Pénzügyi adójogi és költségvetési ismeretek_Levelező

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév II. félév Pénzügyi, adójogi és költségvetési ismeretek

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA szak (levelező)

Tantárgy neve:

Pénzügyi, adójogi és költségvetési ismeretek

Tantárgy Neptun-kódja:

Levelező tagozat: AJPEN142MBAL4

Tárgyfelelős intézet:

 

Államtudományi Intézet

Pénzügyi Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező tárgy

Tárgyfelelős:

Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Prof. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár

Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Javasolt félév:

 1. félév- őszi

Előfeltétel:

-

Óraszám/hét:

levelező:10 óra/félév

02.16. szombat 8:30-11:50 A/1. 226.

02.23. szombat 8:30-11:50 A/1. 226.

03.23. szombat 8:30-11:50 A/1. 226.

 

 

 

 

 

Számonkérés módja:

kollokvium

Kreditpont:

4kredit

Munkarend:

levelező

Tantárgy feladata és célja:

 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi jogi alapismeretekkel, ezen belül elsősorban az államháztartás pénzügyeire, a költségvetési szervek működésére, az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T3, T4, T6, T8, T9, T13

képesség: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K13, K14, K15

attitűd: A1, A5, A7

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F6, F7, F8, F9, F10.

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 1. Pénzügyi jogi alapfogalmak. A pénzügyi jog fogalma, tárgya, rendszere, felépítése.
 2. A pénzügyi jog jogforrásai. A pénzügyi jogi jogviszony elemei.
 3. A pénzügyi jog elhatárolása más jogágaktól.
 4. Az államháztartás rendszere, felépítése.
 5. Az államháztartási törvény.
 6. Költségvetési jog a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei
 7. Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, hatásköri – eljárási szabályok
 8. Költségvetési jog: a központi költségvetés jóváhagyása
 9. Költségvetési jog: a központi költségvetés végrehajtása
 10. A költségvetési szervek fogalma, fajtái, működése.
 11. A kincstári rendszer: Magyar Államkincstár, Államadósság-kezelő Központ Zrt.
 12. A közpénzek ellenőrzésének joga
 13. Gazdálkodás az állami vagyonnal
 14. A helyi önkormányzatok gazdálkodása.

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

-          Módja: Szóbeli kollokvium

-           

-          Értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78%-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

 

Kötelező irodalom:

1.         Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó, 2007.

2          Elektronikus tananyag: Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

3.         Erdős Éva: Studies in European tax and financial law. University of Miskolc, Faculty of Law, 2010.

Ajánlott irodalom:

1.         Erdős Éva – Fekete Zoltán – Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére. Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

2.         Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest, 2005.

3.         Developmental tendencies of Financial Law in the XXIst century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

 

Kötelező jogszabályok:

-          2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-          368/2011. (XII. 31. ) az államháztartási törvény végrehajtásáról

-          éves költségvetési törvény

-          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2007. évi CVI. az állami vagyonról

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

-          2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

 

 

 

Vissza