Összehasonlító alkotmányjog

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Összehasonlító alkotmányjog c. tantárgyból

tárgykód: AJALK513ML2

közigazgatási mester szak levelező tagozat

2013/2014. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Bragyova András egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Pap Gábor egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az Összehasonlító alkotmányjog bemutatja az egyes országok jogi- politikai berendezkedését, valamint az európai és az angolszász alkotmányfejlődés modell értékű megoldásait. Az államberendezkedés kialakításának, felépítésének különböző módjainak, fejlődésének útjainak és az elemzett modelleknek megfelelő államok áttekintése alapján feltárja a párhuzamokat és különbségeket, majd azokat egybeveti a magyar viszonyokkal. Vizsgálja az alaptörvényeket, valamint az alapvető jogok helyzetét, továbbá az alkotmánybíróságok döntéseire vonatkozó összehasonlító elemzéseket végez.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Az összehasonlító alkotmányjog alapkérdései és fejlődése (TK Első rész 1.3. fejezet)

Az egyes jogcsaládok, jogrendszerek (TK Első rész 1.4. fejezet)

A kormányformák és kormányzati rendszerek (TK Második rész 1. fejezet)

 

 1. Az igazságszolgáltató hatalom és alapelveinek összehasonlítása I. (TK Második rész 2. fejezet)

 

 1. Az alkotmánybíráskodás modelljei (TK Második rész 3. fejezet)

 

3. A félév elfogadásának feltételei

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás. A vizsga szóban történik. Az értékelés öt fokozatú.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Kollokvium. A számonkérés az írott tananyag ismeretén kívül kiterjed az előadáson elhangzottakra.

Összehasonlító alkotmányjog tételek

 1. Az összehasonlító alkotmányjog kialakulása, fogalma és jelentősége.
 2. A többszintű alkotmányosság és a nemzeti alkotmányok.
 3. Az alkotmányos közös értékek és azok kritikája.
 4. A római-germán jogcsalád.
 5. A common law jogcsalád.
 6. Afrika és Ázsia főbb jogrendszerei.
 7. A szuverenitás.
 8. A hatalommegosztás.
 9. Az alkotmányos monarchia.
 10. A prezidenciális köztársaság.
 11. A parlamentáris kormányforma.
 12. A félprezidenciális köztársaság.
 13. A parlament: kétkamarás parlamentek. A parlamentekhez kapcsolódó szervek.
 14. A frakciók; parlamentek megbízatási ideje és a feloszlatás joga.
 15. Az államfői klasszikus jogkörök. A monarcha; a régens.
 16. A köztársasági elnök. Az állambíróság.
 17. Kabinet, kormány, minisztertanács. A kormány megalakulása.
 18. A bizalmi kérdés. Egyéb központi szervek.
 19. Az igazságszolgáltatás és a bírói hatalom függetlensége.
 20. Az igazságszolgáltatás központi igazgatása. A magyar bíróságok igazgatása.
 21. Az igazságszolgáltatás finanszírozása. Az ügyelosztási automatizmus.
 22. A bírák jogállása, a bírák személyes függetlensége.
 23. A Legfelsőbb Bíróságok hatalmi pozíciója.
 24. A tisztességes eljárás.
 25. Az alkotmánybíráskodás kialakulása és tartalma.
 26. Az alkotmánybíráskodás decentralizált modellje.
 27. Az alkotmánybíráskodás centralizált modellje.
 28. Az alkotmánybíráskodás vegyes modellje. A kvázi alkotmánybíráskodás.
 29. Az alkotmánybírák jogállása.
 30. Az alkotmánybíráskodás funkciói.
 31. Az előzetes és az utólagos normakontroll.
 32. A konkrét normakontroll. A népszavazás, a hatásköri és a választási bíráskodás.
 33. Az alkotmányjogi panasz.

 

5.    Kötelező tananyag

Tóth Judit – Legény Krisztián: Összehasonlító alkotmányjog. Complex Kiadó Bp., 2006.

Giovanni Sartori: Összehasonlító alkotmánymérnökség. Akadémia Kiadó, Bp., 2003.

Tom Ginsburg - Rosalind Dixon: Comparative Constitutional Law. (Google e-köny) Edward Elwar Publishing, 2011.

 

6.    Ajánlott irodalom

René David: A jelenkor nagy jogrendszerei. Összehasonlító jog. KJK, Bp., 1977.

Trócsányi László – Badó Attila: Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. Complex Kiadó, Bp., 2005.

Legal development of Comparative Law: selected essays for the 12th International Congress of Comparative Law. (ed: Zoltán Pétery - Vanda Lamm) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

 

Felmentési kérelmek elbírálása: Összehasonlító alkotmányjogból csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult Összehasonlító alkotmányjogot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 %-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6. 211-es szobában történik. Ügyintéző: Szigeti Erika.

 

Miskolc, 2014. január 10.

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza