Pénzügyi adó-és illetékjog_Levelező

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi adó-és illetékjog c. tantárgyból

tárgykód: AJPEN811JFL3

jogi felsőoktatási szakképzés levelező tagozat

2017./2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPEN811JFL1 Pénzügyi és adózási alapismeretek

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 15

Számonkérés módja: írásbelikollokvium

Kreditpont: 4

Konzultációs időpontok:

2017.10.13. péntek 15:10-19:20              A/6.216.

2017.10.27. péntek 15:10-19:20              A/6.216.

2017.11.10. péntek 12:30-15:00              A/6.216.

2017.11.24. péntek 12:20-14:00              A/6.216.

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi jogi alapismeretekkel, ezen belül elsősorban az államháztartás pénzügyeire, az önkormányzatok gazdálkodására, az adójogra és az adóigazgatási eljárásra vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Adójogi alapok
 2. Magánszemélyek jövedelemadója
 3. Magánszemélyek jövedelemadója II.
 4. Magánszemélyek jövedelemadója III.
 5. Illetékjog I
 6. Illetékjog II.
 7. Az EVA szabályai
 8. Általános forgalmi adó alapjai
 9. Társasági jogi alapismeretek
 10. A jövedéki adó legfontosabb jellemzői
 11. Az adózással kapcsolatos eljárásjogi szabályok I.
 12. Az adózással kapcsolatos eljárásjogi szabályok II.
 13. Járulékok rendszere
 14. Helyi adók
 15. Gépjárműadó

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A konzultációkon a részvétel kötelező. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

       A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumot tesznek. Az írásbeli vizsga során a félév tananyagából összeállított 7 kérdést tartalmazó feladatlapot kell kitölteni 60 perc alatt

 

5.    Kötelező tananyag

A konzultációkon elhangzottak.

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Pénzügyi jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

     Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005

Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2006

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

-     2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-     az 1990. évi C. törvény a helyi adókról

-     a 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről

-     a többszörösen módosított 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

-     a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

Miskolc, 2017. szeptember

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 

 

Vissza