IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

Az Igazságügyi Minisztérium 2016-ban indított jogászképzés színvonalát emelő, a jogászhallgatók ösztöndíj alapú támogatását célzó programja a 2017/18-es tanév I. félévében is meghirdetésre kerül a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

I. Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíja a nappali tagozatos államilag finanszírozott és önköltséges jogászhallgatók számára egyaránt meghirdetésre kerül. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az évfolyamok legkiválóbb hallgatói kaphatják meg a félévente elnyerhető juttatást az első évfolyam első félévétől kezdve, 5 hónapon keresztül havi 50.000 Ft összegű ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj odaítélésének alapfeltétele az 2016/17-os tanév II. félévében a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindex elérése. A tanulmányi eredmény mellett további kiválósági szempontok: nyelvvizsgák, tudományos diákköri tevékenység, perbeszédverseny, egyéb versenyek, demonstrátori tevékenység, szakkollégiumi tagság, jogi klinikai programban, jogi szakfordító képzésben, ill. kari vagy egyetemi újság szerkesztésében részvétel, tudományos publikáció. Nem pályázhat az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra az a hallgató, aki a 2017/2018-as tanévben Új Nemzeti Kiválósági Program keretében ösztöndíjban részesül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk a kari honlapon érhetőek el. Pályázni elektronikus formában az UNISYS rendszeren keresztül lehet. (http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/)

II. Az IM tanulmányi jogászösztöndíjában azon önköltséges nappali tagozatos jogászhallgatók részesülhetnek, akik a 3,51-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet elérték és nem kaptak IM Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjat. Erre a támogatási formára nem kell külön pályázatot benyújtani, azt a hallgatók a 2016/17. tanév II. félévében elért tanulmányi eredményük alapján automatikusan megkapják. Az ösztöndíjak mértéke igazodik az állami finanszírozásban részesülő hallgatók esetében használt „sávos” tanulmányi ösztöndíjrendszerhez. A hallgatói rangsort a kreditindex alapján a Kar állítja fel.

Részletes pályázati felhívás és értékelési szempontrendszer.

Prof. Dr. Dr.h.c. Horváth Tibor emlékkonferencia

Prof. Dr. Dr.h.c. Horváth Tibor emlékkonferencia

Horváth Tibor, a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának egyik alapítója, első egyetemi tanára, egykori dékánja emlékére rendezett konferenciát 2015. június 10-én a Bűnügyi Tudományok Intézete és az MTA Miskolci Területi Bizottságának Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága.

A konferencia felkért előadói egykori tanítványok, kollégák és tudóstársak voltak, valamennyien a büntetőjog-tudomány kiemelkedő kutatói, akiknek pályája életük valamely szakaszában kapcsolódott Horváth Tiborhoz. A konferencia programja két részre tagolódott. Az első rész témája a professzor büntetés-végrehajtási joggal kapcsolatos munkásságát érintette, majd a konferencia második részében került sor a büntető anyagi jogtudomány művelésében betöltött szerepének méltatására.

Az emlékkonferenciát Farkas Ákos, a Kar jelenlegi dékánja, intézetigazgató egyetemi tanár, Horváth professzor volt kollégája nyitotta meg, aki köszöntőjében személyes hangon emlékezett egykori professzorára, a bűnügyi tudományok elismert tudósára.

A Miskolci Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézetének felkérésére előadást tartott: Dr. Lőrincz József ny. bv. dandártábornok, c. egyetemi tanár (ELTE), magántanár (ME), Prof. Dr. Vókó György az MTA doktora, egyetemi tanár (PPKE), igazgató (OKRI), Prof. Dr. Mezey Barna az MTA doktora, rektor, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE), Dr. Pallo József bv. ezredes, bv. főtanácsos, Prof. Dr. Lévay Miklós alkotmánybíró, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE), egyetemi tanár (ME), Dr. Györgyi Kálmán ny. legfőbb ügyész, ny. egyetemi docens (ELTE), Prof. Dr. Korinek László akadémikus, egyetemi tanár (PTE), Dr. Bócz Endre ny. fővárosi főügyész, ny. intézetvezető egyetemi docens (KGRE). A résztvevők hallhatták Prof. Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár (SZTE) Horváth professzor emléke előtt tisztelgő gondolatait is. Az előadók között volt továbbá a konferencia két szervezője: Dr. Nagy Anita egyetemi docens és Dr. Gula József egyetemi docens.

Az emlékülést jelenlétével megtisztelte Horváth professzor lánya, Horváth Judit és unokája is.

Az előadások az életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi kérdéseitől, a kegyelmi eljárás sajátosságain át, a halálbüntetés eltörléséig a bűnügyi tudományok számos kérdését érintették, az előadók hálájukat és köszönetüket fejezték ki mindazért, amit Horváth professzortól tudásban és emberségben kaptak.

Horváth Tibor egyetemi oktatói tevékenysége során a meghatározó, kulcsszerepet betöltő ún. nagy generációs professzorok közé tartozott kiemelkedő tudományos, szakmai, közéleti teljesítménnyel, széles körű hazai és nemzetközi elismertséggel, akinek méltó helye van a legjelesebb magyar büntetőjogászok panteonjában. 

Elhunyt Dr. Zlinszky János, karunk volt professzora, egyetemünk díszdoktora

Elhunyt Dr. Zlinszky János, karunk volt professzora, egyetemünk díszdoktora

2015. június 18-án, életének 88. évében elhunyt Prof. Dr. Zlinszky János, volt alkotmánybíró, aki karunk legkiválóbb professzorai közé tartozott. 1983-tól 1995-ig oktatott karunkon, a Jogtörténeti és Jogelméleti Intézetünk, a Római Jogi Tanszékünk és a doktori iskolánk vezetője volt. Nemzetközi szinten elismert jogtudósként, a Miskolci Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgató nemzedékeinek legendás tanáraként, oktatás- és tudományszervezőként, gyakorló jogászként és a hazai szakmai közélet aktív szereplőjeként egyaránt kimagasló teljesítményt nyújtott. Az Alkotmánybíróság első öt tagjának egyikeként részt vett a testület működésének kialakításában és első döntéseinek meghozatalában. 1990-ben akadémiai doktori címet szerzett, 1993-ban levelező tagjává választotta az Osztrák Tudományos Akadémia. Jelentősen hozzájárult karunk nemzetközi kapcsolatainak kiépítéséhez. A demonstrátori rendszer kezdeményezése, a hallgatóknak az oktatásba való bevonása és a tudományos diákköri kutatások irányítása révén kiemelkedő munkát végzett karunkon a tudományos utánpótlás biztosítása érdekében. Önfeláldozó munkájának köszönhetően a ’90-es évek első felében egy olyan nemzetközi program központja lehetett a miskolci jogi kar, amely több mint húsz külföldi partnerintézmény bevonásával megvalósulva korszakos jelentőségűnek tekinthető a hazai jogtörténeti és jogelméleti kutatások fellendülésében. Oktatói tevékenysége soha nem korlátozódott a tananyag átadására: kimagasló erkölcsi tartásával és tekintélyével joghallgatók és gyakorló jogászok nemzedékeinek mutatott életre szóló példát. Munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a miskolci jogi kar az ország egyik legkiválóbb oktató intézményévé és tudományos műhelyévé fejlődött. Mindezen érdemeiért a Miskolci Egyetem 2014-ben díszdoktori kitüntetésben részesítette. Egykori kollégái és tanítványai hálával és nagy tisztelettel emlékeznek rá. Requiescat in pace!

MEDIÁCIÓ NAPJA

Tisztelettel meghívjuk Önt
és
érdeklődő munkatársait

egy, a szabálysértések kezelésének elméleti és gyakorlati kérdéseit, az együttműködés tapasztalatait, a szabálysértési mediáció sajátosságait bemutató szakmai konferenciára!


A Szervezők


A rendezvény szervezői:
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Miskolci Egyetem ÁJK Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont
Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága
és Bűnügyi Tudományi Munkabizottsága


A konferencia nyilvános és ingyenes.


Kérjük, RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT ELŐZETESEN JELEZZE dr. Tóth Barbara kari referens részére
legkésőbb 2015. június hó 24. napjáig.


E-mail: toth.barbara90@gmail.com

On-line

Telefax: (46) 565-179 Telefon: (46) 565-170
.
Regisztráció: 9.00-9.50 óra székház aula

A konferencia programja

Kerekasztal beszélgetés

Kerekasztal beszélgetés

A Civilisztikai Tudományok Intézete, Miskolci Akadémiai Bizottság Állam és Jogtudományi Szakbizottsága és a Munka- és Szociális jogi Munkabizottság közös szervezésében került megrendezésre 2015. június 4.-én a Munkaügyi Bíráskodás jelene és jövője című szakmai kerekasztal beszélgetés az Akadémia miskolci épületében. A kerekasztal vitapartnerei, mind a gyakorlati, mind az elméleti oldalról megvitatva a kérdést az önálló munkaügyi bíráskodás megmaradása mellett tették le a voksukat. A vitapartnerek között köszönthettük:

Dr. Fuhrmann Gábor, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke Dr. Tománé dr. Szabó Rita, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság munkaügyi bírája és az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettese Prof. Dr. Prugberger, Tamás egyetemi tanár Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar dr. PhD. Rácz Zoltán, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dr. PhD Nádas György, egyetemi docens Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

A fentieken túl pedig köszönettel tartozunk a hozzáértő szakmai közönség meglátásaiért és észrevételeiért és aktív közreműködéséért.

Két miskolci hallgató is van a Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottjai között!

Két miskolci hallgató is van a Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottjai között!

A Legfőbb Ügyész által kiírt Kozma Sándor tudományos pályázat díjátadójára 2015. június 9. napján került sor. A díjazott hallgatók között két miskolci joghallgatónak is sikerült dobogós helyet elérnie. 

Baksy Emese a büntetőjogi kategóriában ért el II. helyezést, Kocsis Bianka pedig a közérdekvédelmi szakágban szerzett III. helyezést. Az ügyészségi fogalmazók felvételi vizsgáján is figyelembe vett verseny nagy elismerést jelent a két tehetséges hallgatón kívül a miskolci jogi kar számára is. Sikerükre mindannyian büszkék lehetünk. Szívből gratulálunk az Ifjú Kollegináknak és Felkészítő Tanáraiknak, Dr. Jánosi Andrea adjunktus asszonynak és Dr. Szilágyi János Ede docens úrnak.

Összes találat: 143
Vissza