Pénzügyi, adójogi és költségvetési ismeretek gyakorlat levelező

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév II. félév Pénzügyi, adójogi és költségvetési ismeretek gyakorlat

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA szak

levelező

Tantárgy neve:

Pénzügyi, adójogi és költségvetési ismeretek gyakorlat

Tantárgy Neptun-kódja:

Levelező tagozat: AJPEN143MBAL4

Tárgyfelelős intézet:

 

Államtudományi Intézet

Pénzügyi Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező tárgy

Tárgyfelelős:

Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Javasolt félév:

 1. félév- őszi

Előfeltétel:

-

Óraszám:

levelező:4óra/félév

03.29. péntek 14:10-17:30 A/1. 226.

 

 

Számonkérés módja:

gyakorlat

Kreditpont:

1kredit

Munkarend:

 levelező

Tantárgy feladata és célja:

A gyakorlati foglalkozás célja, hogy elmélyítse az előadásokon elhangzott ismereteket, másrészt pedig lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi jogi jogalkalmazás néhány alapvető kérdésével.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T3, T4, T6, T8, T9, T13

képesség: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K13, K14, K15

attitűd: A1, A5, A7                   

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F6, F7, F8, F9, F10.

 

Tantárgy tematikus leírása:

 1. Pénzügyi jogi alapfogalmak. A pénzügyi jog fogalma, tárgya, rendszere, felépítése.
 2. A pénzügyi jog jogforrásai. A pénzügyi jogi jogviszony elemei.
 3. A pénzügyi jog elhatárolása más jogágaktól.
 4. Az államháztartás rendszere, felépítése.
 5. Az államháztartási törvény.
 6. Költségvetési jog a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei
 7. Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, hatásköri – eljárási szabályok
 8. Költségvetési jog: a központi költségvetés jóváhagyása
 9. Költségvetési jog: a központi költségvetés végrehajtása
 10. A költségvetési szervek fogalma, fajtái, működése.
 11. A kincstári rendszer: Magyar Államkincstár, Államadósság-kezelő Központ Zrt.
 12. A közpénzek ellenőrzésének joga
 13. Gazdálkodás az állami vagyonnal
 14. A helyi önkormányzatok gazdálkodása.

A 4 órás gyakorlaton a helyi adókhoz kapcsolódó számítási példa kerül bemutatásra, majd az óra második felében történik az értékelésre kerülő számítási példa megoldása.

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

 

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen.

A gyakorlaton egy a helyi adókhoz kapcsolódó számítási feladatot kell megoldani, amelynek értékelése ötfokozatú (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) minősítéssel történik.

A feladat megoldásánál a helyi adókról szóló 1990: C. törvény és számológép használható!

 

Gyakorlati jegyteljesítésének módja, értékelése:

 

Az írásbeli gyakorlati feladatlap értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78%-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

Kötelező irodalom:

1.         Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó, 2007.

2.         Erdős Éva: Studies in European tax and financial law. University of Miskolc, Faculty of Law, 2010.

Ajánlott irodalom:

1.         Erdős Éva – Fekete Zoltán – Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére. Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

2.         Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest, 2005.

3.         Developmental tendencies of Financial Law in the XXIst century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

-           

 

 

 

Vissza