Ombudsman intézmények (MTB + igazgatásszervező levelező)

Követelmények és tantárgyi program

 

Ombudsman intézmények c. tantárgyból

 

 BSC szakok levelező tagozat: AJIMTSV02MTL, AJIMTSV02KSZL

 

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Információs és Médiajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Tanegység jellege: szabadon választható tárgy

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Óraszám/hét: 4 óra/félév ill. 10 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

Tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: A tantárgy célja az, hogy a hallgatókkal megismertesse a hazai alkotmányos berendezkedés viszonylag új és fontos elemét az ombudsman intézményét, illetőleg intézményrendszerét. Az igazgatásban dolgozók számára azért fontos ezen intézmény ismerete, mert az ombudsman a hazai viszonyok között alapvetően a közigazgatást ellenőrzi sajátos, alapjogi szempontból. Az intézmény magyarországi meghonosítását - nem elhallgatva a bíráló észrevételeket - az előadók alapvetően sikeresnek tartják. A tantárgy bemutatja az intézmény kialakulásának történetét, nemzetközi elterjedésének okait és eseménytörténetét, a szabályozás, az intézményátvétel generációit. Kitér az "ombudsman-szerű" intézmények bemutatására is. A tantárgy keretében ugyancsak kitérünk az általános és a szakosított ombudsman-intézmények ismertetésére. A hallgatók megismerkednek a magyar szabályozással, annak kritikájával is. Ismertetem a külföldi és a magyarországi ombudsmanok legérdekesebb eseteit.

 

A tematika: 2016.09.24. So 14.10 - 17.30 >4o A1 14 terem

 

 

Bemutatkozás, követelmények ismertetése. Az intézmény előtörténete. 

 

A kifejezés jelentésváltozatai az elmúlt ezer évben. A fogalom értelme(i), fogalmi ortodoxia.  Az intézmény nemzetközi elterjedése

A hatvanas évek végétől napjainkig. Nagy-Britannia, Franciaország, Ausztria, Spanyolország. A harmadik világ, az államszocializmus és az ombudsman. Külföldi ombudsmanok híres esetei. A szabályozás generációi, Az Európai Ombudsman.

 

Az általános hatáskörű és a szakosított ombudsmanok - alapjogi vagy intézményi biztos? Parlamenti, kormányzati ombudsmanok. Alapvető jogok vs. „jó közigazgatás”. A parlamenti és a közigazgatási biztosok. A közigazgatás viszonya a jogvédő intézményhez.

 

Pártok, ombudsmanok, politika. Az ombudsman-intézmények és a politika. Politizálhat-e az ombudsman? 

 

Társadalmi beágyazottság, szerepfelfogások: a jogvédő, a mediátor, a díszítő-ombudsman. Formális vagy materiális igazságosság? Jogorvoslati fórum, "esetjogi" jogfejlesztő?

Az ombudsman és a társadalmi nyilvánosság.

 

Az ombudsman-intézmény magyarországi meghonosítása. Nemzeti tradíció versus(?) modernizáció? Szerves és szervetlen fejlődés, intézményátvétel. Az intézmény létrehozásának magyarországi története.

 

 

Az ombudsman és az alapjogi bíráskodás. Az ombudsman szerepe és az ügyészi szerep. Az ombudsman és a bíróság. Az ombudsman kapcsolata a civil jogvédő szervezetekkel.

 

A jövő nemzedékek jogainak/érdekeinek ombudsmani képviselete.  Az adatvédelmi biztos, a kisebbségi biztos. Az ombudsman-rendszer átalakulása, NAIH, az Alapvető jogok biztosa és helyettesei.  

 

Az ombudsman eljárása. Általános hatáskörű biztos. Titkok (minősített adat, döntést megalapozó adat, üzleti titok az ombudsman eljárásában).

 

Az országgyűlési biztosok érdekes esetei. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság. Az oktatási jogok biztosa, "ombudsmanok" közhatalmi háttér nélkül, biztosítási, sajtó, bank, kórházi ombudsman.

 

Konzultáció, elővizsga

 

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények): A beszámolót a hallgatók egy – a vizsgaidőszak harmadik hetéig elkészített és a tárgyjegyzőnek benyújtott – írásbeli (esszé) dolgozattal teljesítik. A dolgozat terjedelme: cca. 0,5 ív (20.000 betűhely).

 

Tananyag részletezése:

Majtényi László: Ombudsman-állampolgári jogok biztosa, KJK, 1992.

Somody Bernadette: Az ombudsman típusú jogvédelem, Eötvös Kiadó, 2010. 156. o.

Ombudsman Handbook, hazai és külföldi folyóiratok szakcikkei

Ombudsmanok éves jelentései

Az ombudsmanok hat éve, Fundamentum, 2001.2. szám

Varga Zs. András: Ombudsmanok Magyarországon, Rejtjel Kiadó, 2004.

 

Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: az előadásokon elhangzottak és az írott tananyag alapján a házi dolgozat elkészítése

 

Az oktatás nyelve: magyar

 

Vissza