Munkajog I. nappali

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkajog I c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU279N5

Jogász osztatlan szak III. évf. Nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens,

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Prof. emeritus Dr. Prugberger Tamás Dsc. egyetemi tanár

dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

Dr. Tománé dr. Szabó Rita címzetes egyetemi docens

Dr. Tóth Hilda (PhD) egyetemi docens

Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT279N4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 3 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a munkajog, a közszolgálati jog és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok alapvető szabályait. Ezen belül bemutatásra kerül az individuális munkajog, a közalkalmazottakra és a köztisztviselőkre vonatkozó joganyag, valamint az atipikus munkavégzési viszonyok. Elhatárolásra kerül a munkajogviszony más munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

Csütörtök 10-12 XXI. ea.

2016. 09.08

A munkajog rendszere az Európai Uniós szabályozás tükrében

előadó:

Prugberger Tamás

2016. 09. 15.

A munkajog jogágiságának kérdései, elhatárolása más jogágaktól jogterületekről. Munkajog és a polgári jog kapcsolata. A munkajog történeti fejlődése.

előadó:

Prugberger Tamás

Kenderes György

2016. 09. 22.

Az Mt., Kjt., Kttv, Áttv hatálya.

Az individuális munkajog rendszere.

előadó:

Jakab Nóra

 

2016. 09. 29.

Az Mt. általános rendelkezései

előadó:

Kenderes György

2016. 10. 06.

 A munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony és a köztisztviselői és a kormánytisztviselői jogviszony alanyai, munkaviszony létesítésének rendszere

előadó:

Prugberger Tamás

Mélypataki Gábor

2016. 10.13

A munkaszerződés módosítása. Eltérő foglalkoztatás egyéb megállapodások. Jogkövetkezmények alkalmazása

előadó:

Prugberger Tamás

Tománé Szabó Rita

2016. 10.20

Munkaviszony tartalma, jogok és kötelezettségek

előadó

Tóth Hilda

2016. 10.27.

A munkaidő szabályozása a magán és a közszférában

Prugberger Tamás

Rácz Zoltán

2016. 11.03.

Dékáni szünet

 

2016. 11.10.

A pihenőidők, valamint a szabadságok rendszere az Mt-ben

előadó:

Prugberger Tamás

Tóth Hilda

2016. 11.17.

A munka díjazása – A munkabér

előadó:

Tománé Szabó Rita

2016. 11.24.

Előmeneteli és illetményrendszer a közszolgálatban

előadó:

Mélypataki Gábor

2016. 12.01

Európai Munkajog I. – A munkavállalók szabad mozgása

előadó:

Rácz Zoltán

2016. 12.08.

Európai Munkajog II. – Egyes speciális szabályok

 

előadó:

Prugberger Tamás

 

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

  1. Jogszabályok:

- A Munka Törvénykönyvéről szóló, 2012. évi I. tv.

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

- Az államtisztviselői jogviszonyról szóló 2016. évi LII. törvény

- A Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tv.

- A Sztrájkról szóló 1989. évi VII. tv.

- Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv.

  1. Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka és közszolgálati jog, Complex, Budapest 2014
  2. Jakab Nóra - Prugberger Tamás - Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279 pp. ISBN: 978-615-5658-01-3
  3. Prugberger T. - Kenderes Gy. – Mélypataki G.: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító jogi elemzése Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

 

6.         Ajánlott irodalom

 

–        Prugberger Tamás, Kenderes György, Jakab Nóra:Legal questions on the amendment of the labour contract, appointment in labour and public relations in the european and Hungarian legal system, in: EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 7:(1) pp. 81-84. (2009)

–        Maximilian Fuchs – Franz Marhold: Europaisches Arbeitsrecht, Springer, Wien- New York, 2010

–        Gyulavári Tamás (Szerk.) Munkajog, ELTE-Eötvös  Kiadó, 2015

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelvű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 23.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza