Nemzetközi jogi gyakorlat I.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Nemzetközi jogi gyakorlat I. c. tantárgyból

 tárgykód: AJNEK256N7

jogász szak – nappali tagozat

2015/16. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Raisz Anikó (adjunktus)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: ENI/Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Raisz Anikó (adjunktus), dr. Udvarhelyi Bence (tanársegéd)

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: AJNEK275N7

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: írásbeli beszámoló

Kreditpont: 1

 

1.     A tantárgy feladata és célja

       A Nemzetközi jog I. tantárgy anyaga elsajátításának megkönnyítése. A gyakorlat a tantárgyi tematikát követi, bizonyos kérdések, elméleti megközelítések részletesebb ismertetésével, az újabb nemzetközi jogalkotás, a nemzetközi joggyakorlat fontosabb sarokpontjainak áttekintésével, és jogesetek megoldása segítségével.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

A gyakorlatok programja a Nemzetközi jog I. főtárgy tematikáját követi:

 

 1. A nemzetközi jog története
 2. A nemzetközi jog jogi természete és sajátosságai, a nemzetközi jog kötelező ereje. A nemzetközi jog és a belső jog kapcsolata
 3. A nemzetközi jog jogforrási rendszere, a nemzetközi szerződések definíciója és tipológiája, a nemzetközi szerződések megkötése
 4. A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások és a kifogások
 5. A nemzetközi szerződések és az érvénytelenség, a nemzetközi szerződések értelmezése
 6. A nemzetközi szerződések hatálya, végrehajtásának biztosítékai és a normakonfliktus. A szerződések módosítása, kiegészítése és felfüggesztése, a szerződések megszűnése
 7. A szokásjog, mint jogforrás
 8. A civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek. Az államok egyoldalú jogi aktusai, mint jogforrások
 9. A nemzetközi szervezetek határozatai, a méltányosság, mint jogforrás, a bírói gyakorlat, a jogtudomány és szerepe a jogviták eldöntésében, az ex aequo et bono alapon történő bíráskodás
 10. Az állam fogalmi elemei, főhatalom és alávetettség a nemzetközi jognak: a keretek közötti mozgásszabadság
 11. Az államhatár, a területszerzés jogcímei
 12. Az államnak nem saját állami területen gyakorolt területigazgatási hatáskörei
 13. Az államok egymás közti kapcsolatainak nemzetközi jogi alapelvei
 14. Az államok keletkezése, megszűnése és az államutódlás
 15. Államelismerés, kormányelismerés és egyéb elismerési formák, különleges státusok

 

 

 

3.    Aláírás feltétele

A félévi aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen, amely a félév folyamán jelenléti ívvel, ill. a névsor felolvasásával ellenőrzésre kerül (katalógus). Az aláírás nem adható meg, ha a hallgató három, vagy annál több foglalkozáson igazolatlanul nem vesz részt. A hiányzás igazolásáról szóló dokumentumot a gyakorlatvezetőhöz kell benyújtani, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti megtartott előadásáig. A félév folyamán legfeljebb két, méltánylást érdemlő esetben fogadunk el igazolást. Az aláírás pótlására a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mindenkor hatályos rendelkezései alkalmazandók. Az aláírás pótlására a Tanulmányi Bizottság döntésében megjelölt időszakon belül, a gyakorlatvezető által megadott időpontban kerül sor.

 

4.    Számonkérés követelményei

A kurzus gyakorlati jeggyel zárul. A jegy a gyakorlatokon a félév folyamán megírt két írásbeli zárthelyi dolgozat, valamint a részvétellel és az órai aktivitás során szerzett pontok alapján kerül kiszámításra. (zárthelyi dolgozatok: összesen 40 pont, jelenlét, aktivitás, 10 pont.)

 

5.    Kötelező tananyag

Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Osiris kiadó, 2011, Budapest.

Kovács Péter: Bevezetés a nemzetközi jogi és diplomáciai gyakorlatba, Szent István Társulat, 2007, Budapest

Malcolm Evans: International Law, Oxford University Press, 2010

 

6.    Ajánlott irodalom

Tchikaya, Blaise: Bevezetés a nemzetközi bíráskodásba, Bíbor Kiadó, 2002, Miskolc

Petró-Sulyok: Nemzetközi közjogi dokumentumgyűjtemény, Bíbor Kiadó, 2000, Miskolc

Kirs Eszter: Angol nyelvű jogi okiratszerkesztés és tárgyalás (Drafting of Legal Documents and Negotiation in English). Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011.

Malcolm N. Shaw: International Law, Cambridge University Press, 2008

 

Konzultációs időpont:

J-401  péntek      12.00-14.00           A1/223.

J-402  péntek      14.00-16.00           A1/223.

J-403  szerda      14.00-16.00           A6/22/B.      

J-404  kedd         14.00-16.00           A6/22/B. 

 

Egyéb tudnivalók: Hallgatói ügyintézés: Budainé Zilai Éva, 13-49-es mellék, jogbzita@uni-miskolc.hu

Ügyintéző: Szabó Emese, mellék: 22-99, jogemese@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2015. augusztus

Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

Vissza