A nők különjogai a polgári Magyarországon

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A nők különjogai a polgári Magyarországon tantárgyból

Tárgykód: AJJOTSV01ISZN, AJJOTSV02MTN

MTB, ISZ nappali tagozat, 2013/2014-es tanév második félév

Tárgyelem: szabadon választott

 

Tárgyfelelős: Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja:

 

A női különjogok a rendi kortól a második világháborúig fennálló, nőkre vonatkozó magánjogi intézmények gyűjtőneve. E kategóriába tartozik a jegyajándék, a hozomány, a hitbér, az özvegyi jog a leánynegyed, valamint a közszerzemény. A Speciális kollégium célja, hogy megismertesse a hallgatókat a női különjogok szabályozásával az egyes történelmi korszakokban.

 

 1. 2.        A tantárgy tematikus leírása:

 

 1. 2014. 02.18. A félévi teendők megbeszélése, Magánjog, családjog, házassági jog fejlődéstörténete Magyarországon
 2. 2014.02.25. Jegyajándék intézményének jogtörténeti elemzése
 3. 2014.03.04. Hitbér I., Hitbér II.
 4. 2014.03.11. Hozomány
 5. 2014.03.18. Közszerzemény
 6. 2014.03.25. Nőtartás I., Nőtartás II.
 7. 2014.04.01. Öröklési jog a 19. század közepéig Magyarországon
 8. 2014.04.08. Öröklési jog rendszere hazánkban a dualizmus időszakában
 9. 2014.04.15.  Hajadoni jog
 10. 2014.05.06.Leánynegyed
 11. 2014. 05.13. Özvegyi jog, Összegzés, félévzárás

 

3.    Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel

 

 

 

 

4.    A vizsgára bocsájtás feltétele:

A tantárgy teljesítése írásbeli beszámolóval történik, a félév során a tematikában szereplő témák közül egy részletes elemzése szakirodalmi háttérrel, korrekt lábjegyzetekkel fél ív terjedelemben. A minősítés három fokozatú lehet: „nem felelt meg”, „megfelelt”, „kiválóan megfelelt

A beszámoló minősítéséről a hallgatók a Neptun-renszeren keresztül értesülhetnek.

Az írásbeli beszámoló anyaga megegyezik a konzultáció témaköreivel.

 

 

5.    Kötelező tananyag

 1. 1.      Hercegh Mihály: Magyar családi és öröklési jog Eggenberger féle könyvkereskedés, Budapest, 1885.
 2. 2.      Koncz Ibolya Katalin: A magyar magánjog speciális területe, avagy a nőtartás jogtörténeti aspektusai a polgári korszak Magyarországán In: Miskolci Jogi Szemle VIII. évf. 2013/2. szám 43-53.p.
 3. 3.      Leske, Franz – Loewnfeld, W. (hrsg.): Das Eherecht der europäischen Staaten und ihrer Kolonien Carl Heymanns Verlag, Berlin, 1904.
 4. 4.      Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány és jogtörténet. Osiris kiadó, Budapest, 2000.

 

6.    Ajánlott irodalom

 

 1. Szladits Károly: A magyar magánjog vázlata. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1909.
 2. Timon Ákos: Magyar alkotmány és jogtörténet. Budapest, 1918.
 1. 3.      Lallosevits János – Lányi Márton: A magyar magánjog kézikönyve. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1910.
 2. 4.      Koncz Ibolya Katalin: A polgári házasságról szóló törvényjavaslat vitája a Képviselőház előtt In: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica 2013. 55-67.p.
 3. 5.      Gernot Kocher: Zeichen und Symbole des Rechts eine historische Ikonographie. Graz, 1992. (Open Library)

 

7. Egyéb tudnivalók: Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében - felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját. Az oktatói fogadóóra: A/6-os épület 219-es szoba. Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella A/6.épület 222. szoba. Tel: 0646/565-186. e-mail: joghodos@uni-miskolc.h

 

 

Miskolc, 2014. február 10.

 

                                                                                  Dr. Koncz Ibolya Katalin

                                                                                              tárgyfelelős

Vissza