Öröklési jogi praktikum

A tantárgy a 2018/2019. tanév 2. félévében nem indult. 

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

Öröklési jogi praktikum;

Jogász osztatlan képzés; levelező

2018/19/1. félév

Tantárgy neve:

Öröklési jogi praktikum

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPJTALT09L

Tárgyfelelős intézet:

Civilisztikai Tudományok Intézete

Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

szabadon választható

 

Tárgyfelelős:

Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Javasolt félév:

őszi

Előfeltétel: -

 

Óraszám/hét:

2 óra/hét

Számonkérés módja:

beszámoló

Kreditpont:

2

Munkarend:

levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgyi előadáson a hallgatók konkrét – jogesetgyűjteményekben közzétett – tényállások és bírói döntések alapján ismerkedhetnek meg az öröklési jogban gyakran előforduló problémákkal. A tantárgy gyakorlatorientált.

A témakörök az érdeklődésre leginkább számot tartó jogesetek függvényében alakulnak. Elsősorban az ági öröklés, írásbeli magánvégrendeletek érvénytelensége, a kötelesrész, valamint a hagyatéki eljárás érdekesebb kérdései közül kerülnek ki a feldolgozandó témák.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T2, T3, T5, T6, T11, T12, T13, T15

képesség: K2, K4, K5, K7, K8, K10, K15, K19, K20, K23, K24, K25, K28, K30, K31

attitűd: A2,A3, A5, A7, A13, A15, A17, A18, A20

autonómia és felelősség: F3, F4, F5

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

            2018. X. 19. (péntek) 17.50-19.20-ig – A/1. 308.

 

 1. Az öröklés, mint jogutódlás. Az öröklés formái.
 2. Kiesés az öröklésből.
 3. A törvényes öröklés alapvető szabályai. Leszármazók öröklése.
 4. A házastárs öröklési jogi helyzete.
 5. Az ági öröklés.
 6. Öröklés leszármazók és házastárs hiányában.
 7. A végintézkedés általános szabályai.
 8. A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága. Helyettes öröklés és növendékjog.
 9. A kötelesrész. I., A kötelesrész II. Megfosztás a kötelesrésztől: a kitagadás.
 10. Az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás.
 11. A hagyaték megnyílta, az örökösök jogállása.
 12. Felelősség az örökhagyó tartozásaiért.
 13. -A hagyatéki eljárás alapvető kérdései.
 14. A hagyatékátadás teljes és ideiglenes hatállyal.

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

A választott tárgy szemináriumán a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli jogesetmegodás. A zárthelyi dolgozatok értékelés 3 fokozatú rendszerben történik az alábbiak szerint:

0-60% nem megfelelt

61-80% megfelelt

81-100% kiválóan megfelelt.

Diplomás levelező képzés esetén a tárgy sikeres teljesítése beszámításra kerül a Polgári Jog II. tantárgyba.

Kötelező irodalom:

 1. Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka – Sápi Edit: Öröklési jog (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017. második, átdolgozott kiadás)
 2. Attila Menyhárd -Emőd Veress (edt.): New Civil Codes in Hungary and Romania, Springer International Publishing AG, 2017.

Ajánlott irodalom:

 1. Petrik Ferenc (szerk.):Az új Ptk. Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás
 2. Juhász Ágnes (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv öröklési jogi szabályai. POT XXI. Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója, tanulmánykötet. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2016.
 3. Tóthné Révész Anna: Dologi jogi és Öröklési jogi példatár (Novotni Kiadó, Miskolc 2002)
 4. Smuk Péter (szerk.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 305-316.
 5. Orosz Árpád: Változások az öröklési jogban. Jogtudományi Közlöny 2013/6. 24-26.

 

 

Vissza