Öröklési jogi praktikum

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Öröklési jogi praktikum c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJTALT09L

Jogász osztatlan szak levelezős és diplomás levelezős tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/ félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgyi előadáson a hallgatók konkrét – jogesetgyűjteményekben közzétett – tényállások és bírói döntések alapján ismerkedhetnek meg az öröklési jogban gyakran előforduló problémákkal. A tantárgy gyakorlatorientált.

A témakörök az érdeklődésre leginkább számot tartó jogesetek függvényében alakulnak. Elsősorban az ági öröklés, írásbeli magánvégrendeletek érvénytelensége, a kötelesrész, valamint a hagyatéki eljárás érdekesebb kérdései közül kerülnek ki a feldolgozandó témák.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2017. X. 27. (péntek) 12.20-14-ig – A/1. 320.– Dr. Leszkoven László

 - Az öröklés mint jogutódlás. Az öröklés formái.

- Kiesés az öröklésből.

- A törvényes öröklés alapvető szabályai. Leszármazók öröklése.

- A házastárs öröklési jogi helyzete.

- Az ági öröklés.

- Öröklés leszármazók és házastárs hiányában.

- A végintézkedés általános szabályai.

- A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága. Helyettes öröklés és növendékjog.

- A kötelesrész. I.

- A kötelesrész II. Megfosztás a kötelesrésztől: a kitagadás.

- Az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás.

 - A hagyaték megnyílta, az örökösök jogállása.

- Felelősség az örökhagyó tartozásaiért.

-A hagyatéki eljárás alapvető kérdései.

- A hagyatékátadás teljes és ideiglenes hatállyal.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. A mulasztás az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A számonkérés egy a félévi anyaghoz kapcsolódó témában jogeset megoldásával történik. A kidolgozandó jogeset az előadó által kerül kijelölésre az előadáson. A megoldásokat nyomtatott formában kell eljuttatni a tanszékre, ill. az előadó részére). A benyújtás a vizsgaidőszak első hetének utolsó napjáig lehetséges. A minősítés háromfokozatú (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg). (60%-tól megf., 80%-tól kiválóan megfelelt).

A diplomás levelezős hallgatóknak sikeres beszámoló esetében ezen tárgy a Polgári jog II. tárgynál beszámításra kerül.

 

5.    Kötelező tananyag

- Előadások anyaga

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

- Bírósági Határozatok (BH), Ítélőtáblai Határozatok (ÍH), Bírósági Döntések Tára (BDT). A jogesetek jelentős része fellelhető elektronikus döntvénytárakban is.

 

6.    Ajánlott irodalom

- Bacsó-Pallósi-Sőthné-Szolcsánszky: A öröklési jog kézikönyve  (KJK, Budapest, 1984.)

- Sőth Lászlóné: A végintézkedések (HVG-ORAC, Budapest, 2001)

- Vékás Lajos: Öröklési jog Eötvös Kiadó Bp. 2002. vagy későbbi kiadása

- Tóthné Révész Anna: Dologi jogi és Öröklési jogi példatár (Novotni Kiadó, Miskolc 2002)

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2017. augusztus 28.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                                         Dr. Leszkoven László

                                                                                                          egyetemi docens

Vissza