Nemzetközi jog alapjai

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A nemzetközi jog alapjai c. tantárgyból

 tárgykód: AJNEK101ISZL5

igazgatásszervező alapszak - levelező tagozat

2015/16. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Raisz Anikó (adjunktus)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: ENI/Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Raisz Anikó (adjunktus), dr. Udvarhelyi Bence (tanársegéd)

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 14 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.     A tantárgy feladata és célja

       A nemzetközi jog alapjai c. tárgy oktatásának célja, hogy bevezesse a hallgatót a nemzetközi jogi intézmények világába, alapismereteket átadva ezen a területen. Különös hangsúlyt kap a nemzetközi jog forrásainak tárgyköre, az államiság kritériumai, a más állam területén folytatott területigazgatás jogcímei, az állami felelősség, az emberi jogok védelme, a nemzetközi büntetőjog és a nemzetközi szervezetek működése és szervezeti felépítése.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

      1./  2015.10.17. szombat  8.30-11.50                  A/1. 308.

 

 1. A nemzetközi jog és a belső jog kapcsolata, a nemzetközi és a magyar jogrend viszonya
 2. A nemzetközi jog jogforrási rendszere, a nemzetközi szerződések definíciója és tipológiája, a nemzetközi szerződések megkötése, fenntartások
 3. A nemzetközi szerződések és az érvénytelenség, a nemzetközi szerződések értelmezése, hatálya, végrehajtásának biztosítékai és a normakonfliktus, a szerződések módosítása, kiegészítése és felfüggesztése, a szerződések megszűnése

 

      2./  2015.10.17. szombat  12.20-15.40                A/1. 308.

 

 1. A szokásjog, mint jogforrás
 2. A civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek, az államok egyoldalú jogi aktusai, a nemzetközi szervezetek határozatai, a méltányosság, a bírói gyakorlat, a jogtudomány és szerepe a jogviták eldöntésében, az ex aequo et bono alapon történő bíráskodás
 3. Az állam fogalmi elemei, főhatalom és alávetettség a nemzetközi jognak, az államhatár, a területszerzés jogcímei
 4. Az államnak nem saját állami területen gyakorolt területigazgatási hatáskörei
 5. Az államok egymás közti kapcsolatainak nemzetközi jogi alapelvei

 

      3./  2015.11.14. szombat  8.30-11.50                  A/1. 308.

 

 1. A nemzetközi szervezetek fogalma és fajtái, tagfelvétel, kilépés és kizárás, a nemzetközi szervezetek struktúráinak és működésének legfontosabb kérdései
 2. Az emberi jogok osztályozása, az emberi jogok védelme az Egyesült Nemzetek Szervezetében
 3. Az emberi jogok védelme az Európa Tanácsban és egyéb emberi jogvédelmi mechanizmusok
 4. Az egyén nemzetközi jogi felelőssége a nemzetközi bűncselekményekért

 

      4./  2015.11.14. szombat  12.20-14.00                A/1. 308.

 

 1. Az államok nemzetközi jogi felelőssége
 2. A nemzetközi jogvita és a rendezés fogalma, a nem bírói vitarendezési módok, a választottbírósági vitarendezési módok
 3. A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval kell. A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek, az értékelés ötfokozatú. Kollokviumot csak az a hallgató tehet, aki a tárgyból aláírással rendelkezik. A félévi aláírás feltétele az előadásokon való részvétel.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

Szóbeli kollokvium 1-5-ig terjedő érdemjeggyel. A számonkérés a kötelező tananyag mellett kiterjed a konzultációkon elhangzottakra is.

 

Tételsor:             

 

 1. A nemzetközi jog és a belső jog kapcsolata, a nemzetközi és a magyar jogrend viszonya
 1. A nemzetközi jog jogforrási rendszere, a nemzetközi szerződések definíciója és tipológiája, a nemzetközi szerződések megkötése, fenntartások
 2. A nemzetközi szerződések és az érvénytelenség, a nemzetközi szerződések értelmezése, hatálya, végrehajtásának biztosítékai és a normakonfliktus, a szerződések módosítása, kiegészítése és felfüggesztése, a szerződések megszűnése
 3. A szokásjog, mint jogforrás
 4. A civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek, az államok egyoldalú jogi aktusai, a nemzetközi szervezetek határozatai, a méltányosság, a bírói gyakorlat, a jogtudomány és szerepe a jogviták eldöntésében, az ex aequo et bono alapon történő bíráskodás
 5. Az állam fogalmi elemei, főhatalom és alávetettség a nemzetközi jognak, az államhatár, a területszerzés jogcímei
 6. Az államnak nem saját állami területen gyakorolt területigazgatási hatáskörei
 7. Az államok egymás közti kapcsolatainak nemzetközi jogi alapelvei
 8. A nemzetközi szervezetek fogalma és fajtái, tagfelvétel, kilépés és kizárás, a nemzetközi szervezetek struktúráinak és működésének legfontosabb kérdései
 9. Az emberi jogok osztályozása, az emberi jogok védelme az Egyesült Nemzetek Szervezetében
 10. Az emberi jogok védelme az Európa Tanácsban és egyéb emberi jogvédelmi mechanizmusok
 11. Az egyén nemzetközi jogi felelőssége a nemzetközi bűncselekményekért
 12. Az államok nemzetközi jogi felelőssége
 13. A nemzetközi jogvita és a rendezés fogalma, a nem bírói vitarendezési módok, a választottbírósági vitarendezési módok
 14. A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében

 

5.    Kötelező tananyag

Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Osiris kiadó, 2011, Budapest.

Tchikaya, Blaise: Bevezetés a nemzetközi bíráskodásba, Bíbor Kiadó, 2002, Miskolc

Malcolm Evans: International Law, Oxford University Press, 2010

                

6.    Ajánlott irodalom

Petró-Sulyok: Nemzetközi közjogi dokumentumgyűjtemény, Bíbor Kiadó, 2000, Miskolc

Kirs Eszter: Angol nyelvű jogi okiratszerkesztés és tárgyalás (Drafting of Legal Documents and Negotiation in English). Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011.

Malcolm N. Shaw: International Law, Cambridge University Press, 2008

 

Egyéb tudnivalók: Hallgatói ügyintézés: Budainé Zilai Éva, 13-49-es mellék, jogbzita@uni-miskolc.hu

 

Ügyintéző: Szabó Emese, mellék: 22-99, jogemese@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2015. augusztus

 

Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza