Nemzetközi jog I-II.

TÉTELSOR

 

Nemzetközi Jog I.

 

 

IV. évfolyam, jogász osztatlan képzés, nappali és levelező tagozat

 

 

Tárgykód: AJNEK255L7

                           

 

 1. A nemzetközi jog története
 2. A nemzetközi jog kötelező erejét magyarázó iskolák
 3. A nemzetközi jog és a belső jog kapcsolata, a nemzetközi és a magyar jogrend viszonya
 4. A nemzetközi jog jogforrási rendszere, a nemzetközi szerződések definíciója és tipológiája
 5. A nemzetközi szerződések megkötése
 6. A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások és azokkal szemben emelt kifogások
 7. A nemzetközi szerződések és az érvénytelenség
 8. A nemzetközi szerződések értelmezése
 9. A nemzetközi szerződés hatálya
 10. A nemzetközi szerződés végrehajtásának biztosítékai és a normakonfliktus
 11. A nemzetközi szerződések módosítása, kiegészítése és felfüggesztése
 12. A szerződések megszűnése
 13. A szokásjog, mint jogforrás
 14. A civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek
 15. Az államok egyoldalú jogi aktusai
 16. A nemzetközi szervezetek határozatai
 17. A jogértelmezés segédeszközei
 18. Az állam fogalmi elemei, főhatalom és alávetettség a nemzetközi jognak
 19. Az államhatár és a területszerzés jogcímei
 20. Az államnak nem saját állami területen gyakorolt területigazgatási hatáskörei
 21. Az államok egymás közti kapcsolatainak nemzetközi jogi alapelvei
 22. Államok keletkezése, megszűnése és az államutódlás
 23. Államelismerés, kormányelismerés és egyéb elismerési formák 

 

 

TÉTELSOR

 

Nemzetközi Jog II.

 

 

IV. évfolyam, jogász osztatlan képzés, nappali és levelező tagozat

 

                           

 1. A nemzetközi szervezetek, mint a nemzetközi jog alanyai
 2. Az emberi jogok védelme univerzális szinten
 3. Az emberi jogok védelme regionális szinten
 4. Az egyén nemzetközi jogi felelőssége a nemzetközi bűncselekményekért
 5. A diplomáciai kapcsolatok joga, a diplomáciai képviselet funkciói, a diplomáciai megbízatás, kiváltságok és mentességek
 6. A konzuli kapcsolatok joga, a konzul feladatköre, megbízatása, kiváltságok és mentességek
 7. Az államok nemzetközi jogi felelőssége
 8. A viták békés rendezése, a nemzetközi jogvita és a rendezés fogalma, a nem bírói vitarendezési módok, a választottbírósági vitarendezési módok
 9. A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében, a peres eljárás
 10. A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében, a tanácsadó vélemény
 11. A kényszer alkalmazása és következményei a nemzetközi jogban
 12. A hadviselés során alkalmazandó nemzetközi jogi szabályok
 13. Tengerjog, az édesvizekre vonatkozó nemzetközi jogi szabályrendszerek alapelemei
 14. A légtérre vonatkozó nemzetközi jogi szabályok, a világűrjog
 15. A környezet védelmének legfontosabb nemzetközi jogi szabályai

 

 

                  Dr. Kirs Eszter

egyetemi docens, intézeti tanszékvezető

      Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza