Pénzügyi, adójogi és költségvetési ismeretek nappali tagozat

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi, adójogi és költségvetési ismeretek c. tantárgyból

tárgykód: AJAPEN131MTN4

Munka-és társadalombiztosítási szak nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatói: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

                                Dr. habil. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

                                Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét : 2

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi jogi alapismeretekkel, ezen belül elsősorban az államháztartás pénzügyeire, a költségvetési szervek működésére, az önkormányzatok gazdálkodására, az adójogra és az adóigazgatási eljárásra, valamint a vállalkozások alapítására, működésére és megszűnésére vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Pénzügyi jogi alapfogalmak. A pénzügyi jog fogalma, tárgya, rendszere, felépítése.
 2. A pénzügyi jog jogforrásai. A pénzügyi jogi jogviszony elemei.
 3. A pénzügyi jog elhatárolása más jogágaktól.
 4. Az államháztartás rendszere, felépítése.
 5. Az államháztartási törvény.
 6. Költségvetési jog a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei
 7. Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, hatásköri – eljárási szabályok
 8. Költségvetési jog: a központi költségvetés jóváhagyása
 9. Költségvetési jog: a központi költségvetés végrehajtása
 10. A költségvetési szervek fogalma, fajtái, működése.
 11. A kincstári rendszer: Magyar Államkincstár, Államadósság-kezelő Központ Zrt.
 12. A közpénzek ellenőrzésének joga
 13. Gazdálkodás az állami vagyonnal
 14. A helyi önkormányzatok gazdálkodása.
 15. A helyi adókról szóló törvény

 

 Előadások helye, ideje: A/6.220. hétfő 13:00-14:30 óráig

  

Okt. h.

Időpont

Pénzügyi, adójogi és költségvetési ismeretek

Téma

 

1.

II. 12.

A pénzügyi jog, a pénzügyi jogtudomány alapkérdései

2.

II. 19.

Az államháztartás rendszere

3.

II. 26.

Költségvetési jog: a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei

4.

III. 05.

Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, jóváhagyása - hatásköri – eljárási szabályok

5.

III. 12.

Költségvetési jog: a központi költségvetés végrehajtása

6.

III. 19.

Rektori szünet

7.

III. 26.

A kincstári rendszer: Magyar Államkincstár, Államadósság-kezelő Központ Zrt.

8.

IV.02.

Húsvét

9.

IV. 09.

Gazdálkodás az állami vagyonnal (MNV Zrt.)

10.

IV. 16.

Költségvetési szervek jogállása, gazdálkodása

11.

IV.23.

Önkormányzatok gazdálkodása, költségvetése

12.

IV.30.

Szünet

13.

V. 07.

A helyi adók rendszere, szabályai

14.

V. 14.

Államháztartási kontrollok rendszere

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. Az írásbeli vizsgán a félév tananyagából összeállított 9 kérdést tartalmazó feladatlapot kell kitölteni 60 perc alatt.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007.

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

6.    Ajánlott irodalom

     Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005.

Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

 

Kötelező jogszabályok:

-          2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-          368/2011. (XII. 31. ) az államháztartási törvény végrehajtásáról

-          éves költségvetési törvény

-          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2007. évi CVI. az állami vagyonról

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

-          2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

 

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

 

Miskolc, 2018. február

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 

Vissza