Nemzetközi és európai pénzügyek joga_Nappali

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Nemzetközi és európai pénzügyek joga c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN276N9

jogász szak nappali tagozat

2017./2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Erdős Éva PhD tanszékvezető egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék.

Tantárgy oktatója: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPEN277N8 Pénzügyi jog 2

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra Kedd  10-12 A/6. XX. előadó

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a vállalkozásokra, a magánszemélyekre és az egyesülési jog alapján működő szervezetek alapítására, működésére, megszűnésére vonatkozó pénzügyi pozitív jogi rendelkezéseket - elsősorban az adójogi, illetékjogi szabályokat - valamint, megismerjék a nemzetközi pénzügyi jog főbb intézményeit, annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a pénzügyi jogalkalmazás kérdéseinek megoldásában.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. A nemzetközi pénzügyi jog alapjai: a nemzetközi adójog fogalma, alapelvei, a kettős adóztatási konfliktusok feloldásának eszközei.
 2. A nemzetközi modellegyezmények (OECD, ENSZ modellegyezményei a befektetés-védelemről, a kettős adóztatás elkerüléséről).
 3. Az Európai Unió adópolitikája.
 4. Az európai adójogi és a nemzetközi adójogi alapelvek kapcsolata.
 5. Az európai adójog intézményei.
 6. Az európai adójog elsődleges és másodlagos jogforrásai.
 7. A közvetett adók harmonizációja az Európai Unióban.
 8. A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban.
 9. A káros adóverseny tilalma és az ellene történő fellépés az Európai Unióban és a nemzetközi adójogban.
 10. A helyi adókra vonatkozó jogharmonizáció.
 11. Az Európai Bíróság adójogi döntései.
 12. Az Európai Unió költségvetése.
 13. A közpénzek ellenőrzése az Európai Unióban: Európai Számvevőszék ellenőrzési eljárása (ECA)
 14. A közösségi pénzügyi érdekek védelme: az OLAF.
 15. Az offshore tevékenység adózása

 

 

 

Okt. hét

Időpont

Nemzetközi és európai pénzügyek joga kedd 10 órától XX. ea.

1.

IX. 12.

A nemzetközi pénzügyi jog alapjai: a nemzetközi adójog fogalma, alapelvei, a kettős adóztatási konfliktusok feloldásának eszközei.

2.

IX. 19.

A nemzetközi modellegyezmények (OECD, ENSZ modellegyezményei a befektetés-védelemről, a kettős adóztatás elkerüléséről).

3.

IX. 26.

Az Európai Unió adópolitikája.

4.

X. 03.

Az európai adójogi és a nemzetközi adójogi alapelvek kapcsolata.

5.

X. 10.

Az európai adójog intézményei.

6.

X. 17.

Az európai adójog elsődleges és másodlagos jogforrásai.

7.

X.24.

Dékáni szünet

8.

X.31.

Dékáni szünet

9.

XI. 07.

A közvetett adók harmonizációja az Európai Unióban.

10.

XI.14.

A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban.

11.

XI. 21.

A káros adóverseny tilalma és az ellene történő fellépés az Európai Unióban és a nemzetközi adójogban

12.

XI. 28.

A helyi adókra vonatkozó jogharmonizáció

13.

XII. 05.

Az Európai Bíróság adójogi döntései.

14.

XII. 12.

Az Európai Unió költségvetése

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tárgyat felvenni a NEPTUN rendszerben történő regisztrációval kell.

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumottesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a konzultációkon jelen volt.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Erdős Éva: Nemzetközi adójogi kérdések Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica. Tomus XI. Miskolc, 1995. 43-57. o.
 2. Erdős Éva: Az Európai Unió költségvetése. In: Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Európai Unió bűnügyi együttműködési rendszerében című kötetben (Szerzők: Ábrahám Márta - Erdős Éva- Farkas Ákos - Miskolczi Bodnár Péter-M. Nyitrai Péter - Torma András - Sántha Ferenc) KJK- Kerszöv, Budapest, 2005. 43-63
 3. Erdős Éva: EU pénzügyi ellenőrzési rendszere In: Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Európai Unió bűnügyi együttműködési rendszerében című kötetben (Szerzők: Ábrahám Márta - Erdős Éva- Farkas Ákos - Miskolczi Bodnár Péter-M. Nyitrai Péter - Torma András -Sántha Ferenc) KJK- Kerszöv, Budapest, 2005. 63-103
 4. Erdős Éva: Az európai adójog néhány alapvető kérdése. In: Jogi Tájékoztató Füzetek. MKIK Jogi Szekció, Budapest, 2005. 12-17.
 5. Erdős Éva: A közpénzek külső ellenőrzésének rendszere és rendje az Európai Unióban. Facultas Nata, Ünnepi Tanulmányok a Miskolci Jogászképzés 25. Évfordulójára. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006. 91-113. o.
 6. Erdős Éva: Nemzetközi, illetve európai adójogi konfliktusok és kezelésének módjai: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica  Tomus XXV/1. Miskolc University Press, 2007. 267-289. o.
 7. Erdős Éva: A nemzetközi adójog egyes alapelveinek érvényesülése az európai adójogában (Tanulmányok Nagy Tibor Tiszteletére (Szerk. Simon István) Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 2009. 41-57. o. )
 8. Erdős Éva: Az adójogi harmonizáció folyamata és eszközei az Európai Unióban In: Ünnepi Tanulmányok Prof. Dr. Kalas Tibor egyetemi tanár oktatói munkásságának tiszteletére Z-Press Kiadó, 2008. Miskolc 105-125. o.
 9. Erdős Éva: Az adójogi harmonizáció problémái a helyi adóztatásban Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica  Tomus XXVI/2. Miskolc University Press 2008 305-325. o.
 10. Erdős Éva: Adójogi harmonizáció és az önkormányzatok... avagy hogyan kerül a csizma az asztalra; azaz érinti-e az adójogi jogharmonizációs kötelezettség az önkormányzatokat „EU csatlakozás – magyar önkormányzatok” Konferencia előadásai, szerkesztette: Csáki Gyula Balázs, Virtuóz Kiadó, Budapest 2003. 73-82. o.
 11. Erdős Éva: A külföldi befektetők adókedvezményei és a jogharmonizáció Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Ünnepi Tanulmányok Holló András 60. születésnapjára Bíbor Kiadó, Miskolc 2003. 161-181. o.
 12. Erdős Éva: A külföldi befektetések szabályozása az Európai Unióban és a magyar jogban, különös tekintettel az adójog területére Sectio Juridica Et Politica Tomus XXI/2. Miskolc, 2003. 387-403. o.
 13. Erdős Éva: Új tendenciák az egyenes adók harmonizációjában Miskolci Jogtudományi Műhely 3., Magyarország az Európai Uniós csatlakozás küszöbén (a 2003. május 28-i tudományos ülés anyaga), szerk.: Róth Erika, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003. 69-88. o.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Erdős Éva: Úton az egységes európai társasági adó felé. (társszerző: Dr. Kiss Edit) Gazdaság és Jog 2007/5.
 2. Őry Tamás: Európai Unió adójoga, Osiris Kiadó, Budapest 2003.
 3. Deák Dániel: Adótervezés a nemzetközi gyakorlatban Adventura 2000 Kft. Budapest 2000.

 

Egyéb tudnivalók:

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

Miskolc, 2017. szeptember

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

Vissza