Önkormányzati modellek

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Önkormányzati modellek c. tantárgyból

tárgykód: AJALK512ML2

közigazgatási mester szak levelező tagozat

2013/2014. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár, Dr. Panyi Béla óraadó

Előtanulmányi kötelezettség: Jogalkotástan 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 12/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 5 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az Önkormányzati modellek tantárgy keretében a hallgatók képet kapnak az önkormányzatiság fogalmáról és a helyi autonómiát megtestesítő önkormányzatok legfontosabb ismérveiről. A stúdium keretében bemutatásra kerülnek a helyi önkormányzatok három alapvető modelljének – az északi, a latin és a vegyes modell kialakulási körülményei, majd az egyes önkormányzati modellek jellegzetességei, különös tekintettel az önkormányzatok feladatára, hatáskörére valamint szervezeti és működési kérdéseire. Felvázolásra kerülnek a különböző modellek közötti hasonlóságok, illetve eltérések. Az oktatás az egyes európai önkormányzati rendszerek tekintetében kiterjed az önkormányzati- és a központi állami szervek közötti kapcsolatok jellemző megoldásaira, sajátosságaira is. Ezt követően kerül sor a hazai önkormányzati modell elhelyezésére az önkormányzati modellek rendszerében, kiemelve a magyar önkormányzati rendszer kialakulásának társadalmi-politikai körülményeit, továbbá bemutatva a területi és helyi önkormányzatok hazai jogi szabályozásából fakadó jellegzetességeket.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Az önkormányzatiság fogalma, az önkormányzás alanya. A centralizáció, a decentralizáció és a dekoncentráció. Az önkormányzatok általános jellemzői. Az önkormányzati modellek kialakulása.

A területi igazgatás szintjei. Az önkormányzati modellek közös jellemzői. Az egyes önkormányzati modellek jellegzetességei. A területi hatalommegosztás alkotmányos szabályozása az Európai Unió tagországaiban. A szövetségi államok területi hatalommegosztása. A regionalizált államok területi közigazgatása. Az unitárius államok önkormányzatainak alkotmányos helyzete.

 

 1. A hazai önkormányzatok helye az önkormányzati modellben. A magyar önkormányzati rendszer kialakulása, jellegzetességei. Az önkormányzatok önállóságának alkotmányos garanciái.

Az önkormányzatok feladat- és hatáskörei. A közszolgáltatások biztosítása.

 

 1. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök rendszere. A helyi közügyek. A kötelező és fakultatív feladatok. Az önkormányzati hatósági ügyek. Az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási feladat- és hatáskörök. A feladat- és hatáskörök címzettjei. A hatáskör-átruházás kérdése.

Az önkormányzatok szervezete. A települési önkormányzatok, a főváros és a megyei önkormányzatok szervezete. Az önkormányzatok együttműködése.

Az önkormányzati közigazgatás és a központi állami szervek viszonya.

Az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése.

 

3. A félév elfogadásának feltételei

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás. A vizsga írásban, illetve szóban történik.

 

4.    Számonkérés követelményei

Kollokvium, az értékelés öt fokozatú. A számonkérés az írott tananyag ismeretén kívül kiterjed az előadáson elhangzottakra.

 

Vizsgakérdések Önkormányzati modellekből

 1. Az önkormányzás mint szervezési elv. Területi és szakmai önkormányzatok.
 2. A helyi önkormányzás alanya és megvalósulási formái.
 3. Az államszervek közötti hatalommegosztás formái. A feladat, terület és a központi – helyi szervek közötti hatalommegosztás.
 4. Az európai államok csoportjai a hatalom területi megosztása alapján. Az unitárius államok fogalma, típusai. A föderatív államok. A szubszidiaritás elve. Az önkormányzatok általános jellemzői.
 5. A területi igazgatás szintjei. Az önkormányzati alapszint, alsó középszint, felső középszint.
 6. Az önkormányzati modellek közös jellemzői. Az EU tagországok csoportjai a területi hatalommegosztás alkotmányos szabályozása alapján.
 7. A szövetségi államok területi hatalommegosztása.
 8. A regionalizált államok területi közigazgatása.
 9. Az unitárius államok önkormányzatainak alkotmányos helyzete. 
 10. Az önkormányzati rendszer előzménye: a tanácsrendszer.  Az önkormányzati rendszer kialakításának fő célja. Az önkormányzatokra vonatkozó főbb jogforrások.
 11. Az önkormányzati jogok általában. Az alkotmányos szabályozás.
 12. Az önkormányzati alapjogok I.: A helyi önállóság rögzítése. Az önkormányzati jogok bírói védelme. Kizárólagos törvényességi felülvizsgálat. A kötelező és önként vállalt feladatok garanciái.
 13. Az önkormányzati alapjogok II.: Önálló szervezet és működés kialakítása. Gazdasági autonómia.  A helyi adók megállapítása. Társulási és együttműködési szabadság.
 14. Az önkormányzati alapjogok III.: Kezdeményezési jog. Szimbólumokkal kapcsolatos alapjogok. Az alapjogok egyenlősége. Rendeletalkotási jog.
 15. Az önkormányzatok szervezetére vonatkozó alkotmányos szabályok. A települési önkormányzatok szervei az Ötv. alapján.
 16. A fővárosi és kerületi önkormányzatok szervei. A megyei önkormányzat szervezete.
 17. Az önkormányzatok közötti együttműködés formái. A társulásokra vonatkozó szabályok, társulási formák.
 18. Az önkormányzati feladatokkal kapcsolatos alapfogalmak: feladatkör, hatáskör, hatósági jogkör. Közigazgatás, államigazgatás, önkormányzati igazgatás. Helyi közügyek, önkormányzati hatósági ügyek, államigazgatási ügyek.
 19. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata I.: Az Országgyűlés. A Köztársasági Elnök. A Kormány. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter. A miniszterek.
 20. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata II.: A kormányhivatal. Az Állami Számvevőszék. Az Alkotmánybíróság. A Kúria.

 

5.    Kötelező tananyag

Józsa Zoltán: Önkormányzati szervezet, funkció, modernizáció Dialog Campus Kiadó, 2006.

Verebélyi Imre (szerk.): Az önkormányzati rendszer magyarázata. KJK., Budapest, 1999.

Andrew Arden - Jonathan Manning - Scott Collins: Local government constitutional and administrative law. Sweet and Maxwell:, London, 1999.

 

6.    Ajánlott irodalom

Horváth M. Tamás: A helyi közszolgáltatások szervezése Bp.– Pécs, Dialóg Campus, 2002.

Pálné Kovács Ilona: Helyi önkormányzatok Magyarországon, 17 év mérlege. Közigazgatási Szemle, 2007. évi 2. szám.

Local Government in Europe. Trends and Development. (ed: R. Batley - G. Stoker) Macmillen, London, 1991.

 

Egyéb tudnivalók:

A kötelező jogszabályok:          

 • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

 

Felmentési kérelmek elbírálása: Önkormányzati modellekből csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult Önkormányzati modelleket, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 %-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6. 211-es szobában történik. Ügyintéző: Szigeti Erika.

 

Miskolc, 2014. január 10.

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza