Pénzügyi adójogi és költségvetési ismeretek_Levelező

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi adójogi és költségvetési ismeretek c. tantárgyból

tárgykód: AJAPEN131MTL4

Munka-és társadalombiztosítási szak levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatói: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

                                Dr. habil. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

                                Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 12

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi jogi alapismeretekkel, ezen belül elsősorban az államháztartás pénzügyeire, a költségvetési szervek működésére, az önkormányzatok gazdálkodására, az adójogra és az adóigazgatási eljárásra, valamint a vállalkozások alapítására, működésére és megszűnésére vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel.

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

1. konzultáció 2018.02.17. szombat A/1. 307  

Pénzügyi jogi alapfogalmak. A pénzügyi jog fogalma, tárgya, rendszere, felépítése.

A pénzügyi jog jogforrásai. A pénzügyi jogi jogviszony elemei.

A pénzügyi jog elhatárolása más jogágaktól.

Az államháztartás rendszere, felépítése.

Az államháztartási törvény.

 

2. konzultáció 2018.03.10. szombat 8:30-11:50 A/6.216. 

Költségvetési jog.

A költségvetési szervek fogalma, fajtái, működése.

A helyi önkormányzatok költségvetése, gazdálkodása.

 

 

3. konzultáció 2018. 04.14. szombat  8:30-11:50 A/6.216. 

A helyi adók szabályai

A kincstári rendszer

A közpénzek ellenőrzésének joga

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a konzultációkon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. Az írásbeli vizsgán a félév tananyagából összeállított 9 kérdést tartalmazó feladatlapot kell kitölteni 60 perc alatt.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007.

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

6.    Ajánlott irodalom

     Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005.

Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

 

Kötelező jogszabályok:

-          2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-          368/2011. (XII. 31. ) az államháztartási törvény végrehajtásáról

-          éves költségvetési törvény

-          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2007. évi CVI. az állami vagyonról

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

-          2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

Miskolc, 2018. február

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Vissza