2018/2019/1. félévi (őszi) záróvizsga időpontok

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

A 2018/2019-es tanév őszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt kell vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld!

Az esetleges változásokról a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt küldünk értesítést.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban a 2018. október 1-től 5-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:   

Nappali tagozat

Október 24-25.                         Polgári jog

November 12-13.                     Büntetőjog

December 3-4.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 19.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 19.                          Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Október 25-26.                         Polgári jog

November 14-15.                     Büntetőjog

December 5-6.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 20.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 20.                          Európai és nemzetközi jog

Pót záróvizsga kérelmek leadási határideje december 20.!!!!

PÓTNAP:

2019. január 3.                  Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog, Jog- és állambölcselet/Európai és

nemzetközi jog

************************************************************************************

ALAPSZAKOS ÉS MESTER KÉPZÉSES HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 
8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Igazgatásszervező alapszak, Közigazgatás-szervező alapszak, valamint Közigazgatási mesterképzés:

Nappali/Levelező tagozat:November 12.

Pótnap: november 26.

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali tagozat: November 19.

Levelező tagozat:November 20.

Pótnap: november 26.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat: November 21.

Levelező tagozat: November 22.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat:November 26.

Levelező tagozat: November 27.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4. 

****************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Nappali/Levelező tagozat: November 23. írásbeli gyakorlati

November 30. szóbeli

Pótnap (gyakorlati/szóbeli): December 10.

************************************************************************************

Amennyiben a Neptunban nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címen szíveskedjék jelezni.

Miskolc, 2018. augusztus 1.

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

PÓTFELVÉTELI a MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Karán 2018/19. tanév

PÓTFELVÉTELI

 a MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Karán

a 2018/19. tanév

 

PÓTFELVÉTELI HATÁIDŐ MEGHOSSZABBÍTVA 2018. AUGUSZTUS 7-IG!

 

Képzések

Félév

Tagozat

Önköltség/félév

OSZTATLAN (O)

Jogász szak (Ma)

10

nappali

225.000 Ft

10

levelező

225.000 Ft

MESTER (M)

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mester szak (Ma)

4

4

nappali

levelező

225.000 Ft

225.000 Ft

Kriminológia mester szak (Ma)

4

4

nappali

levelező

225.000 Ft

225.000 Ft

Európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelvű) (Ma)

2

2

nappali 

levelező

290.000 Ft

290.000 Ft

ALAP (A)

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (Ba)

6

6

nappali

levelező

170.000 Ft

150.000 Ft

Igazságügyi igazgatási alapszak (Ba)

6

nappali

170.000 Ft

6

levelező

150.000 Ft

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (F)

Jogi felsőoktatásiszakképzés

4

nappali

150.000 Ft

4

levelező

120.000 Ft

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZÉLES VÁLASZTÉKA

2 -től

levelező

160.000 Ft-tól

 

A pótfelvételi eljárás során csak azoknak a jelentkezése fogadható el, akik a 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban nem jelentkeztek vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt. 

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet a www.felvi.hu honlapon elérhető elektronikus felvételi rendszerben 2018. augusztus 7. napig.

A  pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe, csak egy képzésre lehet jelentkezni és kizárólag  önköltséges (tandíjas) finanszírozási formában.

pótfelvételi döntések közzététele: 2018. augusztus 24. napján várható.

A kar által indított munkaügyi és társadalombiztosítási mester szakra és a kriminológia mester szakra jelentkezők esetében az előzetes kreditbeszámításhoz szükséges iratokat 2018. augusztus 6-ig kell megküldeni a jogbea@uni-miskolc.hu címre (kivéve, akik az ME ÁJK-n végeztek).

Felvételivel kapcsolatos felvilágosítás:

Gulyás Ibolya jognovak@uni-miskolc.hu, 46/565-170

Juhász Edit  jogdhiv@uni-miskolc.hu, 46/565-171

Képzéseinkről, a felvételi elbeszélgetésekről, ösztöndíj lehetőségekről bővebben a honlapunkon tájékozódhat: http://jogikar.uni-miskolc.hu/

A felsőoktatási felvételi eljárásról, pontszámítási módszerekről, a felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumokról bővebbet itt olvashatnak: http://www.felvi.hu/felveteli.

Szeretettel várjuk a Miskolci Jogi Kar képzéseire!

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEK

A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI 

ÁLLÁSHELYEKRE 

 

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 

2018. augusztus 24. 

14 óra 00 perc

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

Ki pályázhat?

cselekvőképes

 magyar állampolgár

aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezik, és

 hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn 

FIGYELEM! A kizárólag büntetlen előéletet igazoló, „sima” bizonyítvány nem fogadható el!

Ki nevezhető ki fogalmazónak?

aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és

akinek pályázatát a kinevező a személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja

FIGYELEM! Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki:

 a pályázati feltételeknek megfelel és

a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet

  a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét

amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét

 az önéletrajzát

 jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát

ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást

 a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot

 

FIGYELEM! Személyesen vagy postai útonlegkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható:

 a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata

  a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

  a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjában rendelkezésre álljon.

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a mia.birosag.hu honlapról!

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlatot, vagy egyéb, legalább 6 hetes szakmai gyakorlatot a bíróságon töltötte

  a bíróságon, illetve egyéb területen teljesített szakmai gyakorlat esetében a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt igazolást

  a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről

  a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel

  a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról

  az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést igazoló okirat másolatát

  a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát

  a jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

 Hová kell benyújtani a pályázatot? 

  az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.)

személyesen vagy postai úton

  igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatásával

  1 példányban

FIGYELEM! A pályázatnak legkésőbb 2018. augusztus 24-én 14 óra 00 percig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

  

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Fontos időpontok

 

  2018. szeptember 6. írásbeli versenyvizsga

  2018. szeptember 19. szóbeli versenyvizsga

  2018. október 24. a pályázatok elbírálásának határideje

  2018. november 5. állások betöltése

 

Meghirdetett álláshelyek

 

Bíróság

Álláshelyek száma

Fővárosi Törvényszék

 törvényszék

10

 

Balassagyarmati Törvényszék

Salgótarjáni Járásbíróság

1

 

Budapest Környéki Törvényszék

Ceglédi Járásbíróság

1

 

Szentendrei Járásbíróság

1

 

Váci Járásbíróság

1

 

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1

 

Győri Törvényszék

Győri Járásbíróság

2

 

Gyulai Törvényszék

Békéscsabai Járásbíróság

1

 

Gyulai Járásbíróság

1

 

Kaposvári Törvényszék

Marcali Járásbíróság

1

 

Kecskeméti Törvényszék

 

törvényszék

3

 

Kiskunfélegyházi Járásbíróság

1

 

Nyíregyházi Törvényszék

törvényszék

1

 

Pécsi Törvényszék

Pécsi Járásbíróság

1

 

Siklósi Járásbíróság

1

 

Szekszárdi Törvényszék

Szekszárdi Járásbíróság

2

 

Székesfehérvári Törvényszék

 

Sárbogárdi Járásbíróság

1

 

Székesfehérvári Járásbíróság

1

 

Szolnoki Törvényszék

Szolnoki Járásbíróság

1

 

Szombathelyi Törvényszék

Szombathelyi Járásbíróság

1

 

Veszprémi Törvényszék

Veszprémi Járásbíróság

1

 

Zalaegerszegi Törvényszék

Nagykanizsai Járásbíróság

1

 

Zalaegerszegi Járásbíróság

1

 

Összesen 

36

 

Illetmény 

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

 

További információk 

http://mia.birosag.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ az Európai és nemzetközi jog angol nyelven mesterképzési szakra pótfelvételizőknek

TÁJÉKOZTATÓ

 az Európai és nemzetközi jog angol nyelven mesterképzési szakra pótfelvételizőknek

Felvételi elbeszélgetés időpontja, helye: 2018. augusztus 14. 10 óra, Állam- Jogtudományi Kar Dékáni Tanácsterem (A/6. épület fszt. 30. terem) vagy A/6.ép. I. em. 117.  

A jelentkezés feltétele: okleveles jogász végzettség, legalább B2 complex középfokú nyelvvizsga megléte angol nyelvből.

Motivációs  elbeszélgetés témakörei:

- motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről, motiváció, szakmai tájékozottság és ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció (max. 90 pont)

Eredeti iratok bemutatásaa felvételi elbeszélgetésen: személyi igazolványát, eredeti oklevelek, leckekönyv, bizonyítványok és egyéb igazoló dokumentumok


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alap vagy mester képzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2018. augusztus 6-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerésc. fejezetben.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségbenrészesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

  

Pontszámítás:


Felvételi pontok:
 - motivációs beszélgetés: max. 90 pont
Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 2 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - 2. nyelvvizsga: 5 pont
 - angol nyelvű nemzetközi versenyen való részvétel: 5 pont


Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú jogász oklevél, nyelvvizsgát igazoló dokumentum
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

A felvételi eljárásban az Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába a jogdhiv@uni-miskolc.hu címre  2018. augusztus 6-ig kérjük megküldeni a szak bemeneti követelményét tanúsító jogász oklevél és nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, ill. a többletpontokat igazoló okirat másolatát.

Felvételi vizsgatárgyak

motivációs beszélgetés

 

Miskolc, 2018. augusztus

Üdvözlettel:

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

 Felvételi Bizottság 

PÓTFELVÉTELI JELENTKEZÉS PHD KÉPZÉSRE A 2018/2019. TANÉVRE

A Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola pótfelvételi eljárást hirdet nappali (államilag támogatott) és levelező (önköltséges) tagozatos PhD képzésre.

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. augusztus 17. 

Részletes információk és a szükséges nyomtatványok a http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/ oldalon érhetőek el.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2018/19 Kari rangsor

Rangsor száma

Neptun-kód

A bírálat során kapott
pontszám

1

NC24SP

130

2

LZ8DY5

113

3

Q0NTU4

111

4

QF0LWO

106

5

EG74U1

103

6

SAHPN0

101

7

O72BIQ

90

8

C1CRKE

88

9

ANK8VJ

87

Összes találat: 210
Vissza