Pénzügyi jog 1. gyakorlat Jogász levelező tagozat

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi jog 1. gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN278L7

Jogász szak levelező tagozat

2017./2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék.

Tantárgy oktatója: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség:-

Egyidejű felvétel:-

Óraszám/félév: 2 óra: 2017.  december 1. péntek 16:00-17:40 XXI. előadó

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.     A tantárgy feladata és célja

       A gyakorlati foglalkozás célja, hogy elmélyítsék a konzultációkon elhangzott ismereteket, megkönnyítsék a Pénzügyi jog 1. tantárgy anyagának elsajátítását.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

A helyi adókról szóló törvény vonatkozó szabályainak áttekintése.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen.

A gyakorlaton egy gyakorlati feladatlap - helyi adókhoz kapcsolódó számítási példa - megírására kerül sor,a amelynek értékelése ötfokozatú (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) minősítéssel történik.

A számítási feladat megoldásánál a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény és számológép használható, ezért ezeket mindenki hozzon magával!

 

4.    Számonkérés követelményei

       A számonkérés félév közben a 3. pontban részletezetteknek megfelelően.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007

Vígvári András: Közpénzügyeink KJK Kerszöv, Budapest, 2005

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

6.    Ajánlott irodalom

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

 

Miskolc, 2017. szeptember

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 

Vissza