Pénzügyi adó-és illetékjog_Levelező

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Pénzügyi adó- és illetékjog, Jogi felsőoktatási szakképzés (levelező)

Tantárgy neve:

Pénzügyi adó- és illetékjog

Tantárgy Neptun kódja:

AJPEN811JFL3 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Közreműködő oktató(k): Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Javasolt félév: 3. félév

Előfeltétel: Pénzügyi és adózási alapismeretek

Óraszám:

levelező: 15 óra / félév

 • 10.05. péntek 16:00-19:30 A/6. 216.
 • 10.26. péntek 12:30-16:50 A/6. 216.
 • 11.09. péntek 16:00-19:30 A/6. 216.
 • 12.07.péntek 12:20-14:00 A/6. 216.

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

Munkarend: levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi jogi alapismeretekkel, ezen belül elsősorban az egyes adónemekre, az illetékjogra, valamint az adóigazgatási eljárásra vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T6, T7, T9

képesség: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K9, K10, K11, K12, K13, K15, K17, K19, K22, K23

attitűd: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7? A8, A9, A10

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F5, F8, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

tantárgy tematikus leírása

 1. Adójogi alapok
 2. Magánszemélyek jövedelemadója
 3. Magánszemélyek jövedelemadója II.
 4. Magánszemélyek jövedelemadója III.
 5. Illetékjog I
 6. Illetékjog II.
 7. Az EVA szabályai
 8. Általános forgalmi adó alapjai
 9. Társasági jogi alapismeretek
 10. A jövedéki adó legfontosabb jellemzői
 11. Az adózás rendje.
 12. Az adóigazgatási rendtartás
 13. Járulékok rendszere
 14. Helyi adók

Félévközi számonkérés módja és értékelése:-

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Az írásbeli feladatlap értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78%-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

-           

Kötelező irodalom:

 1. Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.
 2. Elektronikus tananyag:

Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

3.Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012

Ajánlott irodalom: .

 1. Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest, 2006.
 2. Erdős Éva: Studies in European tax and financial law. University of Miskolc, Faculty of Law, 2010.

 

 

 

Vissza