Pénzügyi és adózási alapismeretek_Levelező

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi és adózási alapismeretek c. tantárgyból

tárgykód: AJPEN811JFL1

jogi felsőoktatási szakképzés levelező tagozat

2017./2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 10

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi és adózási alapismeretekkel, ezen belül elsősorban az államháztartás pénzügyeire, a költségvetési szervek működésére, az önkormányzatok gazdálkodására, a pénzügyi ellenőrzésre és a kétszintű bankrendszer működésére vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel. Emellett az adó-és illetékjogi alapfogalmak is áttekintésre kerülnek.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 1. Pénzügyi jogi alapfogalmak. A pénzügyi jog fogalma, tárgya, rendszere, felépítése.
 2. A pénzügyi jog jogforrásai. A pénzügyi jogi jogviszony elemei. A pénzügyi jog elhatárolása más jogágaktól.
 3. Az államháztartás rendszere, felépítése. Az államháztartási törvény.
 4. Az éves költségvetési törvény. A központi költségvetés bevételei, kiadásai, szerkezete
 5. Költségvetési jog: a költségvetési szervek fogalma, fajtái, működése.
 6. A helyi önkormányzatok gazdálkodása.
 7. A helyi adóról szóló törvény
 8. Az államháztartási kontrollok rendszere
 9. Az Állami Számvevőszék
 10. A bankrendszer joga, a kétszintű bankrendszer jellemzői.
 11. Az Magyar Nemzeti Bank feladatai, monetáris eszközei.
 12. A hitelintézetek fajtái, tevékenységük
 13. Adójogi alapfogalmak
 14. A magyar adórendszer áttekintése
 15. Illetékjog rendszere

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a konzultációkon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

Konzultációs időpontok:

2017.09.15. péntek 15:10-18:30       A/6.216.

2017.10.06. péntek 15:10-18:30       A/6.216.

2017.10.20. péntek 12:20-14:00       A/6.216.

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. Az írásbeli vizsgán a félév tananyagából összeállított 7 kérdést tartalmazó feladatlapot kell kitölteni 60 perc alatt.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007

Vígvári András: Közpénzügyeink KJK Kerszöv, Budapest, 2005

Nyikos László: Közpénzek ellenőrzése I. –II. Perfekt Kiadó, 2002.

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

6.    Ajánlott irodalom

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005

Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok

-          2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-          368/2011. (XII. 31. ) az államháztartási törvény végrehajtásáról

-          éves költségvetési törvény

-          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2007. évi CVI. az állami vagyonról

-         1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról          

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

-          2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

Miskolc, 2017. szeptember

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

Vissza