Ombudsman intézmények (MTB + igazgatásszervező levelező)

Követelmények és tantárgyi program

Ombudsman intézmények c. tantárgyból

 AJIMTSV02MTL

Bsc szakok levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék:

Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Információs és Médiajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Tanegység jellege: szabadon választható tárgy

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Óraszám/hét: 4 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

Tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: A tantárgy célja az, hogy a hallgatókkal megismertesse a hazai alkotmányos berendezkedés viszonylag új és fontos elemét az ombudsman intézményét, illetőleg intézményrendszerét. Az igazgatásban dolgozók számára azért fontos ezen intézmény ismerete, mert az ombudsman a hazai viszonyok között alapvetően a közigazgatást ellenőrzi sajátos, alapjogi szempontból. Az intézmény magyarországi meghonosítását - nem elhallgatva a bíráló észrevételeket - az előadók alapvetően sikeresnek tartják. A tantárgy bemutatja az intézmény kialakulásának történetét, nemzetközi elterjedésének okait és eseménytörténetét, a szabályozás, az intézményátvétel generációit. Kitér az "ombudsman-szerű" intézmények bemutatására is. A tantárgy keretében ugyancsak kitérünk az általános és a szakosított ombudsman-intézmények ismertetésére. A hallgatók megismerkednek a magyar szabályozással, annak kritikájával is. Ismertetem a külföldi és a magyarországi ombudsmanok legérdekesebb eseteit.

 

Az előadás időpontja és helye: 2017.12.08. napján 16:00 – 19:30 között a XXXII előadóban

 

A tematika:

 

 

- Bemutatkozás, követelmények ismertetése. Az intézmény előtörténete. 

 

- A kifejezés jelentésváltozatai az elmúlt ezer évben. A fogalom értelme(i), fogalmi ortodoxia.  Az intézmény nemzetközi elterjedése

 

 - A hatvanas évek végétől napjainkig. Nagy-Britannia, Franciaország, Ausztria, Spanyolország. A harmadik világ, az államszocializmus és az ombudsman. Külföldi ombudsmanok híres esetei. A szabályozás generációi, Az Európai Ombudsman.

 

- Az általános hatáskörű és a szakosított ombudsmanok - alapjogi vagy intézményi biztos? Parlamenti, kormányzati ombudsmanok. Alapvető jogok vs. „jó közigazgatás”. A parlamenti és a közigazgatási biztosok. A közigazgatás viszonya a jogvédő intézményhez.

 

- Pártok, ombudsmanok, politika. Az ombudsman-intézmények és a politika. Politizálhat-e az ombudsman? 

 

- Társadalmi beágyazottság, szerepfelfogások: a jogvédő, a mediátor, a díszítő-ombudsman. Formális vagy materiális igazságosság? Jogorvoslati fórum, "esetjogi" jogfejlesztő?

- Az ombudsman és a társadalmi nyilvánosság.

 

- Az ombudsman-intézmény magyarországi meghonosítása. Nemzeti tradíció versus(?) modernizáció? Szerves és szervetlen fejlődés, intézményátvétel. Az intézmény létrehozásának magyarországi története.

 

- Az ombudsman és az alapjogi bíráskodás. Az ombudsman szerepe és az ügyészi szerep. Az ombudsman és a bíróság. Az ombudsman kapcsolata a civil jogvédő szervezetekkel.

 

- A jövő nemzedékek jogainak/érdekeinek ombudsmani képviselete.  Az adatvédelmi biztos, a kisebbségi biztos. Az ombudsman-rendszer átalakulása, NAIH, az Alapvető jogok biztosa és helyettesei.  

 

- Az ombudsman eljárása. Általános hatáskörű biztos. Titkok (minősített adat, döntést megalapozó adat, üzleti titok az ombudsman eljárásában).

 

- Az országgyűlési biztosok érdekes esetei. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság. Az oktatási jogok biztosa, "ombudsmanok" közhatalmi háttér nélkül, biztosítási, sajtó, bank, kórházi ombudsman.

 

- Konzultáció, elővizsga

 

A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadás látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények): A beszámoló értékelése háromfokozatú skálán történik. A beszámolót a hallgatók egy – a vizsgaidőszak harmadik hetéig elkészített és a tárgyjegyzőnek benyújtott – írásbeli (esszé) dolgozattal a tematika szerinti témakörök egyikéhez illeszkedően, egy egy évnél nem régebbi ombudsmani állásfoglalás kritikai elemzésével teljesítik. A dolgozat terjedelme: cca. 0,5 ív (20.000 betűhely).

 

Tananyag részletezése:

Majtényi László: Ombudsman-állampolgári jogok biztosa, KJK, 1992.

Somody Bernadette: Az ombudsman típusú jogvédelem, Eötvös Kiadó, 2010. 156. o.

Ombudsman Handbook, hazai és külföldi folyóiratok szakcikkei

Ombudsmanok éves jelentései

Az ombudsmanok hat éve, Fundamentum, 2001.2. szám

Varga Zs. András: Ombudsmanok Magyarországon, Rejtjel Kiadó, 2004.

 

Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: az előadásokon elhangzottak és az írott tananyag alapján a házi dolgozat elkészítése

 

Az oktatás nyelve: magyar

 

Vissza