Nemzetközi környezetvédelem (szabadon választható tárgy)

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Nemzetközi környezetvédelem c. tantárgyból

 tárgykód: AJNEKSV01L

jogász szak - nappali tagozat

2015/2016. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Raisz Anikó (adjunktus)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: ENI/Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Raisz Anikó (adjunktus)

Előtanulmányi kötelezettség:

Heti óraszám: Előadás: 2 óra/fé.

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A tantárgy a környezetvédelem hazai és regionális szinten is rendkívül jelentős kérdésének nemzetközi vetületeit vizsgálja, felhívva a hallgatók figyelmét a tágabb összefüggésekre a nemzetközi jog, a nemzetközi politika terén, kitérve a globalizáció, az emberi jogok kérdésére, valamint – szűk, de szükséges körben – egyes gazdasági illetve technikai problémákra. A tantárgy belső jogban is használható ismereteket kíván nyújtani környezetvédelmi kérdésekkel, ügyekkel kapcsolatban.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1.) Nemzetközi környezetvédelem a nemzetközi jogban - általános áttekintés

2.) A környezet védelme az ENSZ-ben; Nemzetközi környezetvédelem Európában

3.) A környezetvédelem nemzetközi jogának területei és vezérgondolatai

4.) Nemzetközi környezetvédelem és a Nemzetközi Bíróság I.

5.) Nemzetközi környezetvédelem és a Nemzetközi Bíróság II. – A bős-nagymarosi vízlépcső ügye

6.) Nemzetközi környezetvédelem és az Állandó Választottbíróság

7.) Nemzetközi környezetvédelem a WTO vitarendezési eljárásában

8.) Nemzetközi környezetvédelem és a tényfeltáró bizottságok

9.) Globalizáció és nemzetközi környezetvédelem; az aktuális legnagyobb környezeti veszélyforrások és az azokra adott/adandó nemzetközi jogi válaszok

10.) Az emberi jogok és a nemzetközi környezetvédelem I. – Az Emberi Jogok Amerikaközi Bíróságának vonatkozó gyakorlata

11.) Az emberi jogok és a nemzetközi környezetvédelem II. – Az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó gyakorlata

12.) Magyarország aktuális nemzetközi környezetvédelmi problémái és azok lehetséges nemzetközi jogi megoldásai

13.) Beszámoló

Tananyag leírása:

Az alternatív tantárgynak két fontos feladata van: egyrészt a hallgatók megismerkedhetnek a nemzetközi jog rendkívül aktuális, valószínűleg az emberiség jövőjét érzékenyen befolyásoló területével, másrészt olyan ismeretekre tehetnek szert, amelyeket nemcsak nemzetközi jogászként, de a belső jogban is hasznosíthatnak. A tantárgy kitér olyan – a nemzetközi környezetvédelem szempontjából létfontosságú – kérdésekre, mint a globalizáció, a természeti és épített környezet, az emberi jogok védelme, ezenkívül vizsgál egyes kapcsolódó (világ)gazdasági, szociológiai folyamatokat, illetve technikai megoldásokat; mindezt a nemzetközi jog szempontjából. Többek között kiemeli az ENSZ erőfeszítéseit, s a nemzetközi dokumentumok mellett a tantárgy lényeges részét képezik a konkrét ügyek, amelyek a Nemzetközi Bíróság, az Állandó Választottbíróság, az Emberi Jogok Európai és Amerikaközi Bíróságai, a WTO vitarendezési eljárásai avagy például tényfeltáró bizottságok elé kerültek. A hallgatók ezenfelül olyan aktuális, Magyarországot is érintő nemzetközi környezetvédelmi problémákra kereshetik együtt a megoldást, mint például a Rába szennyezése, a Szentgotthárd melletti szemétégető vagy a tiszai árvizek kérdése. A hallgatók az elméleti és leíró oktatás mellett interaktív módon is részt vehetnek a kurzuson – fejlesztve érvelési képességeiket, jogi szaknyelvi tudásukat heti két órában.

 

Számonkérés követelményei

 Minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények): Az órákon tanúsított hallgatói aktivitás és az előadások anyagának ismeretéről tett beszámoló eredménye.

 

Ajánlott irodalom:

Bodansky, Daniel - Brunnée, Jutta - Hey, Ellen: The Oxford Handbook of International Environmental Law. Oxford University Press, New York, 2007; Watters, Lawrence: Indigenous Peoples and the Environment: Convergence from a Nordic Perspective, UCLA Journal of Environmental Law and Policy, No 20, 2001/2002, pp. 237-323.; Tomuschat, Christian: International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New Century. Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de la Haye, 1998, Vol. 281., Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, London, pp. 9-438.; Amiott, Jennifer A.: Environment, Equality, and Indigenous Peoples’ Land Rights in the Inter-American Human Rights System: Mayagna (Sumo) Indigenous Community of Awas Tingni v. Nicaragua. Environmental Law, Vol. 32., 2002, pp. 873-903.; Driesen, David M.: Thirty Years of International Environmental Law: A Retrospective and Plea for Reinvigoration. Syracuse Journal of International Law and Commerce, Vol. 30, Winter 2003, No. 2, pp. 353-368.; Kiss, Alexandre: La protection internationale de deux valeurs fondamentales de l’humanité: les droits de l’homme et l’environnement. In: Busuttil, Salvino (ed.): Mainly Human Rights, Studies in Honour of J.J. Cremona. Fondation Internationale Malte, Valletta, 1999, pp. 109-118.; Kiss, Alexander: Une étude d’impact. Les effets de la protection de l’environnement sur le droit international. In: Pour un droit commun de l’environnement, Mélanges à l’honneur de Michel Prieur. Dalloz, Párizs, 2007, pp. 207-222.

 

Konzultáció időpontja: 2015. 11. 7. szombat 14.10-15.50 XVIII. ea.

 

Egyéb tudnivalók: Hallgatói ügyintézés: Dobozi Zsoltné, 20-79-es mellék, jogjulia@uni-miskolc.hu

Intézeti ügyintézés: Szabó Emese, 22-99, jogemese@uni-miskolc.hu

                                                  

Miskolc, 2015. augusztus

Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

Vissza