Pénzügyi és adózási alapismeretek_Levelező

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Pénzügyi és adózási alapismeretek, Jogi felsőoktatási szakképzés

Tantárgy neve:

Pénzügyi és adózási alapismeretek

Tantárgy Neptun kódja:

AJPEN811JFL1 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Közreműködő oktató(k): Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Javasolt félév: 1. félév

Előfeltétel: -

Óraszám:

levelező: 10 óra/félév

 • 09.28. péntek 12.30 - 15.50 A/6. 216.
 • 10.12. péntek 12:30-15:50 A/6. 216.
 • 12.07.péntek 17.00-19:00 A/6. 216.

 

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

Munkarend: levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi és adózási alapismeretekkel, ezen belül elsősorban az államháztartás pénzügyeire, a költségvetési szervek működésére, az önkormányzatok gazdálkodására, a pénzügyi ellenőrzésre és a kétszintű bankrendszer működésére vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel. Emellett az adó-és illetékjogi alapfogalmak is áttekintésre kerülnek.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T6, T7, T9

képesség: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K9, K10, K11, K12, K13, K15, K17, K19, K22, K23

attitűd: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F5, F8, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

 1. Pénzügyi jogi alapfogalmak. A pénzügyi jog fogalma, tárgya, rendszere, felépítése.
 2. A pénzügyi jog jogforrásai. A pénzügyi jogi jogviszony elemei. A pénzügyi jog elhatárolása más jogágaktól.
 3. Az államháztartás rendszere, felépítése. Az államháztartási törvény.
 4. Az éves költségvetési törvény. A központi költségvetés bevételei, kiadásai, szerkezete
 5. Költségvetési jog: a költségvetési szervek fogalma, fajtái, működése.
 6. A helyi önkormányzatok gazdálkodása.
 7. A helyi adóról szóló törvény
 8. Az államháztartási kontrollok rendszere
 9. Az Állami Számvevőszék
 10. A bankrendszer joga, a kétszintű bankrendszer jellemzői.
 11. Az Magyar Nemzeti Bank feladatai, monetáris eszközei.
 12. A hitelintézetek fajtái, tevékenységük
 13. Adójogi alapfogalmak
 14. A magyar adórendszer áttekintése

 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:-

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Az írásbeli feladatlap értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78%-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

 

Kötelező irodalom:

 1. Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó, 2007.
 2. Vígvári András: Közpénzügyeink. KJK Kerszöv, Budapest, 2005.
 3. Nyikos László: Közpénzek ellenőrzése I. –II. Perfekt Kiadó, 2002.
 4. Erdős Éva: Studies in European tax and financial law. University of Miskolc, Faculty of Law, 2010.

 

Ajánlott irodalom:

 1. Erdős Éva – Fekete Zoltán – Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére. Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)
 2. Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest, 2005.
 3. Erdős Éva: Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

 

 

 

 

Vissza