Pénzügyi, adójogi és költségvetési ismeretek nappali tagozat

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi, adójogi és költségvetési ismeretek c. tantárgyból

tárgykód: AJAPEN131MTN4

Munka-és társadalombiztosítási szak nappali tagozat

2016/2017. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatói: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

                                Dr. habil. Nagy ZoltánPhD egyetemi docens

                                Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét : 2

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi jogi alapismeretekkel, ezen belül elsősorban az államháztartás pénzügyeire, a költségvetési szervek működésére, az önkormányzatok gazdálkodására, az adójogra és az adóigazgatási eljárásra, valamint a vállalkozások alapítására, működésére és megszűnésére vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Pénzügyi jogi alapfogalmak. A pénzügyi jog fogalma, tárgya, rendszere, felépítése.
 2. A pénzügyi jog jogforrásai. A pénzügyi jogi jogviszony elemei.
 3. A pénzügyi jog elhatárolása más jogágaktól.
 4. Az államháztartás rendszere, felépítése.
 5. Az államháztartási törvény.
 6. Költségvetési jog a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei
 7. Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, hatásköri – eljárási szabályok
 8. Költségvetési jog: a központi költségvetés jóváhagyása
 9. A költségvetési szervek fogalma, fajtái, működése.
 10. A közpénzek ellenőrzésének joga
 11. Gazdálkodás az állami vagyonnal
 12. A helyi önkormányzatok gazdálkodása.
 13. A helyi adóról szóló törvény
 14. Adójogi alapfogalmak.
 15. A magánszemélyek jövedelemadója

 

 

Előadások helye, ideje: A/6. 220. kedd 14-16 óráig

 

Okt. h.

Időpont

Téma

1.

II. 07.

A pénzügyi jog, a pénzügyi jogtudomány alapkérdései

2.

II. 14.

Az államháztartás rendszere

3.

II. 21.

Költségvetési jog: a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei

4.

II. 28.

Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, hatásköri – eljárási szabályok

5.

III. 07.

Költségvetési jog: a központi költségvetés jóváhagyása

6.

III. 14.

Költségvetési jog. a központi költségvetés végrehajtása

7.

III. 21.

Magyar Államkincstár; gazdálkodás az állami vagyonnal (MNV Zrt.)

8.

III.28.

Rektori szünet

9.

IV. 04.

Költségvetési szervek jogállása, gazdálkodása

10.

IV.11.

Önkormányzatok gazdálkodása, költségvetése

11.

IV. 18.

A helyi adók rendszere, szabályai

12.

IV. 25.

Adójogi alapfogalmak

13.

V. 02.

A magánszemélyek jövedelemadója I.

14

V. 09.

A magánszemélyek jövedelemadója II.

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. Az írásbeli vizsgán a félév tananyagából összeállított 9 kérdést tartalmazó feladatlapot kell kitölteni 60 perc alatt.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007.

Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.

Elektronikus tananyag:

Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

 

 

6.    Ajánlott irodalom

     Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005.

Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

 

Kötelező jogszabályok:

-          2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-          368/2011. (XII. 31. ) az államháztartási törvény végrehajtásáról

-          éves költségvetési törvény

-          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2007. évi CVI. az állami vagyonról

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

-          2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

-       a többszörösen módosított 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

 

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

 

Miskolc, 2017. február

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 

Vissza