Ombudsman intézmények (jogász nappali)

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Ombudsman intézmények; osztatlan jogász (nappali)

Tantárgy neve:

Ombudsman intézmények

Tantárgy Neptun-kódja:

                        AJIMTALT82N-1

Tárgyfelelős intézet:

Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet

Tantárgyelem:

szabadon választható tárgy

Tárgyfelelős:

Dr. Majtényi László DSc. tanszékvezető egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): -

Javasolt félév: -

Előfeltétel: -

Óraszám/hét:

előadás 1 óra / hét

Számonkérés módja:

beszámoló

Kreditpont:

2

Munkarend:

nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja az, hogy a hallgatókkal megismertesse a hazai alkotmányos berendezkedés viszonylag új és fontos elemét az ombudsman intézményét, illetőleg intézményrendszerét. Az igazgatásban dolgozók számára azért fontos ezen intézmény ismerete, mert az ombudsman a hazai viszonyok között alapvetően a közigazgatást ellenőrzi sajátos, alapjogi szempontból. Az intézmény magyarországi meghonosítását - nem elhallgatva a bíráló észrevételeket - az előadók alapvetően sikeresnek tartják. A tantárgy bemutatja az intézmény kialakulásának történetét, nemzetközi elterjedésének okait és eseménytörténetét, a szabályozás, az intézményátvétel generációit. Kitér az "ombudsman-szerű" intézmények bemutatására is. A tantárgy keretében ugyancsak kitérünk az általános és a szakosított ombudsman-intézmények ismertetésére. A hallgatók megismerkednek a magyar szabályozással, annak kritikájával is. Ismertetem a külföldi és a magyarországi ombudsmanok legérdekesebb eseteit.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T4, T5, T6,

képesség: K1, K5, K6, K14,

attitűd: A4, A7, A9, A10,

autonómia és felelősség: F1, F8

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 

1. Bemutatkozás, követelmények ismertetése, az intézmény előtörténete. 

2. A kifejezés jelentésváltozatai az elmúlt ezer évben, a fogalom értelme(i), fogalmi ortodoxia, az intézmény nemzetközi elterjedése, a hatvanas évek végétől napjainkig.

3. Nagy-Britannia, Franciaország, Ausztria, Spanyolország, a harmadik világ, az államszocializmus és az ombudsman. Külföldi ombudsmanok híres esetei.

4. A szabályozás generációi, az Európai Ombudsman, az általános hatáskörű és a szakosított ombudsmanok - alapjogi vagy intézményi biztos? Parlamenti, kormányzati ombudsmanok. Alapvető jogok vs. „jó közigazgatás”. A parlamenti és a közigazgatási biztosok.

5. A közigazgatás viszonya a jogvédő intézményhez. Pártok, ombudsmanok, politika. Az ombudsman-intézmények és a politika. Politizálhat-e az ombudsman? 

6. Társadalmi beágyazottság, szerepfelfogások: a jogvédő, a mediátor, a díszítő-ombudsman. Formális vagy materiális igazságosság? Jogorvoslati fórum, "esetjogi" jogfejlesztő? Az ombudsman és a társadalmi nyilvánosság.

7. Az ombudsman-intézmény magyarországi meghonosítása. Nemzeti tradíció versus(?) modernizáció? Szerves és szervetlen fejlődés, intézményátvétel.

8. Az intézmény létrehozásának magyarországi története.

9. Az ombudsman és az alapjogi bíráskodás. Az ombudsman szerepe és az ügyészi szerep. Az ombudsman és a bíróság. Az ombudsman kapcsolata a civil jogvédő szervezetekkel.

10. A jövő nemzedékek jogainak/érdekeinek ombudsmani képviselete.  Az adatvédelmi biztos, a kisebbségi biztos. Az ombudsman-rendszer átalakulása, NAIH, az Alapvető jogok biztosa és helyettesei.  

11. Az ombudsman eljárása. Általános hatáskörű biztos. Titkok (minősített adat, döntést megalapozó adat, üzleti titok az ombudsman eljárásában).

12. Az országgyűlési biztosok érdekes esetei.

13. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság. Az oktatási jogok biztosa, "ombudsmanok" közhatalmi háttér nélkül, biztosítási, sajtó, bank, kórházi ombudsman.

14. Konzultáció, elővizsga

Félévközi számonkérés módja és értékelése: -

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A beszámoló értékelése háromfokozatú skálán történik. A beszámolót a hallgatók egy – a vizsgaidőszak harmadik hetéig elkészített és a tárgyjegyzőnek benyújtott – írásbeli (esszé) dolgozattal a tematika szerinti témakörök egyikéhez illeszkedően, egy egy évnél nem régebbi ombudsmani állásfoglalás kritikai elemzésével teljesítik. A dolgozat terjedelme: cca. 0,5 ív (20.000 betűhely), word formátumban.

Kötelező irodalom:

Majtényi László: Ombudsman-állampolgári jogok biztosa, KJK, 1992.

Somody Bernadette: Az ombudsman típusú jogvédelem, Eötvös Kiadó, 2010. 156. o.

Ombudsman Handbook, hazai és külföldi folyóiratok szakcikkei

Az ombudsmanok hat éve, Fundamentum, 2001.2. szám

Varga Zs. András: Ombudsmanok Magyarországon, Rejtjel Kiadó, 2004.

 

Ajánlott irodalom:

Ombudsmanok éves jelentései

 

 

 

Vissza