Pénzügyi, adójogi és költségvetési ismeretek gyakorlat levelező

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi adójogi és költségvetési ismeretek gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód: AJAPEN132MTL4

Munka-és társadalombiztosítási szak levelező tagozat

2016/2017. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4/félév.

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A gyakorlati foglalkozás célja, hogy elmélyítse az előadásokon elhangzott ismereteket, másrészt pedig lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi jogi jogalkalmazás néhány alapvető kérdésével, egyéni feladatok megoldása útján.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

       A 4 órás gyakorlaton a helyi adókhoz kapcsolódó számítási példa kerül bemutatásra, majd az óra második felében történik az értékelésre kerülő számítási példa megoldása.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen, melynek időpontja:

 

2017. március 24. péntek 16-19:30 XX. előadó

 

A gyakorlaton egy Személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó számítási feladatot kell megoldani, amelynek értékelése érdemjeggyel (1-5 minősítéssel) történik. A megoldáshoz az 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról (SZJA) és számológép használható.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A 3. pontban kifejtetteknek megfelelően félév közbeni a számonkérés.

 

5.    Kötelező tananyag

1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról (SZJA)

Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

6.    Ajánlott irodalom

     Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető) vonatkozó része

Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005. vonatkozó része

Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

 

Kötelező jogszabályok

-       1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról (SZJA)

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

 

Miskolc, 2017. február

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 

Vissza