Pénzügyi adójogi és költségvetési ismeretek gyakorlat nappali tagozat

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi, adójogi és költségvetési ismeretek gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód: AJAPEN132MTN4

Munka-és társadalombiztosítási szak nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens                                

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2/hét.

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A gyakorlati foglalkozás célja, hogy elmélyítse az előadásokon elhangzott ismereteket, másrészt pedig lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi jogi jogalkalmazás néhány alapvető kérdésével, egyéni feladatok megoldása útján.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Pénzügyi jogi alapfogalmak. A pénzügyi jog fogalma, tárgya, rendszere, felépítése.
 2. A pénzügyi jog jogforrásai. A pénzügyi jogi jogviszony elemei.
 3. A pénzügyi jog elhatárolása más jogágaktól.
 4. Az államháztartás rendszere, felépítése.
 5. Az államháztartási törvény.
 6. Költségvetési jog a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei
 7. Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, hatásköri – eljárási szabályok
 8. Költségvetési jog: a központi költségvetés jóváhagyása
 9. Költségvetési jog: a központi költségvetés végrehajtása
 10. A költségvetési szervek fogalma, fajtái, működése.
 11. A kincstári rendszer: Magyar Államkincstár, Államadósság-kezelő Központ Zrt.
 12. A közpénzek ellenőrzésének joga
 13. Gazdálkodás az állami vagyonnal
 14. A helyi önkormányzatok gazdálkodása.
 15. A helyi adókról szóló törvény

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozásokon részt vegyen. A gyakorlatok látogatása a tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint kötelező.

  

A gyakorlati órák ideje:

Hétfő 14:30-16:00 A6. 220.

 

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb két alkalommal hiányzott a hallgató. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

A hallgatók a szemeszter során egy zárthelyi dolgozatot írnak, a dolgozatért – maximális teljesítmény esetén összesen 70 pontot kaphatnak.

 

A zárthelyi dolgozat időpontja: 2018. május 7.

  

További pontokat, összesen 30 pontot szerezhetnek kis előadások tartásáért, jogesetmegoldásért, egyéb feladat megoldásáért, valamint a gyakorlatokon nyújtott aktivitásukért. Az így megszerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0 – 50 pontig

Elégséges: 51 – 64 pontig

Közepes: 65 – 77 pontig

Jó: 78 – 90 pontig

Jeles: 91 – 100 pontig

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

       A 3. pontban foglaltaknak megfelelően a félévközi zárthelyi teljesítése, tekintettel arra, hogy a tárgy gyakorlati jeggyel zárul.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007.

Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.

Elektronikus tananyag:

Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

6.    Ajánlott irodalom

     Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005.

Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

 

Kötelező jogszabályok:

-          2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-          368/2011. (XII. 31. ) az államháztartási törvény végrehajtásáról

-          éves költségvetési törvény

-          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2007. évi CVI. az állami vagyonról

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

-          2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

 

Miskolc, 2018. február

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 

Vissza