - Erdős Éva- Farkas Ákos - Miskolczi Bodnár Péter-M. Nyitrai Péter - Torma András - Sántha Ferenc) KJK- Kerszöv, Budapest, 2005. 43-63
 3. Erdős Éva: EU pénzügyi ellenőrzési rendszere In: Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Európai Unió bűnügyi együttműködési rendszerében című kötetben (Szerzők: Ábrahám Márta - Erdős Éva- Farkas Ákos - Miskolczi Bodnár Péter-M. Nyitrai Péter - Torma András -Sántha Ferenc) KJK- Kerszöv, Budapest, 2005. 63-103
 4. Erdős Éva: Az európai adójog néhány alapvető kérdése. In: Jogi Tájékoztató Füzetek. MKIK Jogi Szekció, Budapest, 2005. 12-17.
 5. Erdős Éva: A közpénzek külső ellenőrzésének rendszere és rendje az Európai Unióban. Facultas Nata, Ünnepi Tanulmányok a Miskolci Jogászképzés 25. Évfordulójára. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006. 91-113. o.
 6. Erdős Éva: Nemzetközi, illetve európai adójogi konfliktusok és kezelésének módjai: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica  Tomus XXV/1. Miskolc University Press, 2007. 267-289. o.
 7. Erdős Éva: A nemzetközi adójog egyes alapelveinek érvényesülése az európai adójogában (Tanulmányok Nagy Tibor Tiszteletére (Szerk. Simon István) Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 2009. 41-57. o. )
 8. Erdős Éva: Az adójogi harmonizáció folyamata és eszközei az Európai Unióban In: Ünnepi Tanulmányok Prof. Dr. Kalas Tibor egyetemi tanár oktatói munkásságának tiszteletére Z-Press Kiadó, 2008. Miskolc 105-125. o.
 9. Erdős Éva: Az adójogi harmonizáció problémái a helyi adóztatásban Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica  Tomus XXVI/2. Miskolc University Press 2008 305-325. o.
 10. Erdős Éva: Adójogi harmonizáció és az önkormányzatok... avagy hogyan kerül a csizma az asztalra; azaz érinti-e az adójogi jogharmonizációs kötelezettség az önkormányzatokat „EU csatlakozás – magyar önkormányzatok” Konferencia előadásai, szerkesztette: Csáki Gyula Balázs, Virtuóz Kiadó, Budapest 2003. 73-82. o.
 11. Erdős Éva: A külföldi befektetők adókedvezményei és a jogharmonizáció Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Ünnepi Tanulmányok Holló András 60. születésnapjára Bíbor Kiadó, Miskolc 2003. 161-181. o.
 12. Erdős Éva: A külföldi befektetések szabályozása az Európai Unióban és a magyar jogban, különös tekintettel az adójog területére Sectio Juridica Et Politica Tomus XXI/2. Miskolc, 2003. 387-403. o.
 13. Erdős Éva: Új tendenciák az egyenes adók harmonizációjában Miskolci Jogtudományi Műhely 3., Magyarország az Európai Uniós csatlakozás küszöbén (a 2003. május 28-i tudományos ülés anyaga), szerk.: Róth Erika, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003. 69-88. o.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Erdős Éva: Úton az egységes európai társasági adó felé. (társszerző: Dr. Kiss Edit) Gazdaság és Jog 2007/5.
 2. Őry Tamás: Európai Unió adójoga, Osiris Kiadó, Budapest 2003.
 3. Deák Dániel: Adótervezés a nemzetközi gyakorlatban Adventura 2000 Kft. Budapest 2000.

 

Egyéb tudnivalók:

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

Miskolc, 2016. szeptember

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

Vissza